Kantelun tekeminen viran­omaisen tai virka­miehen menettelystä

Ympäristöhallinnon viranomaisen tai virkamiehen lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta menettelystä voi tehdä kantelun ylimmille laillisuusvalvojille eli eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnistä.

Myös ympäristöministeriö voi käsitellä hallinnonalansa viranomaisia koskevia kanteluja. Ministeriön toimivalta ei kuitenkaan ulotu kuntien toimintaan, vaan kuntia koskevia kanteluita tutkivat ylimmät laillisuusvalvojat sekä kuntalain nojalla aluehallintovirasto.

Kantelulla ei voi hakea muutosta viranomaisen päätökseen tai tuomio­istuimen ratkaisuun

Kantelu ei ole muutoksenhakukeino, eikä sen perusteella esimerkiksi makseta vahingonkorvauksia. Kanteluun annettavalla ratkaisulla ei myöskään voida kumota tai muuttaa viranomaisen päätöstä tai tuomioistuimen ratkaisua – esimerkiksi ympäristölupa-asioissa.

Kantelu on keino saattaa koettu epäkohta valvovan viranomaisen tietoon. Kantelun perusteella valvova viranomainen voi antaa virheellisestä menettelystä viranomaiselle esimerkiksi huomautuksen.

Yli kahta vuotta vanhaa asiaa koskevaa kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiaa, joka on tuomioistuimen tai muun viranomaisen käsiteltävänä, ei myöskään tutkita.

Kanteluasiassa annetusta ratkaisusta ei voi valittaa.

Kantelun tekeminen ympäristö­ministeriöön

Kantelu on vapaamuotoinen. Kantelussa on kuitenkin mainittava vähintään seuraavat seikat:

  • kantelijan yhteystiedot
  • kantelun kohde (ympäristöministeriön alainen viranomainen tai virkamies)
  • kantelun kohteena olevan tapahtuman ajankohta
  • kantelun perustelut (ts. mitä on tapahtunut, miten lakia ei ole noudatettu tai velvollisuuksia täytetty)
  • tieto siitä, onko sitä saatettu muualla tutkittavaksi.

Kantelun ja sen liitteet voi toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon joko sähköisesti ([email protected]) tai postitse (PL 35, 00023 Valtioneuvosto). Salassa pidettävät tiedot pyydetään lähettämään kirjaamoon turvapostina.

Kantelun käsittelyn kesto riippuu asian luonteesta ja laajuudesta. Kanteluasiat pyritään käsittelemään vuoden kuluessa asian vireilletulosta.

Lisätietoja

Maija Seppälä, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Henkilöstö ja ohjaus Puhelin:0295250017   Sähköpostiosoite: