Kiertotalouden green deal

Kiertotalouden green deal on vapaaehtoinen strateginen sitoumus, jossa mukaan lähtevät toimijat sitoutuvat vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja asettamaan vaikuttavia tavoitteita ja tekemään toimia, jotka edistävät vähähiilistä kiertotaloutta. 

Toimien tulee tukea kiertotalousohjelman luonnonvaratavoitteita, hiilineutraaliutta ja kestävän talouden edistämistä vuoteen 2035 mennessä. Sitoumuksilla halutaan vähentää raaka-aineiden käyttöä, pidentää materiaalien ja tuotteiden käyttöikää, lisätä ympäristöä vähemmän kuormittavia ja luontopääomaa vahvistavia vaihtoehtoja sekä kehittää uusia, kiertotalouden mukaisia toiminta- ja liiketoimintamalleja. Green deal on tarkoitettu yrityksille, toimialajärjestöille, kunnille ja maakunnille.

Ajankohtaista

Näin green deal syntyy

 1. Kiertotaloussiirtymä tehdään viidellä muutosalueella: 
 2. Resurssiviisas rakennettu ympäristö
 3. Kiertotalouteen perustuva teollisuus
 4. Kestävä kulutus ja liiketoiminta
 5. Materiaalitehokas energiajärjestelmä
 6. Uudistava ruokajärjestelmä

Muutosalueet jakautuvat toimenpidealueisiin, jotka kuvataan Kiertotalouden green deal -esittelyaineistossa. 

Sitoumusprosessissa

 1. Organisaatio valitsee toimia vähintään kahdelta toimenpidealueelta sekä
 2. konkretisoi ja tarkentaa, mitä toimia yritys toteuttaa valitsemillaan toimenpidealueilla.
 3. Tutkijoista koostuva arviointiryhmä antaa suosituksensa sitoumuksen hyväksymisestä tai korjaamisesta ministeriölle.
 4. Organisaation ylin päättävä taho hyväksyy sitoumuksen. 
 5. Organisaatio raportoi toimiensa edistymisestä Sitoumus 2050 -alustalla joka kolmas vuosi. Kiertotalouden green dealin ohjausryhmä seuraa ja sparraa sitoumusten toteutusta.

Sitoutumalla kiertotalouden green dealiin organisaatio vie toimet osaksi organisaation omaa strategiaa ja ilmasto- ja/tai luontotyötä. Sitoutuja varmistaa, että kaikki sitoumuksen toteutumisen kannalta olennaiset arvoketjun tahot ovat mukana. Organisaatio sitoutuu kehittämään organisaationsa johtamista, työntekijöiden osaamista ja tiedonhallintaa kiertotaloutta tukevaksi.

Miksi green deal kannattaa?

Kiertotalouden green deal on toimijalähtöinen tapa ottaa yhdessä loikka kohti kiertotaloutta ja kiertotalousmarkkinoita. Siinä keskeiset ministeriöt tekevät kiertotaloussiirtymää tiiviissä yhteistyössä yritysten, järjestöjen, kuntien ja maakuntien kanssa.

Toimintatapa antaa pitkän aikavälin strategista näkemystä kehityksen suunnasta, mikä voi osaltaan auttaa tekemään esimerkiksi kiertotalouteen tarvittavia investointeja. Green dealin avulla oraganisaatiot voivat tunnistaa vaikuttavimmat kiertotaloustoimet, kirittää omaa toimintaansa ja koko alaansa kohti entistä ympäristövastuullisempia toimintatapoja. Kiertotaloustoimet tuovat usein myös säästöjä sekä vahvistavat omavaraisuutta ja kilpailukykyä. Toimintamallista voi tulla yritysten ja julkisten toimijoiden yhdessä kehittämä ”vientituote”, jota mainostaa niin EU- kuin kansainvälisillä areenoilla.

Green dealiin sitoutujat saavat tukea, tietoa ja sparrausta sekä vuoropuhelusta ministeriöiden kanssa että perustettavilta ”kotipesiltä”. Ne tukevat toimia, sparraavat ja edistävät yhteistyötä sekä rahoituslähteiden löytämistä. Mukanaolollaan organisaatiot voivat osoittaa edelläkävijyytensä kiertotalouden edistäjinä sekä pääsevät verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyötä muiden kiertotalouteen tähtäävien toimijoiden kanssa. 

Näin green dealiä on valmisteltu

Kiertotalouden green dealin valmistelu alkoi keväällä 2022. Ministeriöt kutsuivat keväällä 2022 toimialajärjestöjä, yrityksiä, maakuntia, kaupunkeja, kuntia ja muita kiinnostuneita osapuolia mukaan. Suurin osa Suomen maakunnista, isoimmat kaupungit, keskeiset yritys- ja toimialajärjestöt, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä iso joukko toimijoita rakentamissektorilta valmisteli yhdessä ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa pelisääntöjä green dealille. 

Tutkimuslaitosten (Syke, GTK, Luke, VTT, Aalto-yliopisto ja Tilastokeskus) luotsaamassa skenaariotyössä luotiin tilannekuva luonnonvarojen kulutuksen tilasta ja vaikutuksista ympäristöön ja talouteen. Lisäksi laadittiin tutkimukseen nojaavia skenaarioita kiertotalouden mahdollisuuksista edistää hyvinvointia ja kestävää taloutta. Skenaariotyön tulokset julkistettiin 12.3.2024.

Lisätietoja

Taina Nikula, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous Ympäristöneuvosto  Puhelin:0295250202   Sähköpostiosoite:


Sari Tasa, erityisasiantuntija 
työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka, Kiertotalous ja hiilineutraalius Puhelin:0295048242   Sähköpostiosoite: