Krossglas upphör att vara avfall

Kommissionens förordning av den 10 december 2012 fastställer kriterier (så kallade end-of-waste-kriterier) för fastställande av när krossglas upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets avfallsdirektiv. Förordningen om kriterier för fastställande är direkt tillämplig i alla medlemsstater från och med den 11 juni 2013. Därför ska separata bestämmelser om kriterier för fastställande inte utfärdas i den nationella lagstiftningen.

Sådana innehavare av krossglas som vill producera produkter som uppfyller EoW-kriterierna ska uppfylla alla krav i förordningen. Krossglas upphör att vara avfall när innehavaren av krossglaset för första gången överför glaset som EoW-produkt till en annan innehavare, förutsatt att alla krav i förordningen uppfylls.

Kraven ställs på

  • material som har använts som råmaterial
  • behandlingsprocesser och behandlingsmetoder
  • slutprodukter
  • kvalitetsledningssystem och kontroll av systemet
  • försäkran om överensstämmelse.

Förfarandet är frivilligt

Inledande av EoW-förfarande är frivilligt. Vid behov får företag fortsätta verksamheten som tidigare enligt avfallsstatus.

Kvalitet på råmaterial

Bara avfall från insamling från återvinningsbart förpackningsglas, planglas eller blyfria bordsartiklar får användas som råmaterial.

Behandling

Det avfall som innehåller glas ska ha samlats in, separerats och behandlats och ska från det ögonblicket vara avskilt från allt annat avfall. All behandling ska ha gjorts och krossglaset ska kunna direktanvändas genom omsmältning vid tillverkningen av ämnen eller produkter av glas.

Kvalitet på slutprodukter

Förordningen fastställer högsta koncentrationer av främmande material, såsom järnhaltig metall och andra metaller än järn, oorganiska föreningar som varken innehåller glas eller metall och organiska ämnen.

Krossglas får inte innehålla farligt avfall.

Kvalitetsledningssystem och kontroll av systemet

I EoW-förfarandet är ett företags kvalitetsledning inte bunden till ett visst miljö- och kvalitetsledningssystem. Företagets system ska dock uppfylla de krav som fastställs i förordningen. En miljökontrollant eller ett organ för bedömning av överensstämmelse (som minst vart tredje år ska kontrollera att kvalitetsledningssystemet uppfyller kraven i EoW-förordningen) ska ha ackrediterats i enlighet med förordningen. Det är ändamålsenligt att integrera den kvalitetsledning som ska tillämpas i anslutning till EoW-förfarandet i företagets system för övrig kvalitetsledning.

Emas-miljösystemet förutsätter i sig en sådan ackreditering som fastställs i förordningen. ISO-kvalitets- och miljösystemen kan också uppfylla kraven i förordningen, om kontrollanten (certifieringsorganet) har ackrediterats och sektorn i fråga (Avfallshantering, återvinning eller Glas- och glasvarutillverkning) har specificerats i kontrollantens tillstånd. De som utför certifiering och kontroll i enlighet med EoW-kriterierna ska därför låta godkänna EoW-sakkännedomen om materialet i fråga för sina tillstånd. För ackrediteringen ansvarar Finlands nationella ackrediteringsorgan (FINAS).

På sin webbplats lägger FINAS ut information om alla certifieringsorgan och kontrollanter som FINAS har ackrediterat och om deras tillstånd.

Ett kvalitetsledningssystem säkrar att kraven uppfylls. Systemet ska innehålla en uppsättning dokumenterade förfaranden för kontroll och övervakning enligt bilaga I.

Importören ska kräva att leverantörerna av EoW-krossglas inför ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i förordningen och som har kontrollerats av en oberoende extern kontrollant.

Försäkran om överensstämmelse

För varje sändning av EoW-krossglas som har producerats eller importerats till EU:s område ska dessutom en försäkran om överensstämmelse utfärdas i enlighet med förordningen. Försäkran ska överlämnas till nästa innehavare av sändningen av krossglas. Producenten eller importören av EoW-material ska behålla försäkran i minst ett år.

Inverkan på miljötillstånd

EoW-förfarandet kan även medföra förändringar i företags miljötillstånd. Därför bör företag göra en anmälan om EoW-förfarande till tillståndsmyndigheten och utreda om det finns behov av att förnya miljötillståndet.

EoW och Reach-förordningen

Vissa typer av glas omfattas av undantag från de skyldigheter som gäller registrering, nedströmsanvändare och utvärdering enligt Reach-förordningen (Europarlamentets och rådets Reach-förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006). Typerna räknas upp i punkt 11 i bilaga V till förordningen.

Mer information finns att tillgå i stöd- och informationspunkten i frågor om Reach och CLP samt i Europeiska kemikaliemyndighetens följande vägledning:

Mer information

Tarja-Riitta Blauberg, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250059   E-postadress: