Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

Ihmisten ja luonnon hyvinvointi vaatii myös hyvää elinympäristöä. Ympäristöministeriö työskentelee sen hyväksi, että ilmaan, maaperään sekä Itämereen ja vesistöihin kohdistuvat ympäristöriskit on tunnistettu ja ne hallitaan.

Ilmansaasteet ja ilmansuojelu

Suomen ilmansuojelupolitiikan tavoitteena on parantaa ihmisten hyvinvointia turvaamalla ympäristön hyvä tila, mukaan lukien hyvä ilmanlaatu, sekä turvata luonnon monimuotoisuus ja ehkäistä ekosysteemien happamoitumista ja rehevöitymistä.

Ilmansaasteet ja ilmansuojelu

Mitä on vihreä siirtymä?

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Mitä on vihreä siirtymä?

Ympäristövahinkojen ehkäiseminen

Ympäristöministeriö vastaa ympäristöriskejä koskevien asioiden valmistelusta, yhteensovittamisesta ja toimeenpanosta sekä ympäristöriskien ehkäisemisestä. Meneillään olevassa hankkeessa varaudutaan ympäristöriskien hallintaan, ympäristövahinkojen korvaamiseen ja ennallistamiseen, kun vastuutaho on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa.

Ympäristövahinkojen ehkäiseminen