Jätesäädöspaketti

Jätelainsäädännön uudistus on käynnissä. Se liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Haastavimpia Suomelle ovat muovi- ja puupakkausjätteen kierrätykselle asetetut tavoitteet.

Lisäksi jätesäädöspaketissa tarkennetaan mm. jätteen määritelmiä sekä vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden kulun seurantaa ja jäljitettävyyttä.

Lait jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta voimaan 19.7.2021

Jätelain laaja uudistus sekä lait ympäristönsuojelulain, kemikaalilain, rikoslain ja elintarvikelain muuttamiseksi tulivat voimaan 19.7.2021. 

Laeilla pannaan täytäntöön EU:ssa hyväksytyt uudet jätealan säädökset sekä lisätään jätteen kierrätystä ja vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Myös EU:n pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaa POP-asetusta täydennetään esimerkiksi säännöksillä POP-jätteiden seurannan tehostamiseksi. Lakiin sisältyvän asetuksenantovaltuuden nojalla pannaan lisäksi täytäntöön tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettuun SUP-direktiiviin sisältyvät tuotekiellot ja merkintävaatimukset. Tätä koskeva valtioneuvoston asetus annettiin 20.8.2021.

Lausuntopyyntö jätesäädöspakettiin sisältyvistä asetusluonnoksista

Ympäristöministeriö pyysi 23.6.2021 lausuntoja niin sanottuun jätesäädöspakettiin sisältyvistä asetusluonnoksista. Asetukset määrittävät yksityiskohtaisesti kotitalouksien, yritysten ja muiden toimijoiden jätehuollolle asetettavan vaatimustason. Lausuntoja pyydetään yhteensä kymmenestä eri asetusluonnoksesta. Lausuntoja voi antaa 27.8.2021 saakka.

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ympäristöministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta oli lausunnoilla 28.4.- 5.6.2020.

Taustamateriaalit

Jätelainsäädännön uudistusta varten on tehty paljon taustaselvityksiä ja kokeiluhankkeita:

Lisätietoja

Jussi Kauppila, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250085  


Riitta Levinen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250162