Jätelainsäädäntö

Jätelainsäädännön tavoitteena on

  • ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle
  • vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta
  • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
  • varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Jätelainsäädännössä säädetään kaikesta jätteestä, ei kuitenkaan eräistä erityisjätteistä, esimerkiksi ydinjätteistä. Suomen jätelainsäädäntö seuraa Euroopan unionin jätelainsäädännön kehitystä. Joiltain osin Suomen lainsäädäntö on kuitenkin EU-säädöksiä laaja-alaisempi ja tiukempi.

Yleiset säädökset

Jätteeksi luokittelun päättyminen (ei enää jätettä, EEJ)

Euroopan komission ja neuvoston asetuksissa määritellään ns. End of Waste (EoW) -kriteerit rauta-, teräs- ja alumiiniromulle, lasimurskalle sekä kupariromulle. Mainitut materiaalit lakkaavat olemasta jätettä, jos ne täyttävät materiaaleittain annetuissa asetuksissa säädetyt edellytykset.

Kansallisesti on laadittu vasta yksi ei enää jätettä –asetus koskien betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteita (466/2022). Valtioneuvosto antoi tämän asetuksen 16.6.2022.

Jätteen käsittely ja hyödyntäminen

Jätelaji-, tuote- ja toimialakohtaiset säädökset

Jätteiden siirrot

Jätteiden kansainvälisissä siirroissa sovelletaan ns. EY:n jätteensiirtoasetusta. Se on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, jota kaikkien EY:n ja ETA:n jäsenmaiden on noudatettava. Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisesti jätteiden viennin, tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta ja niihin tarvittavista luvista.

Jätteensiirtoasetuksen säännöksiä täydennetään kahdella erillisellä EY:n asetuksella, jotka koskevat jätteensiirtoasetuksen liitteessä II lueteltujen ns. vihreän luettelon jätteiden vientiä muihin kuin OECD:n jäsenmaihin. Asetuksissa säädetään maakohtaisesti, millaista valvontamenettelyä on sovellettava tietyn vihreän luettelon jätteen vientiin hyödynnettäväksi OECD:n ulkopuoliseen maahan.

Jätteensiirtoasetuksen säännöksiä täydennetään kansallisesti jätelain 12 luvussa. Siinä säädetään muun muassa edellytyksistä, joilla toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä jätteen siirron Suomeen, Suomesta tai Suomen alueen kautta, sekä jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksynnästä.

Siirrettäessä aluksia purettavaksi riippuu sovellettava säännöstö aluksen koosta ja aiemmasta käytöstä. Suomen lipun alla purjehtiviin aluksiin sovelletaan pääsääntöisesti Euroopan unionin nk. aluskierrätysasetusta (AKA), englanniksi Ship Recycling Regulation (SRR). Aluskierrätysasetusta ei kuitenkaan sovelleta sota-aluksiin eikä muihin valtion ei-kaupallisiin aluksiin, eikä tilavuudeltaan alle 500 GT:n aluksiin eikä aluksiin, jotka purjehtivat pelkästään jäsenvaltion vesialueilla. Muihin aluksiin, jotka siirretään purettavaksi, sovelletaan edellä mainittua jätteensiirtoasetusta. AKA ei kuitenkaan ole vielä tullut kokonaisuudessaan sovellettavaksi, joten toistaiseksi purettavaksi siirrettäviin aluksiin sovelletaan jätteensiirtoasetusta (JSA).

AKA sisältää säännöksiä aluksen koko elinkaarelta, sen rakentamisen, käytön ja purkamisen ajalta. Keskeisiä velvoitteita ovat aluksen vaarallisten materiaalien luettelon ylläpitäminen ja alusten purkamotoiminnalle asetetut vaatimukset. Purkamotoiminnan tulee täyttää sekä työsuojelun, terveydensuojelun että ympäristönsuojelun vaatimukset.

Kotimaisia täydentäviä säännöksiä löytyy seuraavista säädöksistä:

Toimivaltaisia viranomaisia ovat Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) aluksen rakentamisen ja käytön aikana, toimivaltainen aluehallintovirasto ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ympäristölupahakemuksen osalta sekä Suomen ympäristökeskus asiantuntijaviranomaisena ja AKA:n soveltamista seuraavana viranomaisena.

Jätedirektiivien tavoitteiden toteutumisen seuranta

EU:n jätesäädöksissä asetettujen tavoitteiden toteutumista on arvioitava noudattaen EU:n komission täytäntöönpanosäädöksissä annettuja raportointi- ja laskentasäännöksiä:

Jätelainsäädännön ohjeita ja oppaita

Ympäristöministeriön antamat ohjeet

Jätelainsäädännön selvityksiä ja julkaisuja

Jätealan lainsäädännön uudistuksen ja vaikutusten arvioimiseksi on teetetty useita selvityksiä. Julkaisusarjoissa julkaistut selvitykset löytyvät Julkaisut-otsikon alta.

EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin täytäntöönpanoon liittyvät etukäteisselvitykset löytyvät sivulta

Erillisselvitykset

JÄLKI-työryhmän ehdotukset

Ympäristöministeriö asetti lokakuussa 2007 työryhmän (ns. JÄLKI-työryhmä) valmistelemaan jätelain uudistusta. Työryhmä ja sen alajaostot tekivät ehdotuksen uudeksi jätelaiksi sekä laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta sekä jätelain nojalla annettavien asetusten uudistamisesta.

Lisätietoja

Jussi Kauppila, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot 0295250085