Digitala steg för kommunerna inom Ryhti

I framtiden kommer information om planer och bygglov att föras in i ett nytt, nationellt interoperabelt datasystem i en maskinläsbar form. Målet är att informationshanteringen i fråga om den byggda miljön ska bli så enkel och smidig som möjligt.

Reformen av sättet att hantera information kommer att undanröja överlappande lagring och manuell behandling av information. När överlappningen avlägsnas, säkerställer man att informationen är aktuell och tillförlitlig. Reformen säkerställer också att informationen i fortsättningen är interoperabel och förenlig med internationella standarder. Detta hjälper kommunerna att fullgöra bland annat de skyldigheter som följer av Inspire-direktivet och underlättar beställningen av datasystem.​​​​​​​

Kommunerna är betydande producenter och användare av information om den byggda miljön, och därför har de en central roll i skapandet av en ny verksamhetsmodell. Många kommuner har avancerade metoder och system som är viktiga att utnyttja vid byggandet av den nya gemensamma verksamhetsmodellen och det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön. Ryhti-projektet och datasystemet för den byggda miljön genomförs i nära samarbete med kommunerna och Kommunförbundet och med beaktande av olika kommuners behov.

Vilket stöd kan kommunerna få?

Under projektets gång ska kommunerna stödjas i samband med att arbetssätten förändras. Stöd ges i form av utbildningar, anvisningar och testning så att kommunerna ska kunna ansluta sig till det nya datasystemet.

Understöd för en samtestning av datasystemet

Kommuner och landskapsförbund kan ansöka om understöd från miljöministeriet för att reformera informationshanteringen inom ramen för en samtestning av datasystemet för den byggda miljön. Syftet med testningen är att säkerställa att datasystemet för den byggda miljön fungerar som det ska för användarna. Vid testningen säkras det att systemen fungerar smidigt inom processerna för den byggda miljön bland annat när det gäller byggnadstillsynen och planläggningen. Understöd kan sökas av kommunerna 5.5–31.8.2023 och av landskapsförbunden 15.5–31.8.2023.

Vad går samtestningen ut på

Datasystemet för den byggda miljön utvecklas för närvarande under ledning av Finlands miljöcentral. Vid samtestningen får kommunerna och landskapsförbunden tillsammans med sina systemleverantörer testa de tekniska lösningar som lagts fram av Finlands miljöcentral och ge respons om dem. Syftet är framför allt att testa hur fungerande förbindelser skapas från kommunernas och landskapsförbundens system till datasystemet för den byggda miljön. De förbindelser som testas gäller funktioner både inom byggande och planläggning.

De kommuner och landskapsförbund som deltar i testningen har möjlighet att påverka de framtida informationshanteringsprocesserna. De får först av alla stöd för genomförandet av krävande gränssnitt och bearbetningen av den nuvarande informationen. Utlysningen öppnas senare även för andra kommuner och landskap.

Vilket material testas och vad krävs av dem som deltar i testningen

Testningen sker med hjälp av riktiga data och i de riktiga system som är i bruk eller kommer att tas i bruk. Uppgifterna bearbetas dock så att de inte innehåller personuppgifter. Det material som används vid testningen ska vara i samma format som den nationella informationsmodellen eller kunna konverteras till samma format. Som material kan användas befintligt planläggnings- och tillståndsmaterial som konverteras till informationsmodellen. Vid testningen kan även utnyttjas material som uppkommer inom ett nytt planläggningsprojekt så länge som materialet är förenligt med den nationella informationsmodellen. 

En teknisk förutsättning för samtestningen är att Finlands miljöcentral gör gränssnittsbeskrivningar av de gränssnitt som ska testas och godkänner gränssnitten och användargränssnitten i fråga. Användaren av gränssnittet ska i sin tur genomföra ändringarna i sitt eget system. Finlands miljöcentral skapar för testningen samtestningsmiljön Ryhti som ansluts till testmiljön för det datasystem som gränssnittsanvändaren, dvs. kommunen eller landskapsförbundet, använder.

Samtestningens tidsplan   

Testningar som utförs 2023, preliminär tidsplan

 • Gränssnittstjänsten för validering av planläggningsuppgifter
 • Gränssnittstjänsten för lagring av byggnadsinformation
 • Gränssnittstjänsten för lagring av planläggningsuppgifter
 • Användargränssnittet för importering av uppgifter (användbarhetstestning)
 • Lagring av befintliga planer i Ryhti-systemet (VOOKA-projektet)
 • Gränssnittstjänsten för lagring av tomtindelningsplan
 • Gränssnittstjänsten för lagring av markdispositionsbegränsning som fastställts genom beslut

Testningar som utförs 2024, preliminär tidsplan

 • Tjänsten för uppladdning av byggnadsordning i filformat (användbarhetstestning, användargränssnitt)
 • Användargränssnittet för ändring av byggnadsinformation (användbarhetstestning, kräver inte ändringar i samarbetspartnernas system)
 • Lagring av klimatdeklaration och materialspecifikation i systemet
 • Också gränssnitt för informationsöverföring och karttjänst

Tidsplanen ovan är preliminär och kan ändras i takt med att utvecklingen av datasystemet framskrider. Inom datasystemet för den byggda miljön färdigställs redan under sommaren 2023 delar som kan testas. Till exempel gränssnittstjänsten för validering av planläggningsuppgifter kan testas av samarbetspartnerna redan i september. Samtestningens tidsplan kommer att anpassas till de tidsplaner som kommunerna och landskapsförbunden lägger fram i sina ansökningar. Testningen påverkas även av den tid som behövs för att systemleverantörerna ska kunna göra ändringar i kommunernas och landskapsförbundens system.

Ansökan om understöd  

Till samtestningen väljs motiverade kommuner av olika storlek som har bra digital kapacitet samt dessa kommuners systemleverantörer. Målet är att hitta kommuner som använder olika system. Till testningen väljs preliminärt 10–15 kommuner och 1–3 landskapsförbund. Närmare villkor och bedömningskriterier finns i ansökningsguiden.

I samband med testningen lediganslås understöd till ett belopp om 2,8 miljoner euro. Målet är att välja deltagarna i testningen senast den 15 september 2023.

Ytterligare uppgifter

Jemina Suikki
specialsakkunnig
0295 250 345
[email protected]

Henrik Saari
projektchef
0295 252 257
[email protected]

Hur kan jag delta i arbetet?