Tuulivoima­rakentaminen

Tuulivoima on uusiutuva ja lähes päästötön energiantuotantomuoto. Se on myös suhteellisen edullisesti ja nopeasti tuotettavaa, kansallisesti omavaraista energiaa. Tuulivoiman lisäämisellä on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Noin 9 prosenttia vuotuisesta sähkönkulutuksestamme saadaan tuulivoimasta. Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli lähes tuhat tuulivoimalaa, joiden kapasiteetti oli yli 3200 megawattia. Tuulivoimarakentaminen kasvaa voimakkaasti – vuoden 2021 aikana rakennettiin 141 uutta tuulivoimalaa. Samalla tuulivoimaloiden koko on kasvanut, ja nykyään suunniteltavat voimalat ovat noin 250–300 metrin korkuisia.

Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian (2016) mukaisesti alueidenkäytön suunnittelussa varaudutaan hyödyntämään laajasti Suomen tuulivoimapotentiaalia. Uusi ilmasto- ja energiastrategia valmistuu vuonna 2022.

Tuulivoimaloiden aiheuttamat vaikutukset muun muassa luonnolle ja ihmisten elinympäristölle riippuvat pitkälti voimaloiden sijainnista ja alueen ympäristöarvoista. Tuulivoimarakentaminen edellyttää, että se sovitetaan ympäröivään maankäyttöön ja sen haitalliset vaikutukset otetaan riittävästi huomioon. Tuulivoimalla pitää myös olla paikallinen hyväksyntä.

Tuulivoima­neuvontaa suunnittelun ja rakentamisen kysymyksiin

Tuulivoimaneuvonta on tuulivoimarakentamisen ohjauksen valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka tarjoaa apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille, toiminnanharjoittajille sekä kansalaisille tuulivoimarakentamisen kysymyksissä. Neuvontapalvelun toteuttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja rahoittaa ympäristöministeriö.

Kaavoitus ja tuulivoima­rakentaminen

Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan pääsääntöisesti samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen. Suurten tuulivoimaloiden toteutuksen tulisi lähtökohtaisesti perustua maankäyttö- ja rakennuslakiin, eli tuulivoimaloille soveltuvat alueet määritellään kaavassa.

Tuulivoima-alueita kaavoitetaan tällä hetkellä aktiivisesti. Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavia yleiskaavoja on vireillä paljon. Myös nykyiset ja vireillä olevat maakuntakaavat mahdollistavat merkittävän tuulivoiman lisärakentamisen.

Tuulivoimahanke edellyttää aina rakennuslupaa. Tuulivoimalan toteuttaminen voi sijainnista riippuen edellyttää myös esimerkiksi ilmailulain mukaista lentoestelupaa, vesilain mukaista vesilupaa tai ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, koska kaavoituksella ei voida ratkaista erityislainsäädännön piiriin kuuluvia asioita.

Tuulivoima­rakentamisen suunnittelu -opas

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaassa käsitellään tuulivoimarakentamista koskevan lainsäädännön soveltamista sekä tuulivoimarakentamisen vaikutuksia ja niiden arviointia.

Opas on sovellettavissa lähinnä suurten, teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaukseen, mutta on soveltuvin osin käyttökelpoinen myös pienempien voimaloiden rakentamisen ohjauksessa.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen, vaikutusten arvioinnin ja lupamenettelyjen parissa työskenteleville kuntien, maakuntien liittojen sekä ELY-keskusten asiantuntijoille. Opas tarjoaa hyödyllistä tietoa myös tuulivoimarakentajille.

Selvitys tuulivoimarakentamisen ja -suunnittelun seurannan kehittämisestä

Selvityksessä arvioidaan keinoja järjestää tuulivoimaloiden rakentamisen ja suunnittelun seuranta siten, että tuulivoimatieto olisi käytettävissä kustannustehokkaasti ja monipuolisesti. Työssä on kartoitettu muun muassa kaavoituksen tasot, rakentamisen luvat, ympäristöluvat, ympäristövaikutusten arvioinnit ja rakennettuja tuulivoimaloita koskevat aineistot.

Tuulivoimaloiden melu

Tuulivoimaloiden sijainnin ja rakentamisen suunnittelussa, sekä lupamenettelyissä ja valvonnassa sovelletaan valtioneuvoston asetusta tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista. Ohjearvoilla pyritään varmistamaan, että tuulivoimalat ja asutus ovat riittävän etäällä toisistaan, eikä melu aiheuta ihmisille terveyshaittaa tai heikennä elinympäristön viihtyisyyttä.

Pysyvän asutuksen, loma-asutuksen, hoitolaitosten sekä leirintäalueiden tuulivoimamelun päiväajan keskiäänitason ohjearvo on enintään 45 desibeliä ja yöajan 40 desibeliä. Oppilaitosten ja virkistysalueiden alueilla vastaava päiväajan ohjearvo on 45 desibeliä. Kansallispuistoja koskee sekä päivä- että yöajalla 40 desibelin ohjearvo.

Tuulivoimaloita sijoitettaessa on huomioitava myös terveydensuojelulain säädökset rakennusten sisä-äänitasoista.

Ohjeet tuulivoimamelun mallintamiseen ja mittaamiseen

Ympäristöministeriön kolme ohjetta tukevat tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annetun asetuksen toimeenpanoa.

Tuulivoimaloiden melun mallinnusohjeella mitoitetaan tuulivoimaloiden ja melulle altistuvan kohteen (esimerkiksi asuinalueen) välinen suojaetäisyys. Mallinnuksen avulla voidaan arvioida tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuvat meluvyöhykkeet ja melutasot eri tarkastelupisteissä.

Tuulivoimaloiden melutason mittausohjeella voidaan selvittää, ylittääkö melutaso säädetyn ohje- tai raja-arvon. Ohjetta voidaan hyödyntää myös sellaisenaan tai yhdessä muun ääniteknisen viranomaisohjeistuksen kanssa silloin, kun tuulivoimaloiden melu aiheuttaa häiriötä ympäristössä tai rakennusten sisällä.

Tuulivoimaloiden melupäästön mittausohjetta voidaan käyttää todentamaan takuuarvo, jonka valmistaja on antanut tuulivoimalan äänenvoimakkuudesta. Mittausohjetta voidaan soveltaa myös melumallinnuksessa käytettävien lähtöarvojen mittaamiseen.

Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa

Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia sekä niiden käsittelyä kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään omassa Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa -julkaisussaan. Julkaisun tavoitteena on parantaa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatua ja siten edistää maisema-arvojen säilymistä.

Linnusto­vaikutusten arviointi tuulivoima­rakentamisessa

Tuulivoimarakentamisen linnustovaikutuksia ja niiden selvittämistä ja arviointia kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa -julkaisussa. Julkaisun tavoitteena on parantaa tuulivoimarakentamisen linnustovaikutuksiin liittyvien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatua ja siten edistää linnuston huomioon ottamista tuulivoimarakentamisen suunnittelussa.

Muuta opastavaa aineistoa tuulivoimarakentamisen linnustovaikutusten huomioimiseksi on muun muassa aineisto lintujen merkittävimmistä muuttoreiteistä Suomessa. Aineistossa käsitellään tärkeimpiä suurikokoisten lintulajien muuttoreittejä sekä muuttoreittien sijaintiin ja niiden vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Aineisto on tarkoitettu ensisijaisesti tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville.

Avustukset kunnille ja maakuntien liitoille

Kunnille ja maakuntien liitoille on myönnetty avustusta tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Laadukkailla selvityksillä ja erilaiset tarpeet ja toiminnot yhteen sovittavalla kaavoituksella pyritään löytämään tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet. Näin ehkäistään voimaloista luonnolle ja ihmisille aiheutuvia haittoja.

Yhteensä noin kahden miljoonan euron tuulivoimarakentamisen avustuksista linjattiin valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa.

Ympäristöministeriö on rahoittanut vuosina 2020-2022 kolmella hakukierroksella 34 hanketta yhteensä noin 1,6 miljoonalla eurolla. Neljäs hakukierros järjestetään arvioiden mukaan vuoden 2022 aikana.

Aiheesta muualla

Lisätietoja

Sanna Jylhä
ympäristöneuvos
0295 250 233
[email protected]

Tuulivoimamelu
Ari Saarinen
ympäristöneuvos
0295 250 257
[email protected]

Kuntien ja maakuntien liittojen avustukset
Soile Hartikka
asiantuntija
​​​​​0295 250 079
[email protected]