Jätesäädöspaketti

Jätelainsäädännön uudistus on käynnissä. Se liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Haastavimpia Suomelle ovat muovi- ja puupakkausjätteen kierrätykselle asetetut tavoitteet.

Lisäksi jätesäädöspaketissa tarkennetaan mm. jätteen määritelmiä sekä vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden kulun seurantaa ja jäljitettävyyttä.

Hallituksen esitys jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa 25.3.2021.  

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön EU:ssa hyväksytyt uudet jätealan säädökset sekä tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettuun SUP-direktiiviin sisältyvät tuotekiellot ja merkintävaatimukset. Lisäksi esityksellä toteutetaan Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjauksia, joilla lisätään jätteen kierrätystä ja vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annettua POP-asetusta täydentäviksi säännöksiksi. Lisäksi esitetään joitakin kansallisiin jätelainsäädännön kehittämistarpeisiin perustuvia ehdotuksia.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi jätelakia sekä ympäristönsuojelulakia, kemikaalilakia, rikoslakia ja elintarvikelakia.

Hallituksen esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021. Lakeja täydentävät valtioneuvoston asetukset valmistellaan ja lähetetään lausunnoille keväällä 2021. Tavoitteena on antaa asetukset mahdollisimman pian lakimuutosten vahvistamisen jälkeen.

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ympäristöministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta oli lausunnoilla 28.4.- 5.6.2020.

Jätelainsäädännön muutosta valmisteleva työryhmä

Ympäristöministeriö asetti 13.2.2019 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen tarvittavien lainsäädäntömuutosten keskeisistä linjauksista. Työryhmän antoi mietintönsä 16.9.2019. Mietintö ei ollut yksimielinen. Ympäristöministeriö valmisteli työryhmän ehdotuksen pohjalta luonnoksen hallituksen esitykseksi tarvittavista lakimuutoksista sekä ehdotukset asetustason muutoksista.

Taustamateriaalit

Jätelainsäädännön uudistusta varten on tehty paljon taustaselvityksiä ja kokeiluhankkeita:

Lisätietoja

Jussi Kauppila, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250085  


Riitta Levinen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250162