Ympäristörikostorjunnan valtakunnallinen toimeenpanoryhmä; jatkohanke

YM038:00/2018 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM038:00/2018

Asianumerot VN/6553/2018

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2019 – 31.12.2020

Asettamispäivä 20.12.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Ryhmän tarkoituksena on jatkaa aloitettua työtä ympäristörikosten torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyön ja keskinäisen vuoropuhelun tehostamiseksi. Ryhmän tarkoituksena on lisäksi seurata ympäristörikostorjunnan toimenpideohjelman toteutumista.

Lähtökohdat

Ympäristöministeriö ja sisäministeriö asettivat toimikaudeksi 20.10.2014 – 31.3.2015 yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus ympäristörikosten torjuntaa koskevaksi strategi-aksi ja toimenpideohjelmaksi. Yhteistyöryhmä sai työnsä päätökseen määräajassa ja ehdotus ympäristötorjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi julkaistiin ympäristöministeriön raportteja –sarjassa (16/2015).

Yhteistyöryhmän ehdotuksessa tunnistettiin ympäristörikosten ehkäisyssä ja torjunnassa suurimmaksi kehittämisen kohteeksi viranomaisten yhteistyön vähäisyys. Keskeisimpinä toimina esitettiin vahvaa panostusta valtakunnallisen ja alueellisen viranomaisyhteistyön kehittämiseen. Vuonna 2015 ensimmäisen kerran asetettu toimeenpanoryhmä toteuttaa ehdotettua valtakun-nallisen tason viranomaisyhteistyötä.