Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

Ihmisten ja luonnon hyvinvointi vaatii myös hyvää elinympäristöä. Ympäristöministeriö työskentelee sen hyväksi, että ilmaan, maaperään sekä Itämereen ja vesistöihin kohdistuvat ympäristöriskit on tunnistettu ja ne hallitaan.

Ilman­saasteet ja ilmansuojelu

Suomen ilmansuojelupolitiikan tavoitteena on parantaa ihmisten hyvinvointia turvaamalla ympäristön hyvä tila, mukaan lukien hyvä ilmanlaatu, sekä turvata luonnon monimuotoisuus ja ehkäistä ekosysteemien happamoitumista ja rehevöitymistä.

Ilmansaasteet ja ilmansuojelu

Mitä on vihreä siirtymä?

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Mitä on vihreä siirtymä?

Ympäristö­vahinkojen ehkäiseminen

Ympäristöministeriö vastaa ympäristöriskejä koskevien asioiden valmistelusta, yhteensovittamisesta ja toimeenpanosta sekä ympäristöriskien ehkäisemisestä.

Ympäristövahinkojen ehkäiseminen