Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseutujen kanssa. Sopimukset tukevat Suomen suurimpien kaupunkiseutujen kasvua ja kehitystä. Niissä määritellään valtion ja kaupunkiseutujen yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle.

Miksi MAL-sopimuksia laaditaan?

Sopimuksista on tullut tehokas väline kehittää kaupunkiseutuja pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti yhdessä. Ne ovat vakiintuneet osaksi kuntien ja valtion välistä yhteistyötä. Menettely vahvistaa myös seutujen sisäistä yhteistyötä.

Maankäyttöä, asumista ja liikennettä kannattaa kehittää yhdessä. MAL-sopimuksissa määritetään tavoitteet kaupunkiseutujen asuntotuotannolle ja ohjataan uusien asuntojen rakentamista sekä myös työpaikkojen ja palveluiden sijoittumista paikkoihin, joista on hyvät kulkuyhteydet joukkoliikenteellä, pyörällä tai kävellen. Näin luodaan edellytyksiä myös yhdyskuntarakenteen tiivistymiselle ja eheytymiselle. Tiiviissä rakenteessa työpaikat- ja palvelut löytyvät läheltä asukasta, jolloin liikkumistarve vähenee ja arki on sujuvaa. Toisaalta joukkoliikenteen palvelutasoa ja kävelyn- sekä pyöräilyn edellytyksiä voidaan myös parantaa siellä, missä on jo asukkaita. Näin voidaan tukea kestäviä liikkumisvalintoja ja vähentää liikenteen päästöjä.

MAL-sopimusten tavoitteena on edistää kestävää yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää. MAL-sopimuksilla pyritään myös varmistamaan kaupunkiseutujen kasvun ja saavutettavuuden edellytykset. Keskeisiä keinoja ovat riittävä asuntokaavoitus, tarpeita vastaava asuntotuotanto sekä kasvua tukevat infrastruktuuri-investoinnit. Sopimuksilla tuetaan liikennejärjestelmän digitalisaatiota, liikenneturvallisuuden edistämistä ja kaupunkiseutujen elinvoimaa sekä kannustetaan kaupunkiseutuja segregaation ehkäisemiseen.

Ketkä ovat sopimassa?

Sopimukset ovat voimassa Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seuduilla. Näillä seitsemällä kaupunkiseudulla asuu yli puolet suomalaisista (55 prosenttia).

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Mikä on sopimusten kesto?

Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun seutujen kanssa MAL-sopimuksia on laadittu vuodesta 2011. Sopimukset laajenivat Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille keväällä 2021.

Sopimuskausi on 12 vuotta, jotta sopimuksilla voidaan kehittää seutuja pitkäjänteisesti.  MAL-sopimuksia päivitetään kuitenkin neljän vuoden välein, jolloin sovitaan seuraavan nelivuotiskauden toimenpiteistä. Tähän jaksoon kukin hallitus vuorollaan sitoutuu rahoittajana.

Vuonna 2024 sopimukset on tarkoitus päivittää vuosille 2024–2035 ja toimenpiteet vuosille 2024–2027.

Miten sopimusten toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan?

Sopimusten toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain. Toimenpiteiden toteutumisen seurannasta vastaavat kunnat.

MAL-sopimusten vaikuttavuutta seurataan valtakunnallisesti kahden vuoden välein. Vaikuttavuuden seurannasta vastaavat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Seurantaa kehitetään valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyössä.

Miten MAL-sopimuksia päivitetään?

Neuvottelut MAL-sopimusten tavoitteiden päivittämisestä (2024-2035) ja seuraavan nelivuotiskauden (2024-2027) toimenpiteistä ovat käynnistyneet syyskuussa 2023.  Kaupunkiseutujen kunnista ja valtion edustajista on koottu sopimusten valmisteluryhmät.

Ehdotukset MAL-sopimusten päivittämiseksi pyritään saamaan valmiiksi kesään 2024 mennessä, jonka jälkeen ehdotukset etenevät poliittiseen päätöksentekoon. Neuvottelutulokset vahvistetaan kuntien päättävissä elimissä ja valtioneuvoston periaatepäätöksellä.

MAL-sopimusten valtion rahoitus on kytketty pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa määräaikaiseen investointiohjelmaan, joka perustuu valtion omaisuuden myyntituloihin. Investointiohjelmassa valtion MAL-rahoitukseen ja kehittämishankkeisiin on varattu yhteensä 797 milj. euroa. Hallitusohjelmassa on linjattu, että sopimukset keskittyvät erityisesti seutujen kasvun ja saavutettavuuden edellytysten varmistamiseen.

Sopimusvalmistelun lähtökohtana ovat mm. seutujen maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmää koskevat suunnitelmat sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet. Toimenpiteitä priorisoidaan neuvotteluissa esimerkiksi niiden vaikuttavuuden ja toteutusvalmiuden perusteella.

Lisätiedot

Tommi Laanti, asuntoneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250146   Sähköpostiosoite:


Anna-Leena Seppälä, rakennusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueidenkäyttö Puhelin:0295250242   Sähköpostiosoite: