Kiertotalouden green deal

Kiertotalouden green deal vauhdittaa yhteiskunnan siirtymistä kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Se koostuu yhteisistä raameista ja kriteereistä sekä mukaan lähtevien toimijoiden vähähiilistä kiertotaloutta edistävistä sitoumuksista. Kiertotalouden green deal on vapaaehtoinen, eikä siinä allekirjoiteta varsinaista sopimusta.

Kiertotalouden green dealin avulla mukana olevat toimijat tunnistavat toimintansa kannalta vaikuttavimmat kiertotaloustoimet. Valmistelussa syntyvä tieto on niiden käytössä työn kehittämisessä ja päätöksenteossa. Osallistujilta edellytetään sitoutumista muun muassa oman toimialueen tietojen keräämiseen ja yhteistyöhön. Lisäksi lopulliseen green dealiin sitoutuneilta edellytetään omien sitoumusten toteutusta ja etenemisen raportointia.

Ajankohtaista

Miten kiertotalouden green deal valmistellaan?

Green deal valmistellaan tiiviissä yhteistyössä mukaan lähteneiden toimijoiden, ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

Se syntyy kahdesta toisiaan tukevasta prosessista:

  • Tutkimuslaitosten (Syke, GTK, Luke, VTT, Aalto-yliopisto ja Tilastokeskus) luotsaamassa skenaariotyössä luodaan tilannekuva luonnonvarojen kulutuksen tilasta ja vaikutuksista ympäristöön ja talouteen. Lisäksi laaditaan tutkimukseen nojaavia skenaarioita kiertotalouden mahdollisuuksista edistää hyvinvointia ja kestävää taloutta.
  • Ministeriöt (YM, TEM) ja mukaan lähteneet toimijat tekevät yhteistyötä kiertotalouden green dealin lähtökohtien ja pelisääntöjen valmistelemiseksi. Skenaariotyön pohjalta ministeriöt, tutkimuslaitokset ja mukaan lähteneet toimijat kehittävät tavoitteita ja toimenpiteitä, joista kiertotalouden green dealin sitoumukset muodostetaan. Ministeriöt vastaavat sitoumusten kriteerien asettamisesta huomioiden mukaan lähteneiltä toimijoilta ja tutkimuslaitoksilta saadun palautteen.

Kiertotalouden green deal koostuu kolmesta osasta. Ensinnäkin mukana on yhteinen tavoitetila, yhteiset pelisäännöt sekä kriteerit sitoumusten tavoitteille ja toimenpiteille. Toiseksi mukana ovat toimialojen, yritysten, aluieden ja kuntien toimenpiteiden ja tavoitteiden valikoimat. Ja kolmantena kokonaisuutena ovat itse sitoumukset, joilla toimialat, yritykset, alueet ja kunnat voivat liittyä kiertotalouden green dealiin.

Green dealin valmistelun vaiheet ja aikataulu

Kiertotalouden green dealin valmistelu alkoi keväällä 2022. 

Ministeriöt kutsuivat keväällä 2022 toimialajärjestöjä, yrityksiä, maakuntia, kaupunkeja, kuntia ja muita kiinnostuneita osapuolia mukaan. Valmisteluun ilmoittautui mukaan yli 80 eri toimijaa. Mukaan lähti suurin osa Suomen maakunnista, isoimmat kaupungit, keskeiset yritys- ja toimialajärjestöt, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä iso joukko toimijoita rakentamissektorilta. Sitoutuminen koskee prosessiin osallistumista, ei vielä varsinaista sitoumuksen tekemistä.

Alkuvuonna 2023 työ fokusoitiin sidosryhmäyhteistyössä tunnistettuihin kuuteen vaikuttavimpaan muutosalueeseen:

  1. Resurssiviisaat rakennukset
  2. Kiertävät maa- ja kiviainekset
  3. Resurssiviisas tuotanto ja materiaalien kierto
  4. Kestävän kulutuksen liiketoiminta ja jakamistalous
  5. Resurssiviisas energiantuotanto ja
  6. Uudistuva ruokaketju 

Toimijat päättävät liittymisestään kiertotalouden green dealiin omilla sitoumuksillaan skenaariotyöstä saadun tiedon ja tuen pohjalta. Skenaariotyö, Kiertotalouden green deal -sitoumusmalli sekä ensimmäiset sitoumukset valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kiertotalouden green dealissa ja skenaariotyössä on monta vaihetta. Kehitysprosessiin sitoutuneet ja ministeriöt tekevät yhteistyötä green dealin kriteerien, tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamiseksi. Ensin kootaan kiinnostuneet osapuolet. Ministeriöt kutsuvat kuntia, kaupunkeja, maakuntia, toimialajärjestöjä ja yrityksiä mukaan. Green dealista ja skenaariotyöstä kiinnostuneet sitoutuvat prosessiin. Seuraavaksi ministeriöt laativat prosessin pelisäännöt ja vähimmäiskriteerit sitoumuksiin valittaville tavoitteilla ja toimenpiteille mukaan lähteneiltä toimijoilta ja tutkimuslaitoksilta saadun palautteen pohjalta. Tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteiskehittäminen käynnistyy yhdessä mukaan lähtevien osapuolten kanssa. Kehitysprosessiin sitoutuneet tuottavat ministeriöiden ja tutukimuslaitosten kanssa eri toimijatyypit huomioivat listat mahdollisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Listojen perusteella mukana olevat toimijat koostavat oman sitoumuksensa vähimmäiskriteerien mukaan.  Tämän jälkeen voidaan siirtyä toimenpiteiden toteutukseen, seurantaan ja raportointiin. Kiertotalouden green dealin ja sitä tukevien materiaalivirta-analyysien ja skenaarioiden työstäminen kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

Kiertotalouden green dealin aloistustyöpaja pidettiin 24.5.2022 ja toimenpidetyöpajat 1.11.2022 sekä 14.4.2023. Voit tutustua työpajojen tallenteisiin ja materiaaleihin täällä:

Lisätietoja

Taina Nikula, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous Ympäristöneuvosto  0295250202  


Sari Tasa, erityisasiantuntija 
työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka, Kiertotalous ja hiilineutraalius 0295048242