Frågor och svar om inlösen av mark enligt markanvändnings- och bygglagen

Vilken roll har miljöministeriet?

Miljöministeriet fattar beslut om ansökningar där kommuner ansöker om tillstånd att lösa in mark som är nödvändig för samhällsbyggande eller för kommunens planmässiga utveckling. Miljöministeriet gör en bedömning av om ansökan uppfyller de förutsättningar för inlösen som anges i markanvändnings- och bygglagen.

Miljöministeriet varken beräknar eller fastställer det pris som ska betalas för den mark som ska inlösas eller andra detaljer i inlösningen, såsom exakta avgränsningar på kartan av de områden som ska inlösas. Dessa definieras vid en inlösningsförrättning som Lantmäteriverket utför efter att inlösningstillstånd har beviljats.

Inlösningar enligt markanvändnings- och bygglagen som gäller samhällsbyggande utgör en liten del av det totala antalet inlösningar; miljöministeriet får i genomsnitt tre sådana ansökningar per år från hela landet. Till exempel inlösning av områden som är nödvändiga för att bygga landsvägar avgörs utifrån planer som gäller dem utan inlösningstillstånd vid en landsvägsförrättning.

På vilka grunder kan miljöministeriet bevilja tillstånd?

Miljöministeriet kan bevilja kommunen tillstånd att lösa in mark för att utveckla sin samhällsstruktur, om förutsättningarna för inlösning enligt markanvändnings- och bygglagen uppfylls.

Enligt markanvändnings- och bygglagen (99 § 1 mom.) kan miljöministeriet, när det allmänna behovet så kräver, bevilja kommunen tillstånd att lösa in ett område som behövs för samhällsbyggande och därtill hörande regleringar eller för kommunens planmässiga utveckling i övrigt.

Enligt markanvändnings- och bygglagen (99 § 3 mom.) kan miljöministeriet dessutom bevilja kommunen tillstånd att lösa in ett område som i generalplanen har anvisats som trafikled, för bostadsbyggande eller för samhällsbyggande som ansluter sig till bostadsbyggande och som behövs för kommunens planenliga samhällsutveckling, samt ett område som är avsett för en inrättning för kommunen eller samkommunen eller för deras övriga behov.

I ett område som inlöses för bostadsbyggande eller för samhällsbyggande som ansluter sig till bostadsbyggande kan även ingå ett rekreations- och skyddsområde.

Markanvändnings- och bygglagen revideras. Kommer bestämmelserna om inlösen att ändras?

I samband med revideringen av markanvändnings- och bygglagen går man också igenom bestämmelserna om inlösen. Vid beredningen hörs i stor utsträckning och öppet olika intressentgrupper, såsom markägare, företagare och kommuner. Målet är att göra bestämmelserna tydligare så att de ska gå att förstå och tolka så enkelt som möjligt.

Hur många inlösningstillstånd söks? Hur har de avgjorts?

Under de senaste 23 åren, det vill säga under den tid markanvändnings- och bygglagen varit i kraft, har miljöministeriet tagit emot 82 ansökningar om inlösningstillstånd, alltså i genomsnitt fyra ansökningar per år. Antalet ansökningar har varierat från år till år.

Miljöministeriets avgöranden har varit föremål för rättslig behandling: Av de 56 tillstånd som beviljats har 32 gått till domstolsbehandling. Av dessa har fem besvär senare återkallats av ändringssökanden. Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett tillstånd som miljöministeriet har beviljat.

Sammandrag av de avgöranden som gäller de ansökningar som lämnats in till miljöministeriet före den 6 februari 2024:

  • 82 ansökningar har avgjorts sammanlagt
  • 56 tillstånd har beviljats, varav 4 delvis
  • 5 ansökningar har fått avslag
  • 5 ansökningar har lämnats in eller överförts till en annan myndighet
  • 13 ansökningar har återkallats av sökanden
  • 1 ansökan har förfallit
  • 2 ansökningar är anhängiga för närvarande

Hur lång tid tar behandlingen av en ansökan om inlösningstillstånd?

Behandlingen av ansökningarna vid miljöministeriet har pågått i genomsnitt i drygt ett år.

Mer information:

Maaret Stenström
miljöråd
tfn 0295 250 277
[email protected]

Se även: