Vanliga frågor om separat insamling av avfall från fastigheter

Den omfattande reformen av avfallslagen träder i kraft den 19 juli 2021. Det huvudsakliga målet är att höja materialåtervinningsgraden för avfall till den nivå som anges i avfallsdirektiven.

Av det kommunala avfallet ska 55 procent materialåtervinnas 2025 och 65 procent 2035. Den nuvarande materialåtervinningsgraden är cirka 42 procent, vilket innebär att sorteringen av avfall och den separata insamlingen av avfall från fastigheter bör ökas betydligt.

Den reviderade avfallslagen förpliktar avfallsproducenterna och aktörerna inom avfallssektorn att effektivisera den separata insamlingen och materialåtervinningen av avfall. Denna skyldighet är allmän och gäller allt avfall, såsom kommunalt avfall, förpackningsavfall, bygg- och rivningsavfall och industriellt avfall. Sådant avfall som lämpar sig för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning ska i regel sorteras separat på den plats där avfallet uppkommit och lämnas till återvinning enligt prioriteringsordningen. Undantag från denna skyldighet kan göras endast om något av de villkor för undantag som anges i 15 § i avfallslagen uppfylls.

Avsikten är att genom förordningar av statsrådet utfärda närmare bestämmelser om de olika aktörernas skyldigheter i fråga om separat insamling av kommunalt avfall, förpackningsavfall och bygg- och rivningsavfall. Förordningarna uppskattas träda i kraft i slutet av 2021. Det är meningen att de föreslagna skyldigheterna att ordna separat insamling ska träda i kraft stegvis mellan juli 2022 och juli 2024.

Utöver de skyldigheter som anges i förordningen ska kommunens behörighet beaktas i fråga om det avfall kommunen ansvarar för (kommunalt avfall från bostäder och från kommunens förvaltning och servicefunktioner): kommunen kan i fortsättningen antingen utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling. Kommunen kan föreskriva om mer omfattande separat insamling av de avfallsfraktioner som nämns i förordningen eller om separat insamling av sådana avfallsfraktioner som inte nämns i förordningen. Om de strikta förutsättningarna enligt lagen uppfylls kan kommunen också avvika från de skyldigheter som anges i förordningen i lindrigare riktning, antingen i kommunen eller i vissa delar av kommunen för en tidsperiod på högst fem år.

När och var träder skyldigheterna att ordna separat insamling i kraft?

Den principiella skyldigheten enligt 15 § i avfallslagen att ordna separat insamling av allt avfall börjar gälla genast när ändringen av avfallslagen träder i kraft den 19 juli 2021.

De detaljerade skyldigheter att ordna separat insamling som gäller kommunalt avfall, förpackningsavfall och bygg- och rivningsavfall och som utfärdas genom förordning av statsrådet ska träda i kraft stegvis mellan juli 2022 och juli 2024.

Ikraftträdandet av de skyldigheter att ordna separat insamling som gäller bostadsfastigheter beror på avfallsslaget, hurdan fastighet det är fråga om (hustyp och antalet bostadslägenheter i fastigheten) och fastighetens läge.

Enligt huvudregeln ska skyldigheterna att ordna separat insamling enligt förordningen begränsas till tätorter, men kommunen kan genom avfallshanteringsföreskrifter utvidga insamlingen så att den sträcker sig också utanför tätorterna. Med tätorter avses alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter.

Vilka är de skyldigheter att ordna separat insamling som föreslås för fastigheter i utkastet till statsrådets förordning, enligt hustyp?

Radhus eller flervåningshus med minst fem lägenheter

1. I tätorter:

 • Separat insamling av bioavfall ska inledas i juli 2022 och separat insamling av förpackningsavfall och metallavfall i juli 2023.

 • Enligt avfallslagen kan kommunen i sina avfallshanteringsföreskrifter utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling och ställa nya krav på separat insamling.

2. Utanför tätorter:

 • Genom förordning av statsrådet utfärdas inga skyldigheter i fråga om separat insamling.

 • Enligt avfallslagen kan kommunen i sina avfallshanteringsföreskrifter ställa krav på separat insamling.

Radhus eller flervåningshus med färre än fem lägenheter

 1. I tätorter:

 • Separat insamling av bioavfall ska inledas i juli 2024 i tätorter med över 10 000 invånare. I tätorter som är mindre än så finns inga skyldigheter i fråga om separat insamling.

 • Enligt avfallslagen kan kommunen i sina avfallshanteringsföreskrifter utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling och ställa nya krav på separat insamling.

2. Utanför tätorter:

 • Genom förordning av statsrådet utfärdas inga skyldigheter i fråga om separat insamling.

 • Enligt avfallslagen kan kommunen i sina avfallshanteringsföreskrifter ställa krav på separat insamling.

Egnahemshus

1. I tätorter:

 • Separat insamling av bioavfall ska inledas från och med juli 2024 i tätorter med över 10 000 invånare. I tätorter som är mindre än så finns inga skyldigheter i fråga om separat insamling.

 • Enligt avfallslagen kan kommunen i sina avfallshanteringsföreskrifter utvidga eller inskränka förordningens krav på separat insamling och ställa nya krav på separat insamling.

2. Utanför tätorter:

 • I statsrådets förordning ställs inga nya krav.

 • Enligt avfallslagen kan kommunen i sina avfallshanteringsföreskrifter ställa krav på separat insamling.

Sommarstuga eller annan fritidsbostad

 • Enligt statsrådets förordning ställs inga krav på separat insamling om sommarstugan inte är belägen i en tätort.

 • Enligt avfallslagen kan kommunen i sina avfallshanteringsföreskrifter ställa krav på separat insamling.