Jätesäädöspaketti

Jätelainsäädännön uudistus on käynnissä. Se liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Haastavimpia Suomelle ovat muovi- ja puupakkausjätteen kierrätykselle asetetut tavoitteet.

Lisäksi jätesäädöspaketissa tarkennetaan mm. jätteen määritelmiä sekä vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden kulun seurantaa ja jäljitettävyyttä.

Lait jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta voimaan 19.7.2021

Jätelain laaja uudistus sekä lait ympäristönsuojelulain, kemikaalilain, rikoslain ja elintarvikelain muuttamiseksi (714-718/2021) tulivat voimaan 19.7.2021. 

Laeilla pannaan täytäntöön EU:ssa hyväksytyt uudet jätealan säädökset sekä lisätään jätteen kierrätystä ja vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Myös EU:n pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaa POP-asetusta täydennetään esimerkiksi säännöksillä POP-jätteiden seurannan tehostamiseksi. Lakiin sisältyvän asetuksenantovaltuuden nojalla pannaan lisäksi täytäntöön tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettuun SUP-direktiiviin sisältyvät tuotekiellot ja merkintävaatimukset. Tätä koskeva valtioneuvoston asetus annettiin 20.8.2021.

Jätesäädöspakettiin sisältyvät asetukset voimaan 1.12.2021

Jätelakia täydentävät jätealan asetusten muutokset valmistellaan vaiheittain vuoden 2021 ja 2022 aikana. Valtioneuvosto hyväksyi 18.11.2021 asetuksen jätteistä (978/2021) sekä asetukset ympäristönsuojeluasetuksen ja kahden muun asetuksen muuttamisesta (979-981/2021). Uusi pakkausjäteasetus (1029/2021) sekä neljän muun tuottajavastuuta koskevan asetuksen ja kaatopaikka-asetuksen muutokset (1025-1028/2021, 1030/2021) hyväksyttiin valtioneuvostossa 25.11.2021. Asetukset tulivat voimaan 1.12.2021. Vuoden 2022 aikana uudistetaan muun muassa keräyspaperia ja juomapakkausten palautusjärjestelmää koskevat asetukset.

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ympäristöministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta oli lausunnoilla 28.4.- 5.6.2020.

Jätesäädöspaketin jälkiarviointi 2022-2025

Eduskunta edellytti jätesäädöspaketin hyväksymisen yhteydessä (YmVM 3/2021) jälkiarvioinnin toteuttamista lain toimivuudesta keskittyen erityisesti yhdyskuntajätteen kierrätysasteen, jätteenkuljetuksen hintojen sekä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuaseman kehittymiseen. Arvioinnin tulokset on esitettävä eduskunnalle vuoden 2025 loppuun mennessä. Ympäristöministeriö toteuttaa arvioinnin vuosina 2022-2025.

Taustamateriaalit

Jätelainsäädännön uudistusta varten on tehty paljon taustaselvityksiä ja kokeiluhankkeita:

Lisätietoja

Jussi Kauppila, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250085   Sähköpostiosoite:


Riitta Levinen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250162   Sähköpostiosoite: