Level(s) – rakennusten resurssi­tehokkuuden yhteiset EU-mittarit

Mikä on Level(s)?

Level(s) on Euroopan komission laatima menetelmä rakentamisen resurssitehokkuuden mittaamiseen. Se on kehitetty laajassa yhteistyössä EU:n jäsenmaiden sekä kestävän rakentamisen ammattilaisten kanssa. Rakennusalan yrityksillä ja järjestöillä on ollut tärkeä rooli menetelmän kehittämisessä.

Level(s)-menetelmässä on kuusi päätavoitetta:

 • Päätavoite 1: Elinkaaren hiilijalanjälki
 • Päätavoite 2: Resurssitehokas materiaalien käyttö
 • Päätavoite 3: Veden kulutus
 • Päätavoite 4: Terveelliset tilat ja sisäilman laatu
 • Päätavoite 5: Sopeutuminen ilmastonmuutokseen
 • Päätavoite 6: Elinkaarikustannukset

Kukin päätavoite sisältää useita alakohtia. Useimmat tavoitteet edellyttävät olemassa olevien EN-standardien käyttöä. Arviointia voidaan tehdä kolmella eri tarkkuustasolla:

 1. Yksinkertaistettu arviointi
  • Yhteinen lähtötaso EU:n rakennusten arviointiin
   
 2. Vertaileva arviointi
  • Toiminnallisesti samanlaisten rakennusten vertailu
   
 3. Yksityiskohtainen optimointi
  • Ympäristöindikaattorien laaja käyttö

Arvioinnin eri tarkkuustasojen avulla on tarkoitus mahdollistaa menetelmän soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin. Yksinkertaistettu taso tarjoaa matalan kynnyksen elinkaariarvioinnin aloittamiselle. Edistynein taso mahdollistaa monipuolisten arviointimetodien käytön kokeneille elinkaariarvioinnin ammattilaisille.

Miksi Level(s)?

Level(s) pyrkii luomaan yhteisen perustan eri maissa käytettäville rakentamisen resurssitehokkuuden ja ekologisuuden mittareille. Menetelmän tavoitteena on myös luoda yhteinen kieli ja käsitteistö kommunikaation tueksi.

Erilaiset rakentamisen ympäristömittaristot eivät välttämättä tuota yhteismitallista tietoa rakennuksen resurssitehokkuudesta. Kuluttajat, suunnittelijat, rakentajat ja sijoittajat tarvitsevat kuitenkin selkeämpää ja laadukkaampaa tietoa rakentamisen vaikutuksesta rajallisten resurssiemme kulutukseen.

Level(s) pyrkii luomaan yhteisen perustan eri maissa käytettäville rakentamisen resurssitehokkuuden ja ekologisuuden mittareille. tavoitteena on myös luoda yhteinen kieli ja käsitteistö kommunikaation tueksi. Tätä pohjaa voidaan soveltaa myös kaupallisten ympäristösertifikaattien (esim. RTS Ympäristöluokitus, LEED tai BREEAM) kehittämisessä.

Menetelmän kehitys on oleellinen osa Euroopan komission työtä kiertotalouden edistämiseksi. Euroopan komission vuonna 2015 antama ehdotus kiertotaloudesta sisältää laajan toimintasuunnitelman sekä joukon ehdotuksia säädösmuutoksisksi, joilla rakentamisen ympäristövaikutuksia pyritään laskemaan; tämä on tärkeää, sillä rakentamiseen käytetään vuosittain noin puolet maailman raaka-aineista, ja rakennettu ympäristö kuluttaa merkittävästi energiaa ja aiheuttaa runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä. 

Kenelle Level(s) on tarkoitettu?

Level(s) soveltuu rakennushankkeen eri osapuolten käyttöön. Sitä voivat käyttää esimerkiksi:

 • suunnittelijat
 • rakennusliikkeet
 • kiinteistönhuolto
 • rakennusten omistajat ja käyttäjät
 • kiinteistösijoittajat

Menetelmää tai sen osia voidaan soveltaa myös tutkimukseen ja rakentamisen resurssitehokkuuden mittaristojen kehittämiseen.

Miten Level(s)-menetelmä otetaan käyttöön?

Ennen käyttöönottoa Level(s)-menetelmää testataan EU:n jäsenmaissa. Testauksen jälkeen mittaristo on tarkoitus ottaa vapaaehtoiseen käyttöön kaikissa EU:n jäsenmaissa. Suomessa Level(s)-menetelmää testattiin 2018–2019 ympäristöministeriön ja Green Building Council Finland:in koordinoimana. Suomessa järjestetyn testauksen painopiste oli rakentamisen hiilijalanjäljessä ja resurssitehokkuudessa (päätavoitteet 1–2).

Level(s) ja Suomen rakennus­määräysten kehittäminen

Level(s)-menetelmän käyttö on vapaaehtoista. Ympäristöministeriö tarkastelee menetelmää osana vähähiilisen rakentamisen tiekartan toteutusta. Ympäristöministeriön tavoitteena on luoda Suomeen vähähiilisen rakentamisen arviointi- ja raportointimenetelmä, joka pohjautuu EN-standardeihin ja ottaa huomioon Level(s)-menetelmän periaatteet.

Lisätietoja