Q&A: Klimatkonferensen i Glasgow och de internationella marknadsmekanismerna

Vid klimatkonferensen i Glasgow (COP26) försöker man uppnå samförstånd om reglerna för de internationella marknadsmekanismerna i Parisavtalet.

Vad avses med reglerna för de internationella marknadsmekanismerna?

De internationella marknadsmekanismerna gör det möjligt för de länder som undertecknat Parisavtalet att vidta klimatåtgärder utanför det egna landets gränser. Reglerna handlar om hur länderna kan utnyttja de klimatåtgärder som de finansierar i partnerländerna för att nå sina egna utsläppsmål.

Vilken nytta medför den internationella handeln med utsläppsminskningar för genomförandet av Parisavtalet?

I bästa fall kan de gemensamma spelreglerna påskynda klimatåtgärderna och uppmuntra länder, företag och medborgare till ett ambitiöst genomförande av avtalet. När utsläppen minskas där minskningarna är billigast kan man med samma pengar stävja klimatförändringen snabbare. Med intäkterna från försäljningen av utsläppsminskningar kan man finansiera klimatåtgärder. Även om en del av värdlandets utsläppsminskningar skulle användas för att fullgöra ett annat lands åtaganden, kommer klimatåtgärdernas lokala fördelar, till exempel förnybar energi, att kvarstå i värdlandet.

Varför måste koldioxidmarknaden regleras?

Om marknaden inte regleras kan användningen av mekanismerna äventyra uppnåendet av målen i Parisavtalet. Utsläppsminskningen kan till exempel räknas till godo både i givarlandet och i det land där åtgärderna genomförs (så kallad dubbelräkning) och utsläppsminskningarnas varaktighet (till exempel beskogning) och additionalitet (huruvida åtgärderna också annars hade vidtagits) har inte verifierats.

Hur har marknaden hittills reglerats inom ramen för klimatavtalet?

I Kyotoprotokollet beviljades bland annat inom ramen för mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM) så kallade certifierade utsläppsminskningar för projekt som utförts i utvecklingsländer och som uppfyllde vissa kriterier. Industriländerna fick fullgöra en del av utsläppminskningsåtagandet under Kyotoprotokollet med dessa enheter. Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod gick ut i slutet av 2019.

Också Parisavtalet (2020->) gör det möjligt att använda internationellt överförda utsläppsminskningar för att fullgöra de nationella åtagandena (artikel 6.2) och genom avtalet inrättas en kompensationsmekanism för utsläppsminskningar (artikel 6.4). Ett lyckat genomförande av artikel 6 kräver att de länder som deltar i internationella överföringar av utsläppsminskningar tillämpar kvalitetssäkring, gör gedigna beräkningar och främjar hållbar utveckling.

Vad är läget med förhandlingarna om marknadsmekanismerna?

Förhandlingarna om reglerna för marknadsmekanismerna i Parisavtalet har pågått i över fem år. Även om Parisavtalets regelbok i huvudsak blev färdig 2018 vid klimatkonferensen COP24 i Katowice nåddes ingen enighet om reglerna för marknadsmekanismerna. Vid klimatkonferensen i Madrid 2019 nådde man inte heller enighet.

En central fråga är den så kallade dubbelräkningen, det vill säga att samma utsläppsminskningar räknas till godo både i givarlandet och i det land där åtgärderna genomförs. En annan tvistefråga gäller utsläppsenheterna från Kyotoprotokollets tid och vad som ska hända med dem. En del länder anser att de utsläppsenheter som baserar sig på utsläppsminskningar som gjorts inom ramen för det gamla systemet före utgången av 2020 i viss mån borde kunna räknas till godo när det gäller att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet. Detta gör det möjligt att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet, som siktar på framtiden, genom klimatåtgärder som genomförts tidigare. I detta fall skulle ambitionsnivån för ländernas nuvarande och framtida klimatåtgärder minska ytterligare i en situation där de utlovade åtgärderna beräknas leda till en uppvärmning på över tre grader före utgången av det innevarande århundradet i stället för den eftersträvade uppvärmningen på 1,5 °C.

Vilken inverkan har avsaknaden av regler?

Avsaknaden av regler hindrar inte att marknadsmekanismerna används internationellt. Gemensamma spelregler för internationella överföringar av utsläppsminskningar och kompensationsmekanismen enligt Parisavtalet är dock viktiga just därför att de tryggar ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet.

EU har för avsikt att genomföra sina nuvarande åtaganden gällande utsläppsminskningar fram till 2030 genom interna åtgärder, utan att använda sig av internationella gottgörelser. Även om reglerna för kompensationsmekanismen inte är brådskande ur EU:s synvinkel, är det viktigt för EU att säkerställa att de internationella reglerna garanterar ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet och en tillförlitlig uppföljning.

På global nivå har flera länder i sina nuvarande åtaganden meddelat att de använder sig av den internationella marknaden. Enighet om reglerna skulle skapa säkerhet på den internationella marknaden. Den privata sektorn har betonat att reglerna för marknadsmekanismerna måste vara stabila och möjliggöra ett effektivt deltagande för privata aktörer.