Kansain­väliset ympäristö­sopimukset

Suomi on osapuolena yli sadassa kansainvälisessä ympäristösopimuksessa. Sopimukset muodostavat maailmanlaajuisten ympäristöuhkien (kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, aavikoituminen, kemikaalit ja jätteet, ilmansaasteet) torjunnan selkärangan. Kansainvälisillä ympäristösopimuksilla on tärkeä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Terve ja puhdas ympäristö ja toimivat ekosysteemipalvelut tarjoavat edellytykset myös kestävälle sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle. Sopimukset asettavat yhteiset pelisäännöt ja päämäärät globaalin ympäristön suojelulle sekä kestävälle käytölle ja ovat siten tärkeitä välineitä kestävän kehityksen toteutumisessa.

Ympäristö­ministeriön toimialan kansainväliset sopimukset

Keskeisten sopimusten tavoitteet ja toteutuminen

Ilmansuojelu

 • Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus, 1979 (SopS 15/1983)
 • Pöytäkirja ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamisesta, 1984 (SopS 2/1988)
 • Pöytäkirja rikkipäästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan rikkivuon vähentämisestä vähintään 30 prosenttia, 1985 (SopS 50/1987)
 • Pöytäkirja typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta, 1988 (SopS 46/1991)
 • Pöytäkirja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta, 1991 (SopS 71/1997)
 • Rikkipöytäkirja rikkipäästöjen edelleen vähentämisestä, 1994 (Sops 68/1998)
 • Raskasmetallipöytäkirja, 1998 (SopS 78/2003, SopS 63/2004 ja SopS 96/2013)
 • POPs-pöytäkirja (pysyvät orgaaniset yhdisteet), 1998 (SopS 68/2003 ja SopS 37/2015)
 • Pöytäkirja happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonimuodostuksen vähentämisestä (Göteborgin pöytäkirja), 1999 (SopS 40/2005 ja SopS 95/2013)

Otsonikerros

 • Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus, 1985 (SopS 51/1988)
 • Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva Montrealin pöytäkirja, 1987 (SopS 65/1988 ja SopS 66/1988)
  • Montrealin pöytäkirjan muutos (nk. Kigalin muutos), 2016 (SopS 80/2018)

Ilmastonmuutos

Meren-, vesien ja ympäristönsuojelu

 • Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (HELCOM), 1992 (SopS 2/2000)
 • Yleissopimus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta (OSPAR), 1992 (SopS 51/1998)
 • Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelua ja käyttöä koskeva yleissopimus (ECE:n rajavesisopimus), 1992 (SopS 71/1996)
  • Vesivaroja ja terveyttä koskeva pöytäkirja, 1999 (SopS 82/2005 ja SopS 83/2005)
  • Siviilioikeudellista korvausvastuuta koskeva pöytäkirja, 2003 (Suomi ei ole vielä hyväksynyt. Ei vielä kansainvälisesti voimassa.)
 • Yleissopimus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (IMO/LDC: Lontoon dumppaussopimus), 1972 (SopS 33/1979 ja SopS 34/1979)
  • Jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen pöytäkirja, 1996 (SopS 87/2017 ja SopS 88/2017)
 • Euroopan ympäristönsuojeluprojektin täytäntöönpanoon liittyvä jätevesipuhdistamojen lietteenkäsittelyä koskeva sopimus, 1971 (SopS 41/1973)
 • Pohjoismainen ympäristönsuojelusopimus, 1974 (SopS 74/1976 ja SopS 75/1976)
 • Sopimus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO), 1998 (SopS 100/1999)
  • Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus (SopS 51/2017)
 • NEFCO:n kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehty sopimus, 2003 (SopS 79/2003)
 • Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvä ympäristönsuojelupöytäkirja, 1991 (SopS 5/1998)
  • Pöytäkirjan alaiset toimenpiteet ja siihen tehdyt muutokset löytyvät Etelämannerta koskevan sopimuksen alta (SopS 31/1984)
 • Sopimus yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella, 2013 (SopS 15/2016)

Tiedonsaanti ja osallistuminen

 • Tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskeva yleissopimus (ECE:n Århusin sopimus), 1998 (SopS 121/2004 ja SopS 122/2004)
  • Pöytäkirja epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä, 2003 (SopS 58/2009)

Jätehuolto

 • Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus, 1989 (SopS 44/1992 ja SopS 45/1992)
  • Baselin vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirja, 1999 (Suomi ei ole vielä hyväksynyt. Ei vielä kansainvälisesti voimassa.)
 • OECD:n neuvoston päätös hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (OECD:n jätepäätös), 1992 (SopS 53/1992)
 • Alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva Hongkongin yleissopimus, 2009 (Suomi ei ole vielä hyväksynyt. Ei vielä kansainvälisesti voimassa.)

Kemikaalien käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen

 • Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevasta ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä (PIC-sopimus), 1998 (SopS 107/2004 ja SopS 108/2004)
 • Tukholman yleissopimus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POPs-sopimus), 2001 (SopS 34/2004)
 • Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus (SopS 64/2017)

Ympäristövaikutusten arviointi

 • Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (ECE:n YVA-yleissopimus, Espoon sopimus), 1991 (SopS 67/1997 ja SopS 81/2017)
  • Pöytäkirja strategisesta ympäristöarvioinnista (ECE:n SEA-pöytäkirja), 2003  (SopS 69/2010)

Kasviston ja eläimistön suojelu sekä biologinen monimuotoisuus

 • Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (biodiversiteettisopimus), 1992 (SopS 78/1994)
  • Nagoyan pöytäkirja geenivarojen saatavuudesta ja hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta, 2010, pöytäkirja tuli Suomen osalta voimaan 1.9.2016 (SopS 46/2016)
  • Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta (394/2016)
  • Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja, 2000 (SopS 130/2004)
  • Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvä korjaamisvastuuta koskeva Nagoya–Kuala Lumpurin lisäpöytäkirja (SopS 11/2018)
 • Valaanpyynnin sääntelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus, 1946 (SopS 9/1983)
 • Luonnon ja luonnonvarojen suojelua koskevan Kansainvälisen Liiton säännöt (IUCN), 1948 (SopS 3/1968)
 • Vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskeva yleissopimus (Ramsarin kosteikkosopimus), 1971 (SopS 3/1976 ja SopS 4/1976)
 • Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES-sopimus), 1973 (SopS 44/1976 ja SopS 45/1976)
 • Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta (ns. CMS-sopimus tai Bonnin sopimus), 1979 (SopS 62/1988)
 • Sopimus Itämeren Koillis-Atlantin, Irlanninmeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta (liittyy Bonnin sopimukseen)(ASCOBANS), 1992 (SopS 103/1999)
 • Sopimus Euroopan lepakoiden suojelusta (liittyy Bonnin sopimukseen), 1991 (SopS 104/1999)
 • Sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta (liittyy Bonnin sopimukseen), 1996 (SopS 9/2000)
 • Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta (Bernin sopimus), 1986 (SopS 29/1986)

Maisemasopimukset

 • Euroopan neuvoston maisemayleissopimus, 2000 (SopS 14/2006)
  • Pöytäkirja Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta, 2016, (SopS 38/2021)

Kahdenväliset sopimukset

Ruotsi

 • Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan  välinen sopimus  tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirroista maiden raja-alueilla, 2016 (SopS 51/2016)

Norja

 • Suomalais-norjalaisesta vesihoitoalueesta tehty sopimus, 2014 (SopS 50/2014)

Puola

 • Suomen ja Puolan välinen sopimus yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla, 1990 (SopS 57/1990)

Venäjä

 • Suomen ja Venäjän ympäristönsuojelusopimus, 1992 (SopS 2/1993)
 • Suomen ja Venäjän öljyntorjuntasopimus, 1989 (SopS 54/1990)
 • Suomen ja Venäjän ilmansuojelusopimus, 1989 (SopS 35/1990)
 • Suomen ja Venäjän sopimus Ystävyyden luonnonsuojelualueesta, 1989 (SopS 68/1990)
 • Suomen ja Venäjän vesiensuojelua koskeva toimintaohjelma, 1992 (SopS 77/1992)
 • Suomen ja Venäjän välinen sopimus Karjalan tasavallan, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueilla ja Pietarissa olevien ympäristönsuojeluhankkeiden toteuttamisesta, 1993 (SopS 86/1994)

Viro

 • Suomen ja Viron ympäristönsuojelusopimus, 1991 (SopS 22/1992)
 • Suomen ja Viron ilmansuojelusopimus, 1993 (SopS 67/1994)
 • Suomen ja Viron vesiensuojelusopimus, 1999 (SopS 5/2000)
 • Suomen ja Viron öljyntorjuntasopimus, 1993 (SopS 31/1995)
 • Suomen ja Viron välinen sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista, 2002 (SopS 51/2002)
 • Suomen ja Viron välinen sopimus kasvihuonekaasujen vähentämisen yhteistoteutuksesta, 2002 (SopS 23/2004 ja SopS 22/2004)
 • Suomen ja Viron väliset Paide- ja Pakri-projektisopimukset, 2003 ja 2004 (SopS 65/2003 ja SopS 1/2004)

Romania

 • Suomen tasavallan hallituksen ja Romanian hallituksen välinen sopimus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä päästökaupasta, 2006 (SopS 25/2008)

Bulgaria

 • Suomen tasavallan hallituksen ja Bulgarian tasavallan hallituksen välinen puitesopimus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta, 2006 (Laki 39/2008)

Lisätietoja

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Kansainväliset ja EU-asiat Puhelin:0295250364   Sähköpostiosoite: