Hoppa till innehåll
Media

Den nya avfallsförordningen förpliktar till effektivare separat insamling och materialåtervinning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 13.40
Pressmeddelande

Statsrådet godkände i dag nya förordningar som förpliktar till effektivare separat insamling och materialåtervinning av avfall än för närvarande. I avfallsförordningen, som preciserar avfallslagen, ställs en minimikravnivå på avfallshanteringen, till exempel nya krav gällande den separata insamlingen på fastigheter. De nya bokförings- och rapporteringsskyldigheterna hjälper aktörerna inom branschen att spåra avfallsflöden, förbättra avfallsstatistikens kvalitet och följa upp hur målen för återanvändning och materialåtervinning framskrider.

Statsrådet godkände fyra förordningar*. Statsrådets förordning om avfall ersätter den tidigare förordningen och i de övriga förordningarna gjordes ändringar. Förordningarna träder i kraft den 1 december 2021. 

Målen för återvinning av kommunalt avfall (avfall från boende och jämförbart avfall från annan verksamhet) skärps betydligt jämfört med nuläget. Det nya målet för återvinning är att minst 55 procent av det kommunala avfallet ska återvinnas 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035. Enligt de senaste uppgifterna (2019) återvinns endast 43 procent av det kommunala avfallet. Målen blir mer krävande i och med att beräkningsgrunderna för återvinningsgraden för kommunalt avfall och förpackningsavfall stramas åt.

Minst 70 viktprocent av bygg- och rivningsavfallet ska återvinnas på annat sätt än som energi eller bränsle. Det gäller inte jordavfall som lösgjorts från marken eller farligt avfall. Målet är detsamma som för närvarande. Under de senaste åren har cirka 50–60 procent av bygg- och rivningsavfallet återvunnits.

Den separata insamlingen av avfall från boende utökas stegvis

Kommunen ska ordna separat insamling av bioavfall från bostadsfastigheter som är belägna i tätorter och som omfattar minst fem lägenheter senast från och med den 1 juli 2022. Den separata insamlingen av bioavfall utvidgas till alla bostadsfastigheter i tätorter med över 10 000 invånare senast den 19 juli 2024. Den separata insamlingen av bioavfall kan ersättas med kompostering på fastigheten. Anmälan ska då göras till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten gällande komposteringen.

Kommunen ska också ordna separat insamling av förpackningsavfall från bostadsfastigheter som är belägna i tätorter och som omfattar minst fem lägenheter senast från och med den 1 juli 2023. Insamlingen av förpackningsavfall från fastigheter sker enligt avfallslagen från och med juli 2023 i samarbete med förpackningsproducenterna, och producenterna betalar ersättning till kommunerna för insamlingen. Förpackningsavfallsproducenten ska ordna regionala insamlingsplatser. Avsikten är att bestämmelser om insamlingsplatserna ska utfärdas senare genom en förordning om förpackningsavfall.

Dessutom ska kommunen ordna områdesvisa mottagningsplatser för annat avfall från boende som inte samlas in på fastigheterna. Sådant avfall är bland annat textilavfall, träavfall, trädgårds- och parkavfall, kasserade föremål av stor storlek, avfall från småskalig byggnads- och rivningsverksamhet samt farligt avfall. Den områdesvisa mottagningen av textilavfall inleds senast den 1 januari 2023.

Enligt avfallslagen, som godkändes i juli, kan kommunen utvidga kravet på separat insamling eller, om de stränga förutsättningarna enligt lagen uppfylls, också inskränka skyldigheterna för en tidsperiod på högst fem år.

Separat insamling av kommunalt avfall som uppkommer på en fastighet genom offentlig förvaltnings- och serviceverksamhet eller näringsverksamhet blir också obligatorisk i tätorter samt på detalj- eller generalplanerade områden, när verksamheten ger upphov till en viss kilomängd bioavfall, förpackningsavfall eller småskaligt metallavfall per vecka.

Den separata insamlingen och återvinningen av bygg- och rivningsavfall utökas bland annat genom att det ställs krav på separat insamling av asfaltavfall och avfall av mineralull, bitumen och takpapp.

Aktörerna i livsmedelsbranschen ska överlåta oanvända livsmedel för återutdelning, i första hand som människoföda, om detta inte äventyrar livsmedelssäkerheten och kostnaderna är skäliga.

Nya skyldigheter i fråga om avfallsbokföring och avfallsrapportering

Aktörerna inom avfallsbranschen, såsom avfallsproducenter, aktörer som behandlar och transporterar avfall samt fastighetsinnehavare, åläggs nya skyldigheter i fråga om bokföring och rapportering av avfall.

I avfallsförordningen skärps verksamhetsutövarens skyldigheter att föra bok över det avfall som uppkommit, behandlats, transporterats, förmedlats eller samlats in och att lämna bokföringsuppgifterna till tillsynsmyndigheten. Dessutom föreskrivs det om en ny bokförings- och informationsskyldighet för verksamhetsutövare som transporterar kommunalt avfall, bygg- och rivningsavfall och spillolja till ett annat land för behandling. Också aktörerna i livsmedelsbranschen blir skyldiga att bokföra det livsmedelsavfall som uppstår i aktörens verksamhet och att transportera livsmedelsavfallet för behandling någon annanstans. Dessutom ska mängden ätliga livsmedel som tas ur bruk beräknas i mån av möjlighet.

I fortsättningen ska verksamhetsutövaren föra bok över POP-avfall som innehåller långlivade organiska föreningar, över behandlingen av spillolja och de produkter som uppkommer vid behandlingen samt över platser där kommunalt avloppsslam används inom jordbruket.

Verksamhetsutövaren ska också föra bok över produkter och material som uppkommer vid förberedelse för återanvändning av avfall, materialåtervinning eller annan återvinning av avfall.  Metoderna för återvinning av avfallet (förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, återvinning vid markfyllning eller annan återvinning) ska specificeras i bokföringen.

De transportdokument som används vid transport av vissa avfall ska förses med nya uppgifter från och med den 1 september 2022. Transportdokumenten ska för närvarande användas också vid transport av POP-avfall, och från och med den 1 januari 2022 ska transportdokumenten i första hand vara elektroniska.

De nya förordningarna är en del av den omfattande pågående reformen av avfallsförordningarna. Avsikten är att ändringarna i de sex övriga förordningarna som ingår i helheten, bland annat förordningen om avstjälpningsplatser och förordningen om förpackningsavfall, ska överlämnas till statsrådet för godkännande under november. Förordningarna hänför sig till EU:s så kallade avfallslagstiftningspaket genom vilket ändringar har gjorts i direktivet om avfall, direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, direktivet om deponering av avfall, direktivet om uttjänta fordon, direktivet om batterier och ackumulatorer och direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.

Ytterligare information:

Riitta Levinen, miljöråd, tfn 0295 250 162, [email protected]

Jussi Kauppila, regeringssekreterare, tfn 0295 250 085, [email protected]

Bokförings- och informationsskyldigheter: Eini Lemmelä, specialsakkunnig, tfn 0295 250 032, [email protected]

* Statsrådets förordning om avfall; statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd; statsrådets förordning om ändring av 2 och 7 § i statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall; statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program