Lasimurskan jätteeksi luokittelun päättyminen

Joulukuun 10. päivä 2012 annetussa komission asetuksessa määritellään kriteerit (ns. end-of-waste -kriteerit), joiden perusteella lasimurska lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston jätedirektiivin nojalla. Asetusta arviointiperusteista sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 11.6.2013 alkaen. Arviointiperusteista ei siten tulla säätämään erikseen kansallisessa lainsäädännössä.

Lasimurskan haltijan, joka haluaa tuottaa EoW- kriteerit täyttävää tuotetta, tulee täyttää kaikki asetuksen vaatimukset. Lasimurska lakkaa olemasta jätettä silloin, kun se siirretään lasimurskan haltijalta toiselle haltijalle ensimmäistä kertaa EoW -tuotteena edellyttäen, että kaikki asetuksen ehdot täyttyvät.

Vaatimukset asetetaan:

  • syöttöpanoksena käytetylle materiaalille
  • käsittelyprosesseille ja tekniikoille
  • lopputuotteelle
  • laadunhallintajärjestelmälle ja järjestelmän todentamiselle sekä
  • vaatimustenmukaisuusilmoitukselle

Menettely on vapaaehtoinen

EoW -menettelyyn ryhtyminen on vapaaehtoista. Yritys voi halutessaan jatkaa toimimista aiempaan tapaan jätestatuksen mukaisesti.

Syöttöpanoksen laatu

Syöttöpanoksena saa käyttää ainoastaan kerättyä hyödyntämiskelpoista pakkaus- ja tasolasia tai lyijytöntä käyttölasia.

Käsittely

Lasijäte on pidettävä kerättävä, eroteltava ja käsiteltävä ja pidettävä sen jälkeen erossa muusta jätteestä. Kaikki käsittelyt on oltava saatettu loppuun ja lasimurska tulee olla sellaisenaan käytettävissä uudelleen sulattamalla lasimateriaalin tai esineiden tuotannossa.

Lopputuotteen laatu

Asetuksessa määritellään enimmäispitoisuudet vieraille aineille kuten rauta- ja ei-rautametalleille sekä muille epäorgaanisille aineille ja orgaanisille aineille.

Lasimurska ei saa sisältää varallisia jätteitä.

Laadunhallintajärjestelmä ja sen todentaminen

EoW- menettelyssä ei yrityksen laadunhallintaa ole sidottu mihinkään tiettyyn ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmään. Järjestelmän tulee kuitenkin täyttää asetuksen edellyttämät vaatimukset. Järjestelmän ympäristötodentajan tai vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen (jonka tulee todentaa vähintään joka kolmas vuosi, että ko. laadunhallintajärjestelmä täyttää EoW -asetuksen vaatimukset) on oltava asetuksen mukaisesti akkreditoitu. EoW -menettelyn laadunhallinta on tarkoituksenmukaista kytkeä osaksi yrityksen muuta laadunhallintajärjestelmää.

EMAS-ympäristöjärjestelmä itsessään edellyttää asetuksen edellyttämän akkreditoinnin. Myös ISO laatu- ja ympäristöjärjestelmät voivat täyttää asetuksen edellytykset, jos järjestelmän todentaja (sertifioija) on akkreditoitu ja ko. toimintasektori (Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys tai Lasin ja lasituotteiden valmistus) on määritelty sen pätevyysalueessa. EoW kriteereihin liittyvää sertifiointia ja todentamista tekevien tuleekin hyväksyttää ko. materiaalin EoW asiantuntemus pätevyysalueeseensa. Akreditoinnista vastaa Suomen kansallinen akkreditointielin (FINAS).

FINAS julkaisee sivuillaan kaikki akreditoimansa sertifioijat ja todentajat ja näiden pätevyysalueet.

Laadunhallintajärjestelmällä varmistetaan vaatimusten täyttyminen. Järjestelmään tulee sisältyä dokumentoidut menettelyt liitteessä I edellytetyistä tarkastuksista, valvonnasta ja seurannasta.

Maahantuojan on edellytettävä EoW-lasimurskan tavarantoimittajilta riippumattoman ulkopuolisen todentajan todentamaa laadunhallintajärjestelmää, joka täyttää asetuksen vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Kustakin tuotetusta tai EU:n alueelle tuodusta EoW -lasimurskaerästä tulee lisäksi tehdä vaatimustenmukaisuusilmoitus asetuksen mukaisesti. Ilmoitus on toimitettava lasimurskalähetyksen seuraavalle haltijalle. EoW materiaalin tuottajan tai maahantuojan tulee säilyttää ilmoitus vähintään yhden vuoden ajan.

Vaikutus ympäristölupaan

EoW -menettely voi tuoda muutoksia myös yrityksen ympäristölupaan, joten EoW menettelystä on syytä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle ja selvittää onko tarvetta ympäristöluvan uusimiseen.

EoW ja Reach-asetus

Jotkin lasityypit on vapautettu REACH-asetuksen (18. joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006) velvoitteista, jotka koskevat rekisteröintiä, jatkokäyttäjää ja arviointia. Kyseiset lasityypit on lueteltu asetuksen liitteen V kohdassa 11.

Lisätietoja saa REACH ja CLP -neuvontapalvelusta ja Euroopan kemikaaliviraston toimintaohjeesta:

Lisätietoja

Tarja-Riitta Blauberg, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250059   Sähköpostiosoite: