Rauta-, teräs- ja alumiiniromun jätteeksi luokittelun päättyminen

Euroopan neuvoston asetuksessa määritellään kriteerit (ns. end-of-waste -kriteerit), joiden perusteella rauta-, teräs- ja alumiiniromu lakkaa olemasta jätettä. Kriteerit perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston jätedirektiiviin.

Neuvoston asetusta arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin tietyntyyppiset romumetallit lakkaavat olemasta jätettä on sovellettu sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 9.10.2011 alkaen. Arviointiperusteista ei tulla säätämään erikseen kansallisessa lainsäädännössä.

Yrityksen tai romumetallin haltijan, joka haluaa tuottaa EoW- kriteerit täyttävää tuotetta, tulee täyttää kaikki asetuksen vaatimukset. Rauta-, teräs- ja alumiiniromu lakkaa olemasta jätettä silloin, kun se siirretään romumetallin haltijalta toiselle haltijalle ensimmäistä kertaa EoW -tuotteena edellyttäen, että kaikki asetuksen ehdot täyttyvät.

Vaatimukset asetetaan:

  • syöttöpanoksena käytetylle materiaalille
  • käsittelyprosesseille ja tekniikoille
  • lopputuotteelle
  • laadunhallintajärjestelmälle ja järjestelmän todentamiselle
  • vaatimustenmukaisuusilmoitukselle

Menettely on vapaaehtoinen

EoW -menettelyyn ryhtyminen on vapaaehtoista. Yritys voi halutessaan jatkaa toimimista aiempaan tapaan jätestatuksen mukaisesti.

Syöttöpanoksen laatu

Asetuksen liitteissä I ja II määritellään vaatimukset syöttöpanoksena käytetyn romumetallin laadulle. Ensinnäkin sen on oltava hyödyntämiskelpoista rautaa, terästä, alumiinia ja alumiiniseoksia sisältävää jätettä. Syöttöpanoksessa ei saa olla öljyä sisältäviä viilausjauhoja ja sorvilastuja eikä tynnyreitä, jotka sisältävät tai ovat sisältäneet öljyä tai maaleja. Vaarallista jätettä saa käyttää vain tietyin edellytyksin.

Käsittely

Alumiiniromun tulee olla eroteltu ei-metallisista ja ei-alumiinisista osista. Samoin rauta- ja teräsromu on oltava eroteltu ei-metallisista ja ei-rautametallisista osista. Lisäksi kaikki mekaaniset käsittelyt (kuten pilkkominen, erotteleminen ja epäpuhtauksien poistaminen) on oltava loppuun saatettuja. Vaarallisia aineosia sisältävän jätteen käsittelylle on asetuksessa erityisvaatimuksia.

Lopputuotteen laatu

Metalliromun on oltava valmista käytettäväksi sellaisenaan lopullisessa käyttötarkoituksessa kuten tehtaissa ja sulatoissa ja se on luokiteltava asiakkaan tai toimialan spesifikaatioiden mukaisesti.
Asetuksessa määritellään vieraiden aineiden enimmäismäärä, mikä on rauta- ja teräsromulla korkeintaan 2 painoprosenttia ja alumiiniromulla korkeintaan 5 painoprosenttia. EoW -metalliromussa ei saa olla öljyä eikä voiteluaineita. Se ei myöskään saa sisältää radioaktiivisuutta eikä vaarallisia aineita tai aiheuttaa räjähdysvaaraa metallin sulatuksessa (kuten paineistettuja tai riittämättömästi avattuja säiliöitä).

Laadunhallintajärjestelmä ja sen todentaminen

EoW- menettelyssä ei yrityksen laadunhallintaa ole sidottu mihinkään tiettyyn ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmään. Järjestelmän tulee kuitenkin täyttää asetuksen edellyttämät vaatimukset. Järjestelmän ympäristötodentajan tai vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen (jonka tulee todentaa vähintään joka kolmas vuosi, että ko. laadunhallintajärjestelmä täyttää EoW -asetuksen vaatimukset) on oltava asetuksen mukaisesti akkreditoitu. EoW -menettelyn laadunhallinta on tarkoituksenmukaista kytkeä osaksi yrityksen muuta laadunhallintajärjestelmää.

EMAS-ympäristöjärjestelmä itsessään edellyttää asetuksen edellyttämän akkreditoinnin. Myös ISO laatu- ja ympäristöjärjestelmät voivat täyttää asetuksen edellytykset, jos järjestelmän todentaja (sertifioija) on akkreditoitu ja ko. toimintasektori on määritelty sen pätevyysalueessa. EoW kriteereihin liittyvää sertifiointia ja todentamista tekevien tuleekin hyväksyttää ko. materiaalin EoW asiantuntemus pätevyysalueeseensa. Akreditoinnista vastaa Suomen kansallinen akkreditointielin (FINAS).

FINAS julkaisee sivuillaan kaikki akreditoimansa sertifioijat ja todentajat ja näiden pätevyysalueet.

Laadunhallintajärjestelmällä varmistetaan vaatimusten täyttyminen. Järjestelmään tulee sisältyä dokumentoidut menettelyt liitteissä I ja II edellytetyistä tarkastuksista, valvonnasta ja seurannasta. Vastaavanalaista laadunhallintajärjestelmää edellytetään myös vaarallisia aineosia sisältävän jätteen tavarantoimittajilta silloin kun ne käsittelevät ko. jätettä asetuksessa edellytetyllä tavalla (liite I, kohta 3.3.).

Maahantuojan on edellytettävä EoW-metalliromun tavarantoimittajilta riippumattoman ulkopuolisen todentajan todentamaa laadunhallintajärjestelmää, joka täyttää asetuksen vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Kustakin tuotetusta tai EU:n alueelle tuodusta EoW -romumetallierästä tulee lisäksi tehdä vaatimustenmukaisuusilmoitus asetuksen mukaisesti. Ilmoitus on toimitettava romumetallilähetyksen seuraavalle haltijalle. EoW materiaalin tuottajan tai maahantuojan tulee säilyttää ilmoitus vähintään yhden vuoden ajan.

Vaikutus ympäristölupaan

EoW -menettely voi tuoda muutoksia myös yrityksen ympäristölupaan, joten EoW menettelystä on syytä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle ja selvittää onko tarvetta ympäristöluvan uusimiseen.

EoW ja Reach-asetus

REACH-asetuksessa metallit katsotaan aineiksi ja lejeeringit seoksiksi, jotka koostuvat aineista.

EoW-metalleihin sovelletaan REACH-asetuksen 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan vapautusta aineiden rekisteröintivelvollisuudesta silloin kun ne hyödynnetään EU:n alueella. Vapautusta voidaan soveltaa, kun ko. aine on jo rekisteröity. Esimerkiksi rauta, alumiini, kromi ja nikkeli puhtaina aineina on rekisteröity. Rekisteröintitilanteen voi katsoa Euroopan kemikaaliviraston verkkosivulta "Registered substances".

Lisäksi käytössä tulee olla rekisteröityä ainetta koskeva käyttöturvallisuustiedote tai, mikäli käyttöturvallisuustiedotetta ei edellytetä, rekisteröityä ainetta koskevat riittävät tiedot, joiden perusteella käyttäjät voivat toteuttaa tarvittavat suojatoimenpiteet. Tiedot turvallisuustoimenpiteistä tulee toimittaa hyödynnettävän aineen vastaanottajalle.

Lejeerinkejä pidetään erityisseoksina, ja näissä erityisseoksissa olevat aineet on rekisteröitävä. Jätevaiheen päättymistä koskevat kriteerit täyttävästä metalliseosjätteestä tehty hyödynnetty metalli on normaalisti erityisseos, mutta joissakin tapauksissa se voi myös olla epäpuhtauksia sisältävä aine (esimerkiksi silloin, kun talteenoton tarkoituksena on kierrättää vain yhtä päämetallia ja muut aineosat katsotaan epäpuhtauksiksi).

Tämä koskee myös niitä metalleja, joiden pitoisuus lopullisessa lejeeringissä on vaihteleva tai tarkoin rajoitettu ja joiden pitoisuutta jätteestä tai jätevaiheen päättymistä koskevat kriteerit täyttävästä metalliromusta ei tunneta. Näissä tapauksissa kyseiset metallit katsotaan epäpuhtauksiksi. Kaikki tarkoituksellisesti hyödynnettäviksi valitut aineosat (esimerkiksi kromi tai nikkeli), joilla on tärkeä tehtävä hyödynnetyssä materiaalissa, olisi katsottava erillisiksi aineiksi. Aineosat, joita esiintyy vain satunnaisesti osassa jätteestä, josta hyödynnetty metalli on peräisin, tai joilla ei ole erityistä tehtävää hyödynnetyssä materiaalissa, voidaan katsoa epäpuhtauksiksi (esimerkiksi joissakin teräksissä voi esiintyä molybdeeniä kun taas toisissa teräksissä sitä ei esiinny).

Epäpuhtaudet voivat olla erilaisia, sillä jätevaiheen päättymistä koskevat kriteerit täyttävästä romumateriaalista hyödynnetyn ja puhtaaksi metalliksi puhdistetun metallin laatu riippuu useista tekijöistä, esimerkiksi käytettävissä olevasta (puhdistus)teknologiasta, aineiden määrästä jätevaiheen päättymistä koskevat kriteerit täyttävässä materiaalissa tai materiaalien arvosta suhteessa hyödyntämiskustannuksiin. Hyödynnetyt metallit sekoitetaan usein suoraan muihin erikoisseoksiin. Tällöin jokin metalli voidaan katsoa epäpuhtaudeksi ja toisessa tapauksessa taas aineosaksi sen mukaan, mikä on aineen mahdollinen loppukäyttö.

Hyödynnetyn metallin valmistajilla olisi oltava myös riittävän paljon tietoa hyödynnetyn metallin tai metalliseoksen sisältämien pieninä määrinä esiintyvien vaarallisten aineiden sekä epäpuhtauksien määrästä ja laadusta.

Lisätietoja saa REACH ja CLP -neuvontapalvelusta ja Euroopan kemikaaliviraston toimintaohjeesta.

Lisätietoja

Tarja-Riitta Blauberg, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250059   Sähköpostiosoite: