Avustukset ja tuet vesien ja meren tilan parantamiseksi

Tällä sivulla kerromme ympäristöhallinnon avustus- ja tukimahdollisuuksista.

Ravinteiden kierrätyksen hankehaut

Ympäristöministeriö tukee investointeja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita, joissa hyödynnetään yhdyskuntien ravinnerikkaita biomassoja ja sivuvirtoja sekä vesien biomassoja ja luodaan edellytyksiä kannattavalle kierrätysravinnemarkkinalle. Ravinteiden kierrätyksen lisäksi tuetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn energiatehokkuutta ja -neutraaliutta edistäviä hankkeita.

Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti. Ohjeet avustuksen hakemiseen on koottu hakuohjeeseen:

Kustannuserittelyn ja Ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) mukaisen arvioinnin tekemiseen käytetään seuraavia mallipohjia:

Avustusta haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä: 

Hankkeiden raportointi

Avustusta saaneiden hankkeiden tulee raportoida hankkeiden etenemisestä ja hankkeen tuloksista sovitun mukaisesti. Hankkeiden väli- ja loppuraportointiin liittyvät ohjeet ja mallipohjat voi ladata alta.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI)

Investointihankkeet

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämät avustukset vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen on tarkoitettu vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jonka kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski. Toimien ensisijaisena tavoitteena tulee olla vesien ja meren tilan parantaminen. 

Hankkeeseen voi kuulua sekä vesistössä että valuma-alueella tehtäviä vesiensuojeluratkaisuja, pois lukien maanparannusaineiden peltolevitys tai toimenpiteet, joihin on käytettävissä muuta julkista rahoitusta. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla toteutetaan vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa voimassaolevan lainsäädännön puitteissa. Avustusta voidaan myöntää kunnille pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen.

ELY-keskusten yhteystiedot

Kipsikäsittelyn hakeminen

Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta.

Muita rahoitusmahdollisuuksia

Rahat pintaan -sivusto kokoaa vesiin liittyviä avustuksia:

Lisätietoja (ravinteiden kierrätyksen hankehaut)

Riikka Malila, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vesien- ja mertensuojelu Puhelin:0295250160   Sähköpostiosoite:


Petri Nissinen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vesien- ja mertensuojelu Puhelin:0295250419   Sähköpostiosoite: