Klimatkonferensen COP26 i Glasgow

FN:s senaste klimatkonferens ordnades i Glasgow i Storbritannien den 31.10–12.11. Det centrala målet för klimatkonferensen i Glasgow var att sporra ländernas ambitioner när det gäller klimatåtgärder. Tiden för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader är knapp, vilket även rapporten av den mellanstatliga klimatpanelen IPCC visade i augusti 2021.

Klimatkonferensen i Glasgow lyckades stärka engagemanget för att genomföra målen i klimatavtalet från Paris, men lösningarna i vissa centrala frågor sköts emellertid upp till kommande år. Vid mötet slutfördes dock regelboken för Parisavtalet efter mer än fem års arbete. Den konkretiserande och praktiska regelboken för Parisavtalet blev nästan klar vid klimatmötet i Katowice 2018, men reglerna om de internationella marknadsmekanismerna avtalades först i Glasgow.

Besluten vid klimatkonferensen i Glasgow uppmanar länderna att uppdatera sina mål för utsläppsminskning och de långsiktiga färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle redan under nästa år. Framstegen när det gäller målet på 1,5 grader enligt Parisavtalet kommer i fortsättningen att granskas årligen.

Regler för internationella marknadsmekanismer

Regelboken för Parisavtalet kompletterades med regler för internationella marknadsmekanismer. Syftet med reglerna är att förhindra att samma utsläppsminskningar räknas till godo i de nationella målen i två olika länder och att säkerställa att projekten för minskning av utsläpp är additionella i förhållande till andra åtgärder.

Kompromisslösningen som utarbetades i Glasgow tillåter dock en begränsad användning av gamla utsläppsminskningsenheter från tiden för Kyotoprotokollet under avtalsperioden för Parisavtalet fram till 2030. EU och Finland förespråkade ett alternativ där enheterna från föregående period inte alls skulle ha godkänts för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet.

Finansiering för anpassning till klimatförändringarna

Anpassningen till klimatförändringarna var en av de centrala förhandlingsfrågorna vid mötet i Glasgow. I Parisavtalet har man inte fastställt något omfattande mål för anpassning till klimatförändringarna. I Glasgow avtalades det om konkretisering av det globala anpassningsmålet genom arbetsprogrammet Glasgow-Sharm El-Sheikh.

Under mötet lovade länderna mer finansiering än någonsin, 356 miljoner US-dollar, för anpassningen till klimatförändringarna. De utvecklade länderna förband sig att senast 2025 fördubbla sin finansiering till utvecklingsländerna för anpassning till klimatförändringarna jämfört med nivån 2019. Målet är att öka den finansieringsandel som riktas till anpassningen till klimatförändringarna så att den utgör hälften av all offentlig klimatfinansiering. 

Länderna kom dessutom överens om att fem procent av försäljningsinkomsterna från den internationella marknadsmekanismen överförs till en anpassningsfond. I tillägg avtalade man i mötet om följande steg för att fastställa klimatfinansieringsmålet för offentlig och privat finansiering efter 2025. 

Hanteringen av de förluster och skador som orsakas av klimatförändringarna ska stärkas. Utvecklade länder uppmanas att finansiera verksamheten i det expertnätverk som inrättades för att hantera förluster och skador i samband med klimatförändringarna (Santiago Network).

Rapporteringsreglerna ökar transparensen i klimatåtgärderna

Parterna i Glasgow nådde också enighet om tabeller utifrån vilka länderna redogör för hur deras utsläpp utvecklats, om sina åtgärder och finansieringen. I och med reglerna stärks och preciseras också utvecklingsländernas rapportering om utsläpp och åtgärder.

I fortsättningen ska de nationella utsläppsminskningsåtagandena vara enhetliga och jämförbara. Målåret för de åtaganden som ingås 2025 ska vara detsamma för alla, det vill säga 2035. På detta sätt underlättas uppföljningen och utvärderingen av att det gemensamma målet nås, liksom även femårsöversynerna av Parisavtalet.

FN:s första skrivning om att frångå förbränningen av kol

Länderna förband sig att påskynda nedfasningen av kolförbränning och att slopa ineffektiva subventioner till fossil energi. I beslutet betonas vikten av naturskydd och återställande av ekosystem när det gäller att nå målen i klimatavtalet från Paris. Nedfasningen av kolförbränningen nämns nu för första gången i FN-texten.

Finland deltar i klimatmötets centrala klimatinitiativ

Utöver det egentliga mötesbeslutet offentliggjorde man i Glasgow flera initiativ för att minska utsläppen. Finland anslöt sig till initiativ och deklarationer om bland annat förebyggande av avskogning samt minskning av utsläpp från trafiken och metanutsläpp.

Finlands delegation vid klimatmötet i Glasgow

Finlands delegation vid klimatmötet i Glasgow utnämndes vid presidentföredragningen den 8 oktober 2021. Finland företräddes av republikens president Sauli Niinistö vid stats- och regeringschefernas möte, och under den senare mötesveckan leddes Finlands delegation av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Miljörådet Marjo Nummelin var chefsförhandlare vid de internationella klimatförhandlingarna. I delegationen ingick förhandlare från olika ministerier och företrädare för intressegrupper.

Nästa klimatmöte ordnas i Egypten om ett år.

Mer om ämnet

Mer information

Marjo Nummelin, miljöråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Klimat 0295250227