Ympäristö­vahinko­rahasto

Ympäristövahinkorahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2025. Rahastosta maksetaan korvaus ympäristön pilaantumisen torjunnasta ja pilaantuneen ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä aiheutuneesta vahingosta, kun korvausta ei saada perittyä varsinaiselta vastuutaholta. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi tai siksi, että vastuutahoa ei saada selvitettyä. Lisäksi rahastosta myönnetään harkinnanvaraisia avustuksia pelastustoimen järjestämisestä vastaaville tahoille ympäristövahinkojen torjunnan hankintoihin.

Ympäristövahinkorahasto korvaa nykyiset öljysuojarahaston ja pakollisen ympäristövahinkovakuutusjärjestelmän.

Ympäristö­vahinkomaksu

Korvausten maksamiseen tarkoitetut rahaston varat kerätään ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittajilta vuosittaisilla tai kertaluonteisilla ympäristövahinkomaksuilla. Vuonna 2025 rahastoon kannetaan kertaluonteisia ympäristövahinkomaksuja. Vuosittaisten ympäristövahinkomaksujen kantaminen toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2026, maksunkannon kohdistuessa aina edellisen vuoden toimintaan. Ympäristövahinkomaksujen maksunkantoviranomainen on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisää tietoa maksuvelvollisuudesta, maksun määräytymisestä, maksuluokista ja maksun kantamisesta saat sivulta

Ympäristövahinko­rahastosta maksettavat korvaukset

Ympäristövahinkorahastosta maksetaan korvauksia vahingoista sekä torjunta- ja ennallistamiskustannuksista, jos korvausta ei ole saatu täysimääräisesti perittyä laissa säädetyltä vastuutaholta. Ympäristövahinkorahastosta maksetaan korvausta vakuuksiin, pakollisiin ja vapaaehtoisiin vakuutusjärjestelyihin sekä muihin laissa säädettyihin korvausjärjestelyihin nähden aina viimesijaisesti.

Yhdestä pilaantumistapahtumasta tai muusta vastaavasta häiriöstä aiheutuneista vahingoista ja torjunta- ja ennallistamiskustannuksista maksetaan korvauksia enintään 30 miljoonaa euroa.

Korvausta ympäristövahinkorahastosta tulee hakea kirjallisesti pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt tai torjunta- ja ennallistamistoimet toteuttanut viranomainen on saanut tietää, että korvausvelvollista ja kustannuksista vastaavaa tahoa ei saada vastuuseen. Rahastosta voidaan maksaa myös ennakkokorvausta torjunta- ja ennallistamiskustannuksista viranomaisille tietyissä tilanteissa.

Ympäristövahinko­rahastosta maksettavat avustukset

Ympäristövahinkojen torjunnan hankintoihin myönnettäviin avustuksiin käytetään valtion talousarviosta rahastoon siirrettävää määrärahaa. Sen suuruus voi vaihdella vuosittain. Kyse on valtionavustuksesta, jota voidaan myöntää hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle ja Ahvenanmaan kunnille.

Avustusta torjunnan kalustohankintoihin voi hakea vuosittain 1.1.-30.6. välisenä aikana haeavustuksia.fi-sivuston kautta. Ympäristövahinkorahaston hallitus ottaa saapuneet hakemukset käsittelyyn 1.7. alkaen. Lisätietoja vuosittaisesta avustushausta julkaistaan edellä mainitulla sivustolla.

Pääomarajat

Ympäristövahinkorahaston pääomaraja on 30 miljoonaa euroa. Sen ylittyessä ympäristövahinkomaksun kantaminen keskeytetään siihen saakka, kunnes rahaston pääoma on laskenut 15 miljoonaan euroon.

Ympäristövahinko­rahaston hallitus

Ympäristövahinkorahastosta maksettavista korvauksista ja avustuksista päättää rahaston hallitus, jonka ympäristöministeriö nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Rahastossa on puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Rahaston hallituksen puheenjohtaja on ympäristöministeriöstä. Muut jäsenet edustavat valtion ja kuntien viranomaisia, elinkeinoelämää sekä ympäristöjärjestöjä.

Henkilötietojen käsittely ympäristövahinko­rahastossa

Ympäristövahinkorahaston hakemusasiakirjat sisältävät henkilötietoja. Käsitellessään asiakirjoja ympäristövahinkorahasto toimii Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä ja noudattaa kyseisessä asetuksessa henkilötietojen käsittelylle ja rekisterinpitäjälle asetettuja periaatteita ja velvoitteita. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ympäristövahinkorahastossa seuraavasta asiakirjasta.

Lisätietoja

Kati Leskinen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit Puhelin:0295250090   Sähköpostiosoite:


Mari-Linda Harju-Oksanen, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit Puhelin:0295250554   Sähköpostiosoite: