Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuus

Rakennettuun ympäristöön liittyy runsaasti yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa, jonka tulee olla helposti saatavilla ja käytettävissä. Tiedon tulee olla myös yhteentoimivaa. Yhteentoimivuudella tarkoitetaan sitä, että eri tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla, eikä informaation merkitys muutu, kun tietoa siirretään eri tietojärjestelmien välillä. 

Tiedonhallintalaki (HE 284/2018 vp) edellyttää ministeriöitä ylläpitämään yhteentoimivuuden linjauksia omalla toimialallaan. Rakennetun ympäristön tiedon hallinnasta ja yhteentoimivuudesta vastaa pääasiassa ympäristöministeriö. 

Yhteentoimivuusalustalla keskeiset työkalut

Yhteentoimivuustyötä tehdään julkishallinnon Yhteentoimivuusalustalla. Alusta sisältää työkalut sanastojen, koodistojen ja tietomallien kuvaamiseen sekä palautteen keräämiseen. 

Yhteentoimivuusalustalle laaditut aineistot ovat kaikkien käytettävissä. Määrittelyihin voi ehdottaa muutoksia tai lisäyksiä osoitteeseen [email protected] Osoitteesta tavoitat ympäristöministeriössä rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön parissa toimivat asiantuntijat.

Yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä 

Ympäristöministeriö on asettanut laajan yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on varmistaa rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuus, lisätä aiheeseen liittyvää osaamista, tunnistaa lainsäädännön kehitystarpeet sekä mahdollistaa laaja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Ryhmä kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakennusalan sekä alueidenkäytön suunnittelun toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. 

Kokonaisuuteen kuuluu myös sihteeristö sekä kolme teemaryhmää, joissa yhteentoimivuuden kysymyksiä käsitellään ja sovitetaan yhteen. Teemaryhmien työ on avointa yhteiskehittämistä, johon kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan joko osallistumaan aktiivisesti tai seuraamaan. 

Semanttinen yhteentoimivuus -ryhmän tehtävänä on luoda ja harmonisoida tarkoituksenmukaiset sanastot, koodistot ja tietomallit Yhteentoimivuusalustalla. 

Standardisointi-ryhmän tehtävänä on tukea avointen kansainvälisten standardien käyttöönottoa ja vaikuttaa niiden kehittämiseen sekä edistää standardisointiin liittyvää yhteistyötä kansallisella tasolla. 

Kokonaisarkkitehtuuri-ryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa rakennetun ympäristön keskeiset prosessit ja tietovirrat osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. 

Yhteentoimivuusaloitteen tekeminen 

Rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuuteen liittyviä aloitteita voi lähettää osoitteeseen [email protected] Osoitteesta tavoittaa ympäristöministeriössä aiheen parissa toimivat asiantuntijat. 

Aloite voi liittyä esimerkiksi Yhteentoimivuusalustalla oleviin sanastoihin, koodistoihin ja tietomalleihin tai uusiin tiedon määrittelytarpeisiin.

Rakennetun ympäristön tiedon standardisointi

Rakennetussa ympäristössä on käynnissä murros kohti kolmiulotteista, kansallisesti ja kansainvälisesti yhteentoimivaa tietomallia. Jotta kattava mallinnus voi toteutua, tulee digitalisaation perustua yhteisiin tapoihin toimia, eli yhteisiin standardeihin.  
 
Standardien ansiosta tiedonrakenteet ovat koneluettavia ja samoja kaikille toimijoille esimerkiksi kansallisuudesta riippumatta. Ne tehostavat tiedonhallintaa ja hyödyttävät tiedon käyttäjiä.  

Rakennetun ympäristön osatekijöillä kuten sijainnilla, kaavalla, kiinteistöllä, rakennuksella ja niihin liitetyllä infrastruktuurilla on kaikilla oma elinkaarensa, ja myös osittain eri standardipohja ja käsitteistö. Rakennetun ympäristön käsitteistä, luokituksista ja tietomalleista onkin olemassa useita kansainvälisiä standardeja. Myös Suomessa on laadittu erilaisia luokituksia ja periaatteita, joita kuitenkin käytetään vaihtelevasti.  

Paperimaailmassa ja eriytyneissä tietomalleissa kiinteistö-, rakennus- ja infra-ala ovat voineet toimia eri standardien pohjalta. Kun nyt tavoitellaan rakennetun ympäristön tiedon skaalautuvuutta, integroituvuutta ja koneluettavia tiedonrakenteita, on standardisoinnin peruslinjat sovittava koko alalle. Myös yksi rakennetun ympäristön digitalisoinnin kymmenestä periaatteesta on kansainvälisten standardien noudattaminen. 

Standardisointi liittyy kiinteästi tiedon yhteentoimivuustyöhön, sillä sen tavoitteena on harmonisoida maankäytön ja rakentamisen nimikkeet-, koodit- ja tietomallit. Myös EU:n rakentamisen säädökset, direktiivit ja asetukset tulee huomioida, koska ne osaltaan määrittävät yhteistä eurooppalaista käsitteistöä esimerkiksi rakentamisen ja rakennustuotteiden osalta. 

RASTIssa luotiin tiekartta rakennetun ympäristön standardeille 

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota 2016–2018 vauhdittaneessa KIRA-digi -hankkeessa toteutettiin RASTI-projekti, jossa laadittiin vuoteen 2030 ulottuva tiekartta rakennetun ympäristön standardien käytölle sekä ehdotus toimenpiteistä, joita standardeihin sitoutuminen ja niiden käyttöönotto edellyttävät.  

Työssä tarkasteltiin rakentamisen prosesseja, tiedon yhteentoimivuutta sekä standardeja ja niiden käyttöönoton tuomia vaikutuksia ja säästöpotentiaaleja.  

Standardisoimisliitto koordinoi kansainvälistä yhteistyötä 

Standardisoinnin keskusjärjestönä toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Se osallistuu yhdessä toimialan yhteisöjen kanssa eurooppalaisen standardisoimisjärjestö CEN:n sekä kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n työhön.  

Rakentamisen standardisointyössä ovat mukana muun muassa Rakennusteollisuus RTT ry, Muoviteollisuus ry ja Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys.  

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tomi Marjamäki, p. 0295 250 027, [email protected]

Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuri ja ekosysteemikuvaus

Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne.  

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä yhdistää eri tahoilla tehtyjä selvityksiä, raportteja ja analyyseja kokonaiskuvan muodostamiseksi. Sen avulla selvitetään, miten rakennetun ympäristön tietoja käytetään tai voitaisiin käyttää erilaisissa käyttöyhteyksissä, esimerkiksi maankäytön, rakentamisen, vesi- tai maa-alueiden käytön tai ympäristönsuojelun palvelujen tuottamiseksi yli hallinnonalojen ja hankkeiden.  

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation tarkoituksena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. 

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää käytetään myös osahankkeiden yhteensovittamisessa, yhteisten tunnisteiden määrittelyissä ja näiden semanttisen yhteentoimivuuden varmistamisessa, osana sanasto- ja nimikkeistötyötä. 

Ekosysteemikuvaus 

Ekosysteemillä tarkoitetaan joustavaa kokonaisuutta, jossa yhteisöt, ihmiset, palvelut ja teknologiat kytkeytyvät luontevan tarpeen kautta yhteen hyödyntäen kaikkia ekosysteemiin kuuluvia toimijoita. 
 
Rakennetun ympäristön ekosysteemin tarkoituksena on yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien tietoja ja tuoda ne yritysten ja yhteisöjen saataville. Ekosysteemi edistää rakennetun ympäristön tiedonhallinnon kehittämistä sekä parantaa tietoa tuottavien ja hyödyntävien järjestelmien ja paikkatietojen yhteentoimivuutta.  

Rakennetun ympäristön ekosysteemille on tyypillistä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden lomittuneet roolit. Ekosysteemissä useat julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin tahot tuottavat suunnitelma-, päätös-, käyttö- ja olosuhdetietoa rakennuksista, rakentamisesta, maankäytöstä sekä rakennusten ja kiinteistöjen käytöstä. 

Rakennetun ympäristön ekosysteemiin kytkeytyy ja limittyy useita eri viite- ja kokonaisarkkitehtuureja. 

Ekosysteemiin liittyviä, jo päättyneitä, hankkeita ovat Paikkatietoalusta, KIRA-digi, Huoneistotietojärjestelmä, Yhteisen tiedon hallinta YTI sekä Luvat ja valvonta. Lisäksi käynnissä on useita tiedonhallinnan rakenteita uudelleenjäsentäviä hankkeita, kuten TALTIO.

Lakieditori auttaa semanttista yhteentoimivuutta

Ympäristöministeriön ja verohallinnon kokeilu on tuottanut lakieditorin, jonka avulla kirjoitetut tekstit nojaavat yhteisesti määriteltyihin käsitteisiin.

 

Lisätietoja

Antti Autio, yliarkkitehti 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250330