Vanliga frågor om separat insamling av avfall från fastigheter

Statsrådet har godkänt regeringens proposition (RP 40/2021) om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den. Det huvudsakliga målet är att höja återvinningsgraden av avfall till den nivå som anges i avfallsdirektiven.

Av det kommunala avfallet ska 55 procent återvinnas 2025 och 65 procent 2035. Den nuvarande återvinningsgraden är cirka 42 procent, vilket innebär att sorteringen av avfall och den separata insamlingen av avfall från fastigheter bör ökas betydligt.

Avsikten är att de nya skyldigheterna i fråga om separat insamling ska utfärdas genom en förordning av statsrådet, som ännu ska sändas på remiss under våren. Under remissbehandlingen har man ännu möjlighet att påverka vad dessa skyldigheter innefattar och tidpunkten då de träder i kraft.

Utöver de skyldigheter som anges i förordningen ska kommunens behörighet beaktas: enligt förslaget kan kommunen antingen utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling. Kommunen kan föreskriva om mer omfattande separat insamling av de avfallsfraktioner som nämns i förordningen eller om separat insamling av sådana avfallsfraktioner som inte nämns i förordningen. Om de strikta förutsättningarna enligt lagen uppfylls kan kommunen också avvika från de skyldigheter som anges i förordningen i lindrigare riktning, antingen i kommunen eller i vissa delar av kommunen.

När och var träder skyldigheterna att ordna separat insamling i kraft?

Skyldigheterna att ordna separat insamling ska träda i kraft gradvis mellan juli 2022 och juli 2024. Ikraftträdandet av den separata insamlingen beror på avfallsslaget, hurdan fastighet det är fråga om (hustyp och antalet bostadslägenheter i fastigheten) och fastighetens läge.

Enligt huvudregeln ska skyldigheterna att ordna separat insamling enligt förordningen begränsas till tätorter, men kommunen kan genom avfallshanteringsföreskrifter utvidga insamlingen så att den sträcker sig också utanför tätorterna. Med tätorter avses alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter.

Vilka är de i förordningen föreslagna skyldigheterna att ordna separat insamling enligt hustyp?

Radhus eller flervåningshus med minst fem lägenheter

1. I tätorter:

 • Enligt statsrådets förordning ska separat insamling av bioavfall inledas i juli 2022 och separat insamling av förpackningsavfall och metallavfall i juli 2023.
 • Kommunen kan i sina avfallshanteringsföreskrifter utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling.

2. Utanför tätorter:

 • I statsrådets förordning anges inga särskilda skyldigheter i fråga om separat insamling.
 • Kommunen kan i sina avfallshanteringsföreskrifter utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling.

Radhus eller flervåningshus med färre än fem lägenheter

 1. I tätorter:

 • Enligt statsrådets förordning ska separat insamling av bioavfall inledas i juli 2024 i tätorter med över 10 000 invånare. I tätorter som är mindre än det finns inga särskilda skyldigheter i fråga om separat insamling.
 • Kommunen kan i sina avfallshanteringsföreskrifter utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling.

2. Utanför tätorter:

 • I statsrådets förordning anges inga särskilda skyldigheter i fråga om separat insamling.
 • Kommunen kan i sina avfallshanteringsföreskrifter utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling.

Egnahemshus

1. I tätorter:

 • Enligt statsrådets förordning ska separat insamling av bioavfall inledas i juli 2024 i tätorter med över 10 000 invånare. I tätorter som är mindre än det finns inga särskilda skyldigheter i fråga om separat insamling.
 • Kommunen kan i sina avfallshanteringsföreskrifter utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling.

2. Utanför tätorter:

 • Enligt statsrådets förordning ställs inga nya krav.
 • Kommunen kan i sina avfallshanteringsföreskrifter utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling.

Sommarstuga eller annan fritidsbostad

 • Enligt statsrådets förordning ställs inga krav på separat insamling om sommarstugan inte ligger i en tätort.
 • Kommunen kan i sina avfallshanteringsföreskrifter utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling.