Rakennetun ympäristön tiedon
yhteen­toimivuus­työ

Tieto on digitalisaation kulmakivi. Tarvitsemme yhdessä määriteltyjä sanastoja, koodistoja ja tietomalleja, jotta lähettäjä ja vastaanottaja ymmärtävät tiedon samalla tavalla. Tule mukaan tekemään edelläkävijänä rakennetun ympäristön tiedoista yhteentoimivaa.

Rakennettuun ympäristöön liittyy runsaasti yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa, jonka tulee olla helposti saatavilla ja käytettävissä. Tietojen tulee olla yhteentoimivassa muodossa, jotta yhteisen tietopääoman hyödyntämisestä saadaan kustannus- ja aikahyötyä rakennetun ympäristön toimijoille niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Yhteentoimivuustyön tavoitteena onkin saada rakennetun ympäristön toimiala toimimaan entistä sujuvammin tekemällä organisaatioiden ja asiakkaiden käyttämästä ja tuottamasta tiedosta yhteentoimivaa.

Tiedonhallintalaki (906/2019) edellyttää ministeriöitä ylläpitämään yhteentoimivuuden linjauksia omalla toimialallaan. Ympäristoministeriössä onkin tehty vuodesta 2020 alkaen rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyötä osana rakennetun ympäristön digitalisaatiotoimia ja Ryhti-hanketta. Yhteentoimivuustyön tuloksena laadittuja tietomalleja ja koodistoja käytetään Ryhti-hankkeessa rakennettavan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän pohjana. 

Yhteentoimivuustyö keskittyy erityisesti semanttisen yhteentoimivuuden edistämiseen. Se tarkoittaa sitä, että kun tietoa siirretään organisaatiosta toiseen, sekä lähettäjä että vastaanottaja ymmärtävät ja tulkitsevat tiedon samalla tavalla eikä informaation merkitys tai muoto muutu matkan varrella. Semanttista yhteentoimivuutta edistetään rakennetun ympäristön toimialalla sopimalla yhteisistä käsitemäärittelyistä, koodistoista ja tietorakenteista yhteistyössä alan kanssa. Yhteistyötä tehdään rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön yhteistyöfoorumeilla eli teemaryhmissä:

Eurooppalaiset yhteentoimivuuden periaatteet (EIF) rakennetussa ympäristössä. Sääntelyn yhteentoimivuus: Nykyinen tai tuleva lainsäädäntö edistää yhteentoimivuutta. Uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki ja laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Toiminnan yhteentoimivuus: Toimintaprosessit ja niihin liittyvien tietojen dokumentointi ja integrointi. Yhteiset prosessit & tahtotilamuistiot. Tekninen yhteentoimivuus: Järjestelmiä ja palveluja yhdistävät sovellukset ja infrastruktuurit toimivat yhteen. Rajapinnat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja muiden järjestelmien välille. Semanttinen yhteentoimivuus: Tiedon tarkka muoto ja merkitys säilyy, tiedot ymmärretään samalla tavalla. Yhteiset tietomallit, sanastot ja koodistot. Keskiössä integroidut julkiset palvelut: Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Eri periaatteiden välissä: Standardisointi ja Kokonaisarkkitehtuuri. Tiedonhallintalaki (906/2019, 6 §) edellyttää, että kunkin ministeriön on omalla toimialallaan ylläpidettävä yleisiä linjauksia yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi.

Kuva: Eurooppalaiset yhteentoimivuuden periaatteet (EIF) rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyössä.

Yhteen­toimivuus­työn tulokset Yhteen­toimivuus­alustan työ­kaluissa

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyön tulokset löytyvät julkishallinnon yhteiseltä Yhteentoimivuusalustalta. Se on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä maksuton ja selainpohjainen palvelu, joka sisältää työkalut sanastojen, koodistojen ja tietomallien kuvaamiseen. Yhteentoimivuusalusta koostuu kolmesta työkalusta: Tietomallit, Koodistot ja Sanastot. 

Tietomallit-työkalusta löytyy rakennetun ympäristön yhteentoimivat tietorakenteet valmiiksi määriteltyinä loogisina tietomalleina. Tietomalleista tietokomponenttikirjastot ovat teemakohtaisia ja yleisiä kokoelmia valmiita tietomäärityksiä, joita voi hyödyntää omassa tietomallinnuksessaan. Soveltamisprofiilit puolestaan ovat tietomäärityksiä jostain konkreettisesta käyttötapauksesta, kuten tietovarannoista tai rajapinnoista.

Tietomalleissa kuvataan tietojen metatiedot, käsitemääritelmät sekä niissä käytetyt koodistot. Tietomallien laatimisen pohjana hyödynnetään Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastoa, johon kootaan Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmän sopimat ja harmonisoimat määritykset. Tietokomponenttikirjasto tulee vielä laajentumaan yhteentoimivuustyön edetessä.

Koodistot-työkalusta löytyy rakennetun ympäristön tietomalleissa käytetyt koodistot ja luokitukset. Siellä löytyy erityisesti tulevan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttämät koodistot.

Sanastot-työkalusta löytyy rakennetun ympäristön terminologisia sanastoja eli erikoisalan sanastoja, joista on eri käsitteille suositettavat termit sekä niille käsitemääritelmät huomautuksineen. Keskeinen sanasto on Rakennetun ympäristön pääsanasto.   

Kun käytät rakennetun ympäristön sanastoja ja etsimäsi käsite löytyy useasta sanastosta, valitse käsitteen tiedot käyttöösi siitä sanastosta, joka vastaa tarkimmin etsimäsi tiedon käyttötarkoitusta. Käsitteen määritelmä voi olla eri tavalla muotoiltu eri sanastoissa sen mukaan, millainen käsitekokonaisuus kuhunkin sanastoon sisältyy ja mikä on sanaston ensisijainen kohderyhmä. Samoista syistä eri sanastoihin sisältyviä määritelmiä täydentävät huomautukset ovat usein erilaisia eri sanastoissa.

Rakennetun ympäristön pääsanasto luo perustan rakennetun ympäristön käsitetiedolle, mutta joskus pääsanasto saattaa käsitellä aihetta suppeammin kuin yksittäiseen aiheeseen keskittyvä sanasto. Rakennetun ympäristön käsite voi esiintyä myös osana toisen tietoalueen sanastoa ja se on siksi saatettu kuvata eri näkökulmasta kuin rakennetun ympäristön alalla (ks. esimerkiksi asunto-käsite).

Kun otat käyttöön sanastoon sisältyvää käsitetietoa, ota huomioon myös sanaston ja yksittäisen käsitteen tila (esimerkiksi luonnos tai voimassa oleva), käsitetiedon luonti- ja päivitysajankohdat sekä mahdolliset viittaukset säädöksiin tai esimerkiksi tietojärjestelmiin.

Rakennetun ympäristön tiedon yhteen­toimivuustyön hallinta­mallit

Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmällä ja sen alaryhmillä on keskeinen rooli rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön hallintamalleissa. Hallintamallit koskevat ympäristöministeriön ohjausvastuulla ja Yhteentoimivuusalustalla olevia rakennetun ympäristön sanastoja, koodistoja ja tietomalleja. Hallintamalleja on kaksi: hyväksymisprosessi ja muutoshallintamalli.

Hyväksymisprosessi kertoo, miten uusia sanastoja, koodistoja ja tietomalleja hyväksytään, jotta ne ovat linjassa alan muiden määritysten kanssa ja niiden laatu on varmistettu rakennetun ympäristön asiantuntijoiden kesken. Hyväksymisprosessi on tarkoitettu toimijoille, jotka tuottavat sanastoja, koodistoja tai tietomalleja Yhteentoimivuusalustalle, tai jotka ovat mukana Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä tai sen alaryhmissä. 

Muutoshallintamalli kertoo, miten aiemmin hyväksyttyihin sanastoihin, koodistoihin ja tietomalleihin tehdään muutoksia, jotta varmistetaan, että aiotut muutokset ovat perusteltuja eikä muutokset aiheuta kohtuutonta haittaa niiden käyttäjille. Muutoshallintamalli on tarkoitettu toimijoille, jotka haluavat ehdottaa muutosta voimassa oleviin sanastoihin, koodistoihin tai tietomalleihin, tai jotka ovat mukana Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä tai sen alaryhmissä. 

Osana Ryhti-hanketta ympäristöministeriössä on laadittu rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyölle laatukriteeristö. Laatukriteeristön tarkoituksena on helpottaa yhteentoimivuusprojektin tekijää työn käynnistämisessä sekä antaa suuntaviivoja projektin tekemiselle, jotta lopputuloksen laatu vastaa varmemmin odotuksia. 

Ryhti-hankkeen yhteentoimivuus­projektit

Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa tuotetaan pohjaa paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle edistämällä rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuutta. Tätä varten Ryhti-hankkeessa on toteutettu kymmeniä projekteja, joissa tavoitellaan yhteisten tietomääritysten luomista loogisina tietomalleina, koodistoina ja sanastoina. 

Ryhti-hankkeen yhteentoimivuustyössä suunnitelluista projekteista laadittu ajantasainen roadmap löytyy alta:

Tällä sivulla ylläpidetään listaa yhteentoimivuusprojekteista, joissa tehdään rakennetun ympäristön tietomäärittelyjä loogisina tietomalleina, koodistoina tai sanastoina. Lista on päivitetty heinäkuussa 2024.

Valmistuneita projekteja ja niiden loppuraportteja voi selata valtioneuvoston Hankeikkunan kautta (selaa hankkeen etenemisen aikajanaa taaksepäin).

Käynnissä olevat projektit

 • Rakennetun ympäristön sanastotyö 2024–2025
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa tehdään terminologista sanastotyötä ja laaditaan käsitemääritelmät n. 200 käsitteelle. Sanastotyön aiheet liittyvät mm. rakentamiseen ja rakennuksiin, alueidenkäyttöön, asumiseen sekä kulttuuriympäristön suojeluun.    
  • Toteuttaja: Sanastokeskus ry
  • Valmistumisajankohta: 31.12.2025
 • Yleisen alueen suunnitelman tietomallit, toteutus
  • Lyhyt kuvaus: Tavoitteena on laatia loogisen tietomallin määrittelyt yleisen alueen suunnitelmien tiedoista (katu- ja puistosuunnitelmat). Toimittaja kuvaa tiedon rakenteet loogisen tietomallin mukaisina tietokomponentteina, laatii luonnokset tietomallissa käytettävissä koodistoista sekä linkkaa tietomallissa käytetyt käsitteet olemassa oleviin käsitemääritelmiin. 
  • Toteuttaja: Sitowise Oy
  • Valmistumisajankohta: 30.11.2024
 • Kaavaselostuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman tietomallit
  • Lyhyt kuvaus: Tavoitteena on selvittää, millainen olisi kaavaselostuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tietosisällön rakenteellinen muoto ja miten tämän rakenteellisen tiedon määritykset saataisiin parhaiten osaksi kansallista kaavatietomallia. Työssä laaditaan kaavaselostuksesta ja OAS:sta loogisen tietomallin mukaiset tietomääritykset ja koodistot Yhteentoimivuusalustalle. 
  • Toteuttaja: Ubigu Oy
  • Valmistumisajankohta: 30.11.2024
 • Kokonaisarkkitehturikonsultin jatkotyö
  • Lyhyt kuvaus:  Tarkoituksena on toimia kokonaisarkkitehtuurikonsulttina rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurin teemaryhmän tukena ja jatkokehittää vuosina 2022–2023 tehtyä prosessikarttatyötä. Tavoitteena on mm. siirtää prosessikartan kuvaukset ylläpidettäväksi rakenteiseen muotoon hallittavaan paikkaan. 
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy
  • Valmistumisajankohta: 30.9.2024

Valmistuneet projektit

 • Liikenne ja alueet -teeman sanastotyö
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle (Liikenneinfrastruktuurin sanasto): http://uri.suomi.fi/terminology/liikenneinfrastruktuuri
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Sanastotyön kohteena on liikenne ja alueet -teeman käsitteet. Sanastotyö koostuu kolmesta osiosta: 1) liikenneväyliin ja -rakenteisiin, 2) liikenteen suunnitteluun ja toimintoihin sekä 3) erityyppisiin alueisiin liittyvistä käsitteistä. Sanastotyön koko on n. 100 käsitettä. Hankinta tehdään yhteistyössä Väyläviraston kanssa.
  • Toteuttaja: Sanastokeskus ry
 • Esteettömyysasetuksen tietokomponentit
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/estas?ver=1.0.0
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektin tavoitteena on selvittää, mitä tietoja esteettömyysasetuksessa on määritelty esteettömyyttä määrittäviksi tiedoiksi ja laatii asetuksen tietomäärityksistä loogisen tietomallin mukaiset tietokomponentit Yhteentoimivuusalustalle. Työssä selvitetään myös, mitä esteettömyysasetuksen ulkopuolisia esteettömyyteen liittyviä tietoja olisi oleellista määritellä tietokomponenttitasolla Yhteentoimivuusalustalle.
  • Toteuttaja: Arkkitehtitoimisto Huvila Oy & Gravicon Oy
 • Teknisten verkostojen tietokomponentit
  • Linkit Yhteentoimivuusalustalle:
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektin tavoitteena on laatia loogisen tietomallintamisen mukaiset tietokomponentit teknisten verkostojen keskeisistä tiedoista ja tietosisällöistä, laatia ehdotus tietomallissa käytettävissä koodistoista sekä kytkeä tietomallin käsitteet käsitemääritelmiin. Työn osana tehdään lisäksi keskeisistä käsitteistä terminologista sanastotyötä (n. 30 käsitettä). Teknisten verkostojen alaryhmä toimii työssä keskeisenä sidosryhmänä.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy & Sanastokeskus ry
 • Päätöseditori
  • Linkki Päätöseditorin sivulle: https://paatoseditori.azurewebsites.net/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Tavoitteena oli testata, miten Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalun rajapintaa hyödyntämällä voi laatia viranomaispäätöstekstejä siten, että päätöstekstissä käytetyille käsitteille etsitään määritelmät automaattisesti etukäteen laadituista terminologisista sanastoista. Pohjana hyödynnettiin Lakieditorin kokeiluprojektin tuloksia. Kokeilu oli yhteisrahoitteinen ja siinä olivat mukana YM, Verohallinto ja Helsingin kaupunki.
  • Toteuttaja: Sleek Oy (Verohallinnon kautta)
 • Rakentamislupahakemuksen tietokomponentit
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/lupaha/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Työn tarkoituksena on täydentää ja laajentaa nykyistä Rakentamisen lupapäätösten tietomallia rakentamisen lupahakemuksen tiedoilla. Tavoitteena on, että työn jälkeen rakentamisen lupapäätösten tietomallin määritykset kattavat riittävästi nykyiset rakentamisen tiedonsiirrossa käytetyt KuntaGML-skeeman tiedot.  
  • Toteuttaja: Nosto Consulting Oy
 • Rakennuskohteen rakenneosan ja tuoteosan koodistot
  • 23 koodistoa laadittu Yhteentoimivuusalustalle: https://koodistot.suomi.fi/ 
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Työn tavoitteena on laatia ja laajentaa koodistoja, jotka vielä puuttuvat fyysisen rakennuskohteen tietokomponenttikirjastosta rakennuskohteen määrittelyistä.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy, Gravicon Oy & Ubigu Oy
 • Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen terminologinen sanastotyö
  • Linkit Yhteentoimivuusalustalle
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa määritellään maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen liittyviä käsitteitä, joita ei ollut valmiiksi jo määriteltynä Sanastot-työkalussa. Päivitys tehtiin Rakennetun ympäristön pääsanastoon (330 uutta tai päivitettyä käsitettä) sekä julkaistiin uusi Kulttuuriympäristösanasto (63 käsitettä). 
  • Toteuttaja: Sanastokeskus ry
 • Asema- ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma
  • Loppuraportti Hankeikkunassa 
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laaditaan asema- ja yleiskaavojen tietosisällöstä koodistomuotoinen kaavamääräysluettelo ja esitystapa kaavakohteille, joiden avulla voidaan muodostaa visualisointi kaavakartasta. Nykyisin voimassa olevat kaavamerkintöjen ja esitystapojen oppaat korvataan päivittyvällä verkkojulkaisulla, joka sisältää varsinaiset määräykset, niiden soveltamisohjeet ja esitystavan teknisine määrittelyineen.
  • Toteuttaja: Ubigu Oy & PlanDisain Oy
 • Maakuntakaavan kaavamääräyskokoelma
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laaditaan maakuntakaavan tietosisällöstä koodistomuotoinen kaavamääräysluettelo ja esitystapa kaavakohteille, joiden avulla voidaan muodostaa visualisointi kaavakartasta. Nykyisin voimassa olevat kaavamerkintöjen ja esitystapojen oppaat korvataan päivittyvällä verkkojulkaisulla, joka sisältää varsinaiset määräykset, niiden soveltamisohjeet ja esitystavan teknisine määrittelyineen. Verkkojulkaisu tulee samaan paikkaan kuin asema- ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma.
  • Toteuttaja: Gispo Oy & Lounaistieto
 • Rakennuksen digitaalisen käyttö- ja huolto-ohjeen tietomalli
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektin tarkoituksena on kehittää rakennuksen digitaalisen käyttö- ja huolto-ohjeen tietomallin sisältöä, päivittää Yhteentoimivuusalustalta nykyisin löytyvä Sähköisen huoltokirjan tietomalli vastaamaan uusimpia rakennuksen tietomäärityksiä ja laatia tietomallille laatu- ja elinkaarisäännöt. 
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy
 • KuntaGML-skeemojen ja Ryhti-järjestelmän tietomallien mäppäys
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Työssä tehdään vastaavuustaulukko rakennetun ympäristön tietojärjestelmän loogisen tietomallin tietomääritysten ja KuntaGML-skeemojen tietomääritysten välillä. Tavoitteena on tarkastella, löytyykö KuntaGML-skeemojen mukaisille tiedoille vastinparit rakennetun ympäristön tietojärjestelmän loogisesta tietomallista.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy
 • Rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tietomallit & Rakentamisen lupapäätösten tietomallin laatu- ja elinkaarisäännöt
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-raklu
  • Linkki Rakentamisen lupapäätösten elinkaarisääntöihin ja laatusääntöihin.
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Työn tavoitteena on laatia soveltamisprofiilit rakennuksen ilmastoselvityksestä ja sekä suppeasta että laajasta materiaaliselosteesta. Projektiin sisältyy laatu- ja elinkaarisääntöjen laatiminen edellisten lisäksi myös Rakentamisen lupapäätösten tietomallille sekä Rakennuskohteiden tietomalleille tietomallit.ymparisto.fi:hin.    
  • Toteuttaja: Spatineo Oy & Sweco Rakennustekniikka Oy
 • Rakennetun ympäristön yläontologia
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/ryyo/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laajennetaan syksyllä 2021 tehtyä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän yläontologiaa siten, että siinä on otettu huomioon koko rakennetun ympäristön tiedot (mm. liikenne- ja kulttuuriympäristötiedot).
  • Toteuttaja: Ubigu Oy, Ramboll Finland Oy & Sitowise Oy
 • Rakentamisen lupapäätösten tietomallin testaus
  • Lyhyt kuvaus: Testausprojektin tavoitteena on varmistaa se, että Rakentamisen lupapäätösten tietomallin avulla pystytään tallentamaan rakentamisen lupapäätösten tietoja. Tavoitteena on myös selvittää, onko tietomallissa puutteita tai ylimääräistä, toimiiko sen rakenne rakentamisen lupien tallentamisessa sekä testata tietomallin ja sen terminologian ymmärrettävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja rakenteen toimivuutta. 
  • Toteuttaja: Ubigu Oy & Cloudpermit Oy
 • Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/kss/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laaditaan ehdotus kaupunkiseutusuunnitelman sisällöstä ja esitystavasta. Niiden pohjalta projektissa laaditaan käsitemalli, loogisen tason tietomalli sekä ehdotukset niissä käytettävistä koodistoista.
  • Toteuttaja: Ubigu Oy & Spatineo Oy
 • Rakennetun ympäristön teemasanastojen sanastotyö
 • Rakennuskohteen tietokomponenttikirjasto & suunnitelma- ja toteumamalli
  • Linkit Yhteentoimivuusalustalle:
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laaditaan luettelo rakennuksen vähimmäistiedoista, rakennuksen tiedoista loogisen tietomallin mukainen tietokomponenttikirjasto sekä sen perusteella rakennuksen suunnittelu- ja toteumamallin soveltamisprofiilit Yhteentoimivuusalustalle.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy, Gravicon Oy, Ubigu Oy & Gofore Oyj
 • Tonttijakosuunnitelman tietomallin päivitys
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-tjs/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Tonttijakosuunnitelman tietomallin ja kaavatietomallin päivitys MRL:n kokonaisuudistuksen keskeyttämisen jälkeen, jotta tietomallit ovat nykyisen MRL:n mukaisia. Tonttijakosuunnitelmasta siirryttiin sitovan tonttijaon käsitteeseen.
  • Toteuttaja: Ubigu Oy
 • Rakennusperinnön ja arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevien päätösten tietomalli
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/kultymp/
   • Projektissa ei laadittu uutta tietomallia, vaan tulokset päätettiin yhdistää Rakennetun ympäristön kulttuuriympäristön tietomallin kanssa uudeksi Kulttuuriympäristön tietokomponenttikirjastoksi.
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Tavoitteena on laatia Yhteentoimivuusalustalle yksi looginen tietomalli, jossa on otettu huomioon kaikki ne lait, joiden perusteella tehdään rakennusperinnön ja arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevia päätöksiä: Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010), Kirkkolaki (1054/1993), Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006), Asetukset valtion omistamien rakennusten suojelusta (275/1965) & (480/1985) sekä Muinaismuistolaki (295/1963).
  • Toteuttaja: PlanDisain Oy & Ubigu Oy
 • Yleisen alueen suunnitelman tietomalli, esiselvitys
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Työn kohteena ovat kuntien hyväksymien asemakaavaa tarkentavien suunnitelmien tietosisällöt. Näitä ovat mm. katu-, puisto- ja torialueen suunnitelmat. Esiselvityksessä määritellään tarkemmin, minkälaiset loogiset tietomallit, koodistot, elinkaarisäännöt ja tietokomponenttikirjasto yleisen alueen suunnitelmista kannattaisi tehdä.
  • Toteuttaja: Sitowise Oy
 • Rakennetun kulttuuriympäristön tietomallin testaus
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/kultymp/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa testataan Yhteentoimivuusalustalla olevaa rakennetun kulttuuriympäristön tietomallia ja sen tietosisältöä todellisen inventointiaineiston tiedoilla. Lopputuloksena on tieto siitä, onko tietomallissa vielä päivitystarpeita ennen sen käyttöönottoa.
  • Toteuttaja: Userix Oy
 • Merialuesuunnitelman tietomalli
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/merialsuun/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Tavoitteena on laatia looginen tietomalli merialuesuunnitelman tietosisällöstä Yhteentoimivuusalustalle. Tietomallissa kuvataan tiedon rakenteet tietokomponentteina, laaditaan ehdotus tietomallissa käytettävissä koodistoista sekä kytkee tietomallin käsitteet käsitemääritelmiin.
  • Toteuttaja: Kymenlaakson liitto & Varsinais-Suomen liitto/Lounaistieto
 • Liikenneväylien, liikennealueiden, viheralueiden ja yleisten alueiden tietojen jäsentely
  • Linkki Yhteentoimivuusalustan luonnosteluun ylätason jäsentelystä: https://tietomallit.suomi.fi/model/livy/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Työn tavoitteena on tuottaa liikenneväylien, liikennealueiden, viheralueiden ja yleisten alueiden tiedoista jäsentelyluonnos pääluokista ja näkökulmista sekä niiden hierarkiasta ja suhteista muihin rakennetun ympäristön aihekokonaisuuksiin, koostaa käsitemäärittelyä vaativia termejä sekä luonnostella ylätason tietorakenne Yhteentoimivuusalustalle. Tuotoksia käytetään aihekokonaisuuden tietomallien määrittelyn lähtökohtana.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy & Sitowise Oy
 • RY Yläontologia
 • Rakennuskiellon, rakentamisrajoituksen, toimenpiderajoituksen ja erityisharkinta-alueen tietomallit
 • Rakentamiseen liittyvien päätösten tietomallit
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Rakentamislupapäätöksen, rakennuksen purkamislupapäätöksen, poikkeamislupapäätöksen ja maisemalupapäätöksen tietomallien laatiminen tietokomponenttikirjastoina sekä näihin liittyvien viranomaiskatselmusten tietojen tietomallien laatiminen soveltamisprofiileina Yhteentoimivuusalustalle. Lisäksi kuvataan keskeisten lupapäätösten käyttötapaukset.
  • Toteuttaja: Sitowise Oy
 • Rakennusvalvonnan KuntaGML-skeemojen päivitys
 • Tonttijakosuunnitelman tietomalli
 • Rakennuksen elinkaaren vaihe -koodisto
 • Maakuntakaavan HAME-tietomallin tuominen Yhteentoimivuusalustalle
 • RAVA2-hanke
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: RAVA2-hankkeessa luotiin suunnittelualoittain (rakennus-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu) BIM-tietomallien tietosisältöjen vaatimukset (rakennuksen, tilojen, rakennusosien ja ominaisuustietojen käsitteet ja tietosisällöt). Lisäksi luotiin kansallisesti tietomallin käytölle rakennusvalvonnassa tarkempia vaatimusmäärittelyjä. Lopputuloksena syntyi kansallinen ohjeistus rakennusten tietomallien tilaamiseen ja tuottamiseen. Tulokset julkaistaan YTV2012 osan 14 päivitystyön yhteydessä syksyllä 2021.
  • Toteuttaja: AE-Partners, ARKCON, FIRA, Granlund, Gravicon, Ramboll, Sova3D & Tietoa Finland
 • Rakennetun kulttuuriympäristön tietomalli
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rakkult/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Tietomallissa on kuvattu rakennetun kulttuuriympäristön inventointi- ja suojelutiedot sekä niihin liittyvät kohdetiedot. Tietomallia on tarkoitus pilotoida syksyllä ja mahdollisesti vielä päivittää pilotoinnin tulosten perusteella.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy (1. versio), PlanDisain Oy (päivitys)
 • Yleis- ja asemakaavan tietomallit
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-kaava/
  • Linkki dokumentaatioon: https://kaavatietomalli.fi/
  • Lyhyt kuvaus: Yleis- ja asemakaavasta luotu looginen tietomalli Yhteentoimivuusalustalle RYTJ:n määrittelyä varten. Lisäksi dokumentaatiossa mukana mm. käsitemalli, elinkaari- ja laatusäännöt sekä soveltamisohjeet.
  • Toteuttaja: Spatineo Oy & Asiantuntijat n+1 Oy

Yhteyden­otto rakennetun ympäristön yhteen­toimivuuden tekijöihin

Rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuuteen liittyviä ideoita, palautteita ja aloitteita voi lähettää osoitteeseen [email protected]. Aloite voi liittyä esimerkiksi Yhteentoimivuusalustalla oleviin sanastoihin, koodistoihin ja tietomalleihin tai uusiin tiedon määrittelytarpeisiin tai muutoksiin. Tiedonjako alkavista yhteentoimivuuteen liittyvistä projekteista on myös tervetullutta. Osoitteesta tavoittaa ympäristöministeriössä tiedon yhteentoimivuuden parissa toimivat asiantuntijat.

Rakennetun ympäristön yhteen­toimivuus­infot

Rakennetun ympäristön yhteentoimivuusinfoissa kuulet yhteentoimivuustyön ajankohtaisia kuulumisia sekä esittelyjä valmistuneiden yhteentoimivuusprojektien tuloksista. Infoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa siten, että kunkin tilaisuuden esityksillä on yhteinen teema.

Tulevat tilaisuudet:

arviolta marras-joulukuun 2024 vaihteessa 

Menneet tilaisuudet:

ma 3.6.2024 klo 14-15:30 - teema: sujuvampaa rakentamista

ma 27.11.2023 klo 13-14:30 - teema: rakennetun ympäristön sanastot

Lue lisää yhteentoimivuustyön teemaryhmistä

Semanttinen yhteentoimivuus

Teemaryhmän tehtävänä on luoda ja harmonisoida tarvittavat sanastot, koodistot ja tietomallit. Työ tehdään Yhteentoimivuusalustalla.

Semanttinen yhteentoimivuus

Kokonais­arkkitehtuuri

Teemaryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen rakennetun ympäristön keskeiset prosessit ja tietovirrat osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria.

Kokonais­arkkitehtuuri

Standardisointi

Teemaryhmän tehtävänä on tukea avointen kansainvälisten standardien käyttöönottoa ja vaikuttaa niiden kehittämiseen. Ryhmä edistää standardisoinnin yhteistyötä Suomessa.

Standardisointi

Lisätietoja

Anssi Hänninen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250451   Sähköpostiosoite:


Juha-Pekka Maijala, rakennusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250173   Sähköpostiosoite: