Hoppa till innehåll
Media

Nya strikta mål för återvinningen av förpackningsavfall

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 13.35
Pressmeddelande

Statsrådet godkände i dag fem förordningar* om producentansvar och en förordning om avstjälpningsplatser.

 

Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall ersätter den tidigare förordningen. I de övriga förordningarna görs ändringar.

Det ställs upp nya mål för materialåtervinning av förpackningsavfall i enlighet med EU-bestämmelserna och strängare beräkningsmetoder än för närvarande. De nya målen preciserar avfallslagen som godkändes i juli. Lagen förpliktar till effektivare separat insamling och materialåtervinning av avfall. Det är särskilt utmanande att uppnå målen för plast- och träförpackningar. Producenterna ska ordna riksomfattande områdesvis insamling av sådant förpackningsavfall som inte omfattas av den avfallsinsamling från bostadsfastigheter som ordnas av kommunerna. Producenterna är också skyldiga att ordna omfattande områdesvis insamling av förpackningsavfall som kommuner och avfallshanteringsföretag samlar in från fastigheter samt av förpackningsavfall från företag.

Förordningarna om producentansvarssystemen preciserar de nya skyldigheterna som berör producenter och producentsammanslutningar av förpackningar, fordon, däck, ackumulatorer och batterier samt elektriska och elektroniska produkter. I förordningarna preciseras bland annat bestämningsgrunderna för de avgifter som producenter betalar till producentsammanslutningar, kraven på egenkontroll som förutsätts av producentsammanslutningar, och producenternas rådgivnings-, informations- och rapporteringsskyldigheter.

Avstjälpningsplatsförordningen justeras för att motsvarar de nya EU-bestämmelserna. Förordningen syftar till att minska deponeringen av avfall, som lämpar sig för materialåtervinning eller annan återvinning, på avstjälpningsplatser och effektivisera uppföljningen av avfall som deponerats på avstjälpningsplatser.

Producentansvar avser produkttillverkarnas och importörernas skyldighet att ordna och stå för kostnaderna för avfallshantering av produkter när de tas ur bruk. Den som förpackar produkten eller importören av den förpackade produkten är producentansvarig i fråga om förpackningar.

Ytterligare information:

Förpackningar: Tarja-Riitta Blauberg, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 029 525 0059

Förordningarna om avstjälpningsplatser och producentansvar: Sirkku Jaakkola, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 525 0007

* Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall; statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter; statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer; statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon; statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck; statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser.