Hoppa till innehåll
Media

Utlysning: Kommunala klimatplaner understödsansökan 2023–2024

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2023 8.47

Miljöministeriet utlyser för ansökan statsunderstöd enligt prövning för 2023–2024 till utarbetande av kommunala klimatplaner. Ansökan är fortlöpande.

Ansökningsomgången har avslutats, eftersom det har kommit in fler ansökningar än vad anslagen för 2023 räcker till.

Verksamhet som kan få understöd

Miljöministeriet beviljar statsunderstöd till utarbetande av kommunala klimatplaner enligt 14 a § i klimatlagen (423/2022). Understöd kan också beviljas för klimatplaner som utarbetas i kommunalt samarbete enligt det antal kommuner som deltar.

Understödet beviljas som specialunderstöd enligt 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) till ett projekt med begränsat innehåll och syfte. Understödet betalas från moment 35.10.31 i statens budget, Understöd för utarbetande av klimatplaner.

Miljöministeriets andel av stödberättigade kostnader för utarbetande av klimatplan kan vara högst 100 procent, emellertid högst 45 000 euro per kommun som deltar i planen. Om till exempel två kommuner deltar i utarbetandet av en klimatplan, är det maximala understödet 90 000 euro. Den totala finansiering som delas uppgår till cirka 2,6 miljoner euro per år. 

Understödet får användas endast till det ändamål som det har beviljats för och det får inte i något avseende användas till understödstagarens eventuella övriga verksamhet.

Förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd beviljas endast till sådana projekt som uppfyller de allmänna förutsättningarna som fastställs i 7 § i understödslagen för beviljande av statsunderstöd. Dessutom ska sökanden av understöd uppfylla alla följande villkor:

 • Sökanden och mottagaren av stöd är en kommun. Också i samarbetsprojekt är understödstagaren en kommun som ansvarar för genomförandet av det projekt som får understöd och för skyldigheterna enligt statsunderstödslagen och understödsbeslutet.
 • Den klimatplan som utarbetas uppfyller kraven i 14 a § i klimatlagen. Planen kan också innehålla andra avsnitt, till exempel i anknytning till andra miljöteman eller social hållbarhet, men dessa avsnitt beviljas inte understöd.
 • Understöd kan fås för utarbetande av en klimatplan eller uppdatering per fullmäktigeperiod.
 • Under fullmäktigeperioden 2021–2025 beviljas endast kommuner som inte har en befintlig klimatplan eller vars plan är föråldrar understöd. Med klimatplan avses en plan som innehåller åtgärder för att minska växthusgasutsläpp. Den befintliga klimatplanen behöver inte vara godkänd eller behandlad av ett kommunalt organ.
  • Planen anses vara föråldrad om den har blivit färdig senast 2012 eller om den giltighetsperiod som fastställs i den har upphört senast 2021. 
  • En klimatplan som har utarbetats i kommunalt samarbete (förutom landskapens klimatplanser) anses vara en befintlig klimatplan. 
  • Utkast till en plan anses vara en befintlig klimatplan, om den innehåller åtgärder för att minska växthusgasutsläpp och har publicerats till exempel på kommunens webbplats, även om den inte skulle ha godkänts av kommunfullmäktige. 
  • En kommun med en befintlig klimatplan kan delta i en klimatplan som utarbetas i kommunalt samarbete, men understöd beviljas inte för denna kommuns andel. 
  • Från och med den fullmäktigeperiod som börjar 2025 kan understöd beviljas alla kommuner oberoende av om kommunen redan har en klimatplan. 
 • Beviljandet av understöd ska anses vara behövligt. Miljöministeriet överväger om understödet är behövligt bland annat genom att beakta hur pass mycket annat offentligt stöd projektet får.

Ansökan om understöd

Understödet kan ansökas fortlöpande. Det rekommenderas att understöd ansöks i god tid för innevarande fullmäktigeperiod, emellertid senast den 31 augusti 2024. Ansökan av understöd för nästa fullmäktigeperiod öppnas innan fullmäktigeperioden börjar.

Understöd kan ansökas med en elektronisk ansökningsblankett och via den styrs ansökan direkt till miljöministeriets registrator. Understödet beviljas på basis av de uppgifter som angetts i ansökningsblanketten. Fyll i blanketten noggrant och tydligt. Någon annan instans kan fylla i och sända ansökningsblanketten på kommunens vägnar. Till ansökningarna bifogas bilagan Sökandens försäkran om uppgifterna i ansökningsblanketten, och den ska undertecknas av en person med firmateckningsrätt i kommunen.

Det ordnas ett informationsmöte som är öppet för alla om ansökan av understöd 9.5.2023 kl 10-11. Alla som anmält sig till webbseminariet får en Teams-kalenderinbjudan senast dagen innan. En inspelning av mötet ges senare ut på miljöministeriets webbplats.

Beslutet fattas

Miljöministeriet fattar för godkända ansökningar ett skriftligt positivt eller negativt statsunderstödsbeslut.  Ett positivt beslut om statsunderstöd innehåller villkor som understödstagaren ska iaktta. Understödets andel anges i beslutet om understöd. Ministeriet kan även bevilja en mindre summa än vad som ansökts.

Målet är att fatta beslutet inom två månader efter att ansökan har anlänt, ett undantag är allmänna semestertider och belastande situationer vid behandling av ansökningar. Ansökan om understöd avslås om det inte uppfyller understödsvillkoren eller är uppenbart bristfällig. 

Understöden beviljas i den ordning som ansökningarna anländer så länge som det finns tillräckligt med anslag varje år. Om en ansökan som anländer har brister som inte är ringa, ber miljöministeriet att sökanden ska komplettera ansökan till den del som behövs.  Då anses ansökan ha anlänt efter att kommunen har sänt behövliga tilläggsuppgifter, och ankomstordningen bestäms utifrån detta. 

Utarbetande av klimatplan och utbetalning av understöd

Projektet kan pågå i högst två år efter beslutet om understöd och planen ska bli färdig senast vid slutet av den innevarande fullmäktigeperioden. Därmed ska planen godkännas i fullmäktige senast i början av april 2025. I övrigt kan sökanden besluta om projektets tidpunkt. 

Man kan börja utarbeta klimatplanen redan före beslutet om understöd, men först de kostnader som uppstår efter beslutet om understöd är understödsberättigade. Understödet betalas mot faktiska kostnader i regel i en enda post efter att en klimatplan som uppfyller kraven enligt 14 a § i klimatlagen har färdigställts och efter att ansökan om utbetalning har godkänts. Den färdiga klimatplanen ska sändas till miljöministeriet senast på projektets sista dag. Understödstagaren förbinder sig till att sända till miljöministeriet den utarbetade klimatplanen och till att på begäran lämna en redogörelse över användningen av statsunderstöd (separatbokföring). Om understödet används till understödstagarens organisations egna lönekostnader, ska understödstagaren kunna påvisa till exempel genom timredovsining att arbetstimmarna har använts till att utarbeta en klimatplan. 

Det kan uppstå understödsberättigade kostnader i två månader efter att planen har godkänts av kommunens/kommunernas fullmäktige, till exempel för publikation eller kommunikation. Ansökan om utbetalning inklusive behövliga bilagor ska sändas till miljöministeriet senast 1,5 månader efter att projektet har avslutats. 

Om planen inte blir färdig under fullmäktigeperioden 2021–2025 utbetalas understödet först efter att planen har blivit färdig, och understödet anses gälla fullmäktigeperioden 2025–2029. Då kan kommunen inte ansöka om nytt understöd för fullmäktigeperioden i fråga.

Understöd betalas på basis av de faktiska utgifterna. Om de faktiska kostnaderna överskrider det beviljade understödsbeloppet, ansvarar kommunen själv för dessa kostnader.

Kostnader som berättigar till understöd

Följande kostnader som uppstår på grund av utarbetande av klimatplanen är understödsberättigade, både då de utförs som eget arbete eller skaffas som externa tjänster: 

 • Planering och koordination av mål och åtgärder för minskning av växthusgasutsläpp och skrivarbete som gäller dem
 • Insamling av information och utredningar av utvecklingen av kommunens växthusgasutsläpp och effekten av de åtgärder som ingår i planen 
 • Planering av uppföljning av mål och åtgärder för minskning av växthusgasutsläpp, och uppföljning och utvärdering av genomförandet av målen och åtgärderna i eventuell tidigare klimatplan i samband med den nya klimatplanen/klimatplanen som uppdateras
 • Inkludering av intressentgrupper i utarbetandet av klimatplanen
 • Utarbetande av mål och åtgärder som syftar på anpassning till klimatförändringen (enligt klimatlagen är det frivilligt att inkludera dessa i klimatplanen)
 • Utarbetande av mål och åtgärder som syftar på stärkande av kolsänkor (enligt klimatlagen är det frivilligt att inkludera dessa i klimatplanen)
 • Ombrytning, översättning och publikation av klimatplanen
 • Kommunikation som gäller klimatplanen
 • Regional koordination av klimatplan som utarbetas i samarbete mellan flera kommuner
 • Ekonomisk rapportering av projektet till miljöministeriet

Det lönar sig att säkerställa hos miljöministeriet om projektets övriga innehåll är understödsberättigade innan ansökan sänds, eller konstatera tydligt i ansökan om det är så att understöd inte ansöks för dessa delar.

Kostnaderna för följande åtgärder är inte understödsberättigade:

 • Genomförande av åtgärder i planen
 • Eventuella andra kostnader än sådana som gäller utarbetande av klimatteman. Sådana teman kan till exempel vara frågor som gäller social hållbarhet och andra miljöfrågor, om kommunen själv beslutar göra planen mer omfattande.
 • Beaktande av klimatplanen i kommunstrategin och verksamhetsberättelsen, eftersom utarbetandet av dem hör till kommunens befintliga uppgifter.
 • Allmän/kontinuerlig uppföljning av klimatfrågor. Planering av uppföljning berättigar emellertid till understöd i samband med utarbetandet av klimatplanen, och uppföljning och utvärdering av genomförandet eventuell tidigare klimatplan i samband med den nya klimatplanen/klimatplanen som uppdateras. 

Lön och lönebikostnader

Den andel som motsvarar den effektiva arbetstid som utförs för projektet av en person som arbetar i understödstagarens organisation och andelen av lönen som omfattas av förskottsinnehållning godkänns som projektets direkta lönekostnad. Understödstagaren ska kunna påvisa till exempel genom bokföring som genomförts separat för projektet eller Excel-timredovisning att arbetstimmarna har använts till att utarbeta klimatplanen. Lönebikostnaderna består av indirekta arbetskostnader (socialskydds-, pensions- och olycksfallsförsäkringsavgifter samt semesterpenning, semesterersättning och lön under frånvaro). Lönebikostnaderna anges enligt den princip som används i organisationen. De semesterkostnader som uppstår ska kunna öronmärkas för projektet. Kostnader som uppstår i andra organisationer (till exempel i fråga om kommuner som deltar i ett samarbetsprojekt och instanser som producerar externa tjänster) redovisas i övriga kostnader.

Övriga kostnader

Understödstagaren kan om den så vill skaffa externa tjänster i anknytning till utarbetandet av klimatplanen. Sådana köp av tjänster kan vara bland annat planering i anknytning till projektet som köps som upphandling av en utomstående part, utredningar, avgifter för deltagande i utbildningar osv. På upphandlingar i anknytning till projektet ska tillämpas lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), om över 50 procent av upphandlingens kostnader täcks med det understöd som beviljas eller med annan finansiering från den upphandlande enheten som avses i 5 § 1 mom. 1–4 punkten i lagen om offentlig upphandling.”  Om upphandlingen ska på begäran till miljöministeriet lämnas en redogörelse där upphandlingsavtalet ingår.

Allmänna kostnader är understödstagarens allmänna administrativa kostnader som inte hänför sig direkt till någon specifik verksamhet eller något enskilt projekt. Allmänna kostnader som uppstår oberoende av projektet får inte bokföras i projektets bokföring. Beloppet för dessa kostnader får uppgå till högst 15 procent av de sammanlagda kostnaderna för den verksamhet som understöds. Allmänna kostnader kan allokeras endast på basis av faktiska personalkostnader.

Resekostnaderna godkänns enligt statens resereglemente. Material och utrustning är godtagbara kostnader om de är nödvändiga för att genomföra projektet och om man vid behov har följt lagen om offentlig upphandling (1397/2016) vid upphandling av dem. Kostnader för revision är godtagbara kostnader. Övriga eventuella kostnader godkänns endast om goda skäl föreligger.

I fakturor som gäller understöd kan ingen mervärdesskatt läggas till det totala beloppet, eftersom statligt understöd inte utgör försäljning som förutsätter motprestation. Ett belopp som inte förutsätter motprestation utgör inte sådan försäljning som avses i 1 § i mervärdesskattelagen. När det gäller kostnader som uppkommer för projektgenomföraren (till exempel genom köpta tjänster) är mervärdesskatten i regel en stödberättigande kostnad om understödstagaren inte har avdragsrätt i mervärdesbeskattningen och mervärdesskattekostnaderna förblir slutliga kostnader för understödstagaren. 

Tillämplig lagstiftning och villkoren för specialunderstöd

Närmare villkor beskrivs i understödsbeslutet och bilagan Miljöministeriets villkor och begränsningar som gäller specialunderstöd. I ansökningsförfarandet tillämpas i första hand de villkor som anges i utlysningen och i andra hand bilagan om villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd.

Sanktionernas inverkan på statsunderstöden

Sökanden ska i enlighet med rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ge sin försäkran om att sanktionerna mot Ryssland inte gäller sökanden, dennas förmånstagare eller underleverantörer.

Övrigt

Miljöministeriet har rätt att vid behov ändra utlysningen och andra handlingar i anknytning till ansökan. En ny ansökan ska öppnas före nästa fullmäktigeperiod (2025–2029), varvid alla kommuner kan ansöka om understöd.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Miia Berger
[email protected]