Tuulivoima­rakentaminen

Tuulivoima on uusiutuva ja lähes päästötön energiantuotantomuoto. Se on myös suhteellisen edullisesti ja nopeasti tuotettavaa, kansallisesti omavaraista energiaa. Tuulivoiman lisäämisellä on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja vihreän siirtymän vauhdittamisessa.

Hallitusohjelman 16.6.2023 mukaan Suomi nousee puhtaan energian ja ilmastokädenjäljen edelläkävijäksi. Hallitusohjelman kirjausten (s. 138-139) mukaan mm. tuulivoiman toimintaedellytyksiä kehitetään hallitusohjelman lähtökohtien edellyttämästä sähköntuotannon lisäystarpeesta huolehtien sekä siten, että yhteensovitetaan tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys ja investointien toteutumiselle suotuisa toimintaympäristö.

Suomen tuulivoimayhdistyksen tietoja mukaan syyskuun lopussa vuonna 2023 Suomessa oli 1508 voimalaa, joiden teho on yhteensä 6 351 megawattia (MW), ja loppuvuoden aikana odotetaan vielä valmistuvaksi 151 tuulivoimalaa (943 MW). Viime vuonna tuulivoimalla katettiin 14 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Nyt tiedossa olevien investointipäätösten perusteella vuonna 2026 tuulivoimalla tullaan kattamaan kolmannes, ja arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä jopa yli puolet Suomen sähköntuotannosta.

Tuulivoimaloiden aiheuttamat vaikutukset muun muassa luonnolle ja ihmisten elinympäristölle riippuvat pitkälti voimaloiden sijainnista ja alueen ympäristöarvoista. Tuulivoimarakentaminen edellyttää, että se sovitetaan ympäröivään maankäyttöön ja sen haitalliset vaikutukset otetaan riittävästi huomioon.

Tuulivoima­neuvontaa suunnittelun ja rakentamisen kysymyksiin

Tuulivoimaneuvonta on tuulivoimarakentamisen ohjauksen valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka tarjoaa apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille, toiminnanharjoittajille sekä kansalaisille tuulivoimarakentamisen kysymyksissä. Neuvontapalvelun toteuttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja rahoittaa ympäristöministeriö.

Kaavoitus ja tuulivoima­rakentaminen

Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan pääsääntöisesti samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen. Suurten tuulivoimaloiden toteutuksen tulisi lähtökohtaisesti perustua maankäyttö- ja rakennuslakiin, eli tuulivoimaloille soveltuvat alueet määritellään kaavassa.

Tuulivoima-alueita kaavoitetaan tällä hetkellä aktiivisesti. Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavia yleiskaavoja on vireillä paljon. Myös nykyiset ja vireillä olevat maakuntakaavat mahdollistavat merkittävän tuulivoiman lisärakentamisen.

Tuulivoimahanke edellyttää rakennuslupaa. Tuulivoimalan toteuttaminen voi sijainnista riippuen edellyttää myös esimerkiksi ilmailulain mukaista lentoestelupaa, vesilain mukaista vesilupaa tai ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, koska kaavoituksella ei voida ratkaista erityislainsäädännön piiriin kuuluvia asioita.

Tuulivoima­rakentamisen suunnittelu -opas

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaassa käsitellään tuulivoimarakentamista koskevan lainsäädännön soveltamista sekä tuulivoimarakentamisen vaikutuksia ja niiden arviointia.

Opas on sovellettavissa lähinnä suurten, teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaukseen, mutta on soveltuvin osin käyttökelpoinen myös pienempien voimaloiden rakentamisen ohjauksessa.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen, vaikutusten arvioinnin ja lupamenettelyjen parissa työskenteleville kuntien, maakuntien liittojen sekä ELY-keskusten asiantuntijoille. Opas tarjoaa hyödyllistä tietoa myös tuulivoimarakentajille.

Tuulivoimaloiden melu

Tuulivoimaloiden sijainnin ja rakentamisen suunnittelussa, sekä lupamenettelyissä ja valvonnassa sovelletaan valtioneuvoston asetusta tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista. Ohjearvoilla pyritään varmistamaan, että tuulivoimalat ja asutus ovat riittävän etäällä toisistaan, eikä melu aiheuta ihmisille terveyshaittaa tai heikennä elinympäristön viihtyisyyttä.

Pysyvän asutuksen, loma-asutuksen, hoitolaitosten sekä leirintäalueiden tuulivoimamelun päiväajan keskiäänitason ohjearvo on enintään 45 desibeliä ja yöajan 40 desibeliä. Oppilaitosten ja virkistysalueiden alueilla vastaava päiväajan ohjearvo on 45 desibeliä. Kansallispuistoja koskee sekä päivä- että yöajalla 40 desibelin ohjearvo.

Tuulivoimaloita sijoitettaessa on huomioitava myös terveydensuojelulain säädökset rakennusten sisä-äänitasoista.

Ohjeet tuulivoimamelun mallintamiseen ja mittaamiseen

Ympäristöministeriön kolme ohjetta tukevat tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annetun asetuksen toimeenpanoa.

Tuulivoimaloiden melun mallinnusohjeella mitoitetaan tuulivoimaloiden ja melulle altistuvan kohteen (esimerkiksi asuinalueen) välinen suojaetäisyys. Mallinnuksen avulla voidaan arvioida tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuvat meluvyöhykkeet ja melutasot eri tarkastelupisteissä.

Tuulivoimaloiden melutason mittausohjeella voidaan selvittää, ylittääkö melutaso säädetyn ohje- tai raja-arvon. Ohjetta voidaan hyödyntää myös sellaisenaan tai yhdessä muun ääniteknisen viranomaisohjeistuksen kanssa silloin, kun tuulivoimaloiden melu aiheuttaa häiriötä ympäristössä tai rakennusten sisällä.

Tuulivoimaloiden melupäästön mittausohjetta voidaan käyttää todentamaan takuuarvo, jonka valmistaja on antanut tuulivoimalan äänenvoimakkuudesta. Mittausohjetta voidaan soveltaa myös melumallinnuksessa käytettävien lähtöarvojen mittaamiseen.

Maisema­vaikutusten arviointi tuulivoima­rakentamisessa

Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia sekä niiden käsittelyä kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään omassa Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa -julkaisussaan. Julkaisun tavoitteena on parantaa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatua ja siten edistää maisema-arvojen säilymistä.

Linnusto­vaikutusten arviointi tuulivoima­rakentamisessa

Tuulivoimarakentamisen linnustovaikutuksia ja niiden selvittämistä ja arviointia kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa -julkaisussa. Julkaisun tavoitteena on parantaa tuulivoimarakentamisen linnustovaikutuksiin liittyvien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatua ja siten edistää linnuston huomioon ottamista tuulivoimarakentamisen suunnittelussa.

Muuta opastavaa aineistoa tuulivoimarakentamisen linnustovaikutusten huomioimiseksi on muun muassa aineisto lintujen merkittävimmistä muuttoreiteistä Suomessa. Aineistossa käsitellään tärkeimpiä suurikokoisten lintulajien muuttoreittejä sekä muuttoreittien sijaintiin ja niiden vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Aineisto on tarkoitettu ensisijaisesti tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville.

Tuulivoimaloiden purku- ja ennallistamis­velvoitteiden lainsäädäntö­hanke

Hankkeen tavoitteena on laatia hallitusohjelman mukaiset lainsäädäntöehdotukset tuulivoimaloiden purku- ja ennallistamisvelvoitteesta. Hankkeessa valmistellaan myös ehdotus vakuudesta tai muusta rahoitusmallista, joka turvaa velvoitteen toimeenpanoa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2025.

Avustukset kunnille ja maakuntien liitoille

Kunnille ja maakuntien liitoille on myönnetty avustusta tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Laadukkailla selvityksillä ja erilaiset tarpeet ja toiminnot yhteen sovittavalla kaavoituksella pyritään löytämään tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet. Näin ehkäistään voimaloista luonnolle ja ihmisille aiheutuvia haittoja.

Ympäristöministeriö on rahoittanut vuosina 2020-2022 kolmella hakukierroksella 34 hanketta yhteensä noin 1,4 miljoonalla eurolla.  Tämän jälkeen ympäristöministeriö on myöntänyt vuosina 2022−2023 kolmessa hakukierroksessa vihreän siirtymän edistämisen avustuksia kunnille ja maakunnille yhteensä 3,28 miljoonaa euroa.

Aiheesta muualla

Lisätietoja

Sanna Jylhä
ympäristöneuvos
0295 250 233
[email protected]

Tuulivoimamelu
Ari Saarinen
ympäristöneuvos
0295 250 257
[email protected]

Kuntien ja maakuntien liittojen avustukset
Miikka Hakkarainen
asiantuntija
​​​​​0295 250 410
[email protected]