Hoppa till innehåll
Media

Finland med i flera trafik- och transportdeklarationer i Glasgow – åtagandena manar länderna till en koldioxidfri vägtrafik, sjö- och luftfart

kommunikationsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2021 15.15 | Publicerad på svenska 10.11.2021 kl. 16.24
Pressmeddelande

Finland deltar i sex trafik- och transportinitiativ vid klimatmötet i Glasgow. Länderna förbinder sig att minska utsläppen från trafik- och transporter på land, i havet och i luften. En stor del av deklarationerna offentliggörs på klimatmötets trafik- och transportdag den 10 november 2021.

Kommunikationsministeriet och miljöministeriet informerar 

Trafik- och transport finns inte på klimatmötets egentliga agenda, men i synnerhet på initiativ av värdlandet Storbritannien kommer länderna överens om många initiativ inom sektorn. På så vis har trafik- och transportsektorn en synligare roll vid mötet än vid de tidigare klimatmötena.

"Deklarationerna är ett tydligt budskap som visar att allt fler länder stegvis ämnar frigöra sig från fossila bränslen, vare sig det är fråga om vägtrafik, sjö- eller luftfart. Glasgows åtaganden ligger i linje med Finlands ambitiösa klimatmål. Deklarationerna stärker Finlands roll som ett högteknologiskt land som utvecklar klimatvänliga lösningar för trafik- och transportsektorn", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

"Utsläppsminskningarna inom trafik- och transportsektorn är kritiska med tanke på uppnåendet av 1,5 gradersmålet. Deklarationerna manar på den internationella klimatpolitiken och också nationella åtgärder. Det är viktigt för Finland att vi hittar metoder för en koldioxidfri sjöfart, eftersom vi i praktiken är en ö", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Nya person- och paketbilar utsläppsfria före 2035

Vid klimatmötet publiceras ett uttalande om utsläppsfria nya fordon. De undertecknande länderna, Finland medräknat, förbinder sig att främja målet om att alla nya person- och paketbilar som säljs ska vara utsläppsfria före 2035 eller tidigare. I deklarationen avses med utsläppsfritt fordon en bil som inte ger upphov till växthusgasutsläpp mätt som avgas.

Deklarationen är i linje med det 55 %-beredskapspaket som Europeiska kommissionen offentliggjorde den 15 juli 2021. Kommissionen har föreslagit att gränsvärdena för koldioxidutsläpp från nya person- och paketbilar ska skärpas. Detta innebär i praktiken att det lönar sig för biltillverkarna att 2035 tillverka endast utsläppsfria person- och paketbilar.

Trettio procent av nya tunga fordon utsläppsfria före 2030

När det gäller tung trafik undertecknar länderna ett samarbetsprotokoll. Målet är att minst 30 procent av alla sålda nya tunga fordon ska vara utsläppsfria 2030. Dessutom strävar de undertecknande länderna efter att alla nya tunga nyttofordon ska ha nollutsläpp 2040. Initiativet gäller både person- och godstransporter. 

I protokollet avses med utsläppsfritt fordon ett fordon med nollutsläpp mätt i avgas, dvs. el- och vätebilar. Protokollet stöder utvecklingen av Finlands ackumulatorkluster och elbilskluster. Måluppfyllelsen följs upp årligen.

Dessutom ansluter sig Finland till initiativet om laddningsinfrastruktur för elfordon inom vägtrafiken, där man förbinder sig att påskynda byggandet av infrastrukturen. Laddningsinfrastrukturen är en absolut förutsättning för elektrifieringen av trafiken och minskningen av växthusgasutsläppen.

Nationellt har också biogas identifierats som en viktig drivkraft när man övergår från fossila bränslen inom vägtrafiken. Biogasen är med beaktande av dess livscykelutsläpp ett klimatvänligt alternativ som främjar den cirkulära ekonomin.  

Koldioxidfria rutter för sjöfarten

Clydebank-deklarationen uppmuntrar till pionjärarbete och till att utveckla helt utsläppsfria sjötransportförbindelser som modell för övriga världen. Deklarationen har namngetts enligt den skotländska varvs- och hamnstaden.

Staterna kan identifiera potentiella transportförbindelser och tillsammans med hamnar och rederier ta fram innovativa modellösningar för den offentliga och privata sektorn. Syftet med deklarationen är att stödja Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s åtgärder för att minska utsläppen och att visa att man redan under de närmaste åren kan bedriva fossilfri drift på vissa farleder.

I Finland finns det ännu inte helt koldioxidfria havsrutter. På fartyg används i allt högre grad till exempel biobränsleblandningar och med dem följer hybridlösningar, vilket innebär att fartyget delvis drivs med el. Dessutom finns det i Finland landsvägsfärje- och förbindelsefartygsrutter som under de närmaste åren kan elektrifieras mer omfattande. 

Finland är också med i den deklaration som Danmark tagit initiativ till och vars mål är en sjöfart utan växthusgasutsläpp före 2050. Avsikten är att förhandla om en motsvarande åtstramning av Internat-ionella sjöfartsorganisationen IMO:s mål vid sessionen för IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön i slutet av november.

Mål nettonollutsläpp från luftfarten före 2050

I enlighet med EU:s gemensamma ståndpunkt stöder Finland ett uttalande där man stegvis driver på en minskning av koldioxidutsläppen från luftfarten. Enligt uttalandet är målet att nettonollmålet för koldioxidutsläpp inom den internationella luftfarten ska uppnås före 2050. Målet bidrar till att den globala medeltemperaturökningen ska stanna på 1,5 grader. I uttalandet erkänns Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s roll, och uppnåendet av målen ska också främjas via ICAO. Till exempel bör man sträva efter att kompensationssystemet för utsläpp från internationell flygtrafik, CORSIA, ska vara så effektivt som möjligt. En viktig mellanfas är ICAO:s generalförsamling 2022. I uttalandet förbinder sig länderna också att utveckla och ta i bruk hållbara flygbränslen. 

Ytterligare information

Johanna Juselius
kommunikationsministerns specialmedarbetare
tfn 0295 342 141
[email protected]

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn +358 50414 1682
[email protected]

Päivi Antikainen
enhetsdirektör
kommunikationsministeriet
tfn 0295 342 101
[email protected]

Laura Sarlin
specialsakkunnig
kommunikationsministeriet
tfn 0295 342 063
[email protected]

Krista Mikkonen Timo Harakka