Hyppää sisältöön
Media

Hakuilmoitus: Kuntien ilmastosuunnitelmat -avustushaku 2023-2024

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2023 8.47

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuosien 2023-2024 harkinnanvaraisen valtionavustuksen kuntien ilmastosuunnitelmien valmisteluun. Kyseessä on jatkuva haku.

Avustushaku on suljettu, sillä hakemuksia on saapunut enemmän kuin vuoden 2023 määrärahoja on jaettavissa.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Ympäristöministeriö myöntää valtionavustusta ilmastolain (423/2022) 14 a §:n mukaisten kuntien ilmastosuunnitelmien valmisteluun. Avustusta voidaan myöntää myös kuntien yhteistyönä valmisteltaville ilmastosuunnitelmille siihen osallistuvien kuntien lukumäärän mukaan.

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustus maksetaan valtion talousarvion momentilta 35.10.31, Avustukset kuntien ilmastosuunnitelmiin.

Ympäristöministeriön osuus ilmastosuunnitelman valmistelun avustuskelpoisista kustannuksista voi olla 100 %, kuitenkin enintään 45 000 € per suunnitelmaan osallistuva kunta. Jos ilmastosuunnitelman valmisteluun osallistuu esimerkiksi kaksi kuntaa, enimmäisavustus on 90 000 €. Kokonaisuudessaan avustusta on jaettavissa noin 2,6 miljoonaa euroa per vuosi. 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty, eikä sitä saa käyttää miltään osin avustuksen saajan mahdolliseen muuhun toimintaan.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta myönnetään vain sellaisiin hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle. Lisäksi avustuksen hakijan on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:

 • Avustuksen hakijana ja saajana on kunta. Myös yhteistyöhankkeissa avustuksen saajana on yksi kunta, joka on vastuussa avustusta saavan hankkeen toteutuksesta ja valtionavustuslain ja avustuspäätöksen mukaisista velvoitteista.
 • Valmisteltava ilmastosuunnitelma täyttää ilmastolain 14 a §:n vaatimukset. Suunnitelmaan voi sisältyä myös muita osioita, esimerkiksi liittyen muihin ympäristöaiheisiin tai sosiaaliseen kestävyyteen, mutta näihin osuuksiin ei myönnetä avustusta.
 • Avustusta voi saada yhden ilmastosuunnitelman valmisteluun tai päivitykseen per valtuustokausi.
 • Valtuustokaudella 2021-2025 avustusta myönnetään vain kunnille, joilla ei ole olemassa olevaa ilmastosuunnitelmaa tai joiden suunnitelma on vanhentunut. Ilmastosuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, johon sisältyy toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Olemassa olevan ilmastosuunnitelman ei tarvitse olla kunnan toimielimen hyväksymä tai käsittelemä.
  • Suunnitelma katsotaan vanhentuneeksi, jos se on valmistunut viimeistään vuonna 2012 tai siinä määritelty voimassaolokausi on päättynyt viimeistään vuonna 2021. 
  • Kuntien yhteistyönä laatima ilmastosuunnitelma (pois lukien maakuntien ilmastosuunnitelmat) katsotaan olemassa olevaksi ilmastosuunnitelmaksi. 
  • Suunnitelmaluonnos katsotaan olemassa olevaksi ilmastosuunnitelmaksi, mikäli se sisältää toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja se on julkaistu esimerkiksi kunnan kotisivuilla, vaikka sitä ei olisi hyväksytty kunnan valtuustossa. 
  • Olemassa olevan ilmastosuunnitelman omaava kunta voi osallistua kuntien yhteistyönä valmisteltavaan ilmastosuunnitelmaan, mutta avustusta ei myönnetä tämän kunnan osalta. 
  • Vuonna 2025 alkavasta valtuustokaudesta eteenpäin avustusta voidaan myöntää kaikille kunnille riippumatta siitä, onko kunnalla ennestään ilmastosuunnitelmaa. 
 • Avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena. Ympäristöministeriö harkitsee avustuksen tarpeellisuutta muun muassa ottamalla huomioon kuinka paljon hanke saa muuta julkista tukea.

Avustuksen hakeminen

Avustus on jatkuvassa haussa. Kuluvalle valtuustokaudelle avustusta suositellaan haettavan hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 31.8.2024. Seuraavan valtuustokauden avustushaku avataan ennen valtuustokauden alkamista.

Avustusta voi hakea sähköisellä hakulomakkeella, josta hakemus ohjautuu suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon. Avustus myönnetään hakulomakkeella annettujen tietojen perusteella. Lomakkeen tulee olla täytetty huolellisesti ja selkeästi. Hakulomakkeen voi täyttää ja lähettää myös jokin muu taho kunnan puolesta. Hakemuksiin liitetään Hakijan vakuutukset hakulomakkeessa –liite, johon tulee kunnan nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus.

Avustuksen hakemisesta järjestetään kaikille avoin infotilaisuus 9.5.2023 klo 10-11. Viimeistään edellisenä päivänä ilmoittautuneille lähetetään Teams-kalenterikutsu. Tilaisuuden tallenne julkaistaan myöhemmin ympäristöministeriön nettisivuilla.

Päätösten tekeminen

Ympäristöministeriö tekee hyväksytyille hakemuksille kirjallisen myönteisen tai kielteisen valtionavustuspäätöksen.  Myönteinen valtionavustuspäätös sisältää ehdot, joita avustuksen saajan tulee noudattaa. Avustuksen osuus ilmoitetaan avustuspäätöksessä. Ministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän.

Päätös pyritään tekemään kahden kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta, poikkeuksena yleiset loma-ajat ja ruuhkatilanteet hakemusten käsittelyssä. Avustushakemus hylätään, jos se on avustusehtojen vastainen tai selvästi puutteellinen. 

Avustukset myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä niin pitkään kuin määrärahoja riittää kunakin vuonna. Mikäli saapuneessa hakemuksessa on vähäistä suurempia puutteita, ympäristöministeriö pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan tarvittavilta osin.  Tällöin hakemus katsotaan saapuneeksi kunnan toimitettua tarvittavat lisätiedot, ja saapumisjärjestys määräytyy sen perusteella. 

Ilmastosuunnitelman valmistelu ja avustuksen maksatus

Hanke voi kestää enintään kaksi vuotta avustuspäätöksestä ja suunnitelman on valmistuttava kuluvan valtuustokauden loppuun mennessä. Suunnitelma on näin ollen hyväksyttävä valtuustossa viimeistään vuoden 2025 huhtikuun alussa. Muutoin hankkeen ajankohta on hakijan päätettävissä. 

Ilmastosuunnitelmaa voi ryhtyä valmistelemaan jo ennen avustuspäätöstä, mutta vasta avustuspäätöksen jälkeen syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia. Avustus maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan pääasiassa yhdessä erässä ilmastolain 14 a §:n vaatimusten mukaisen ilmastosuunnitelman valmistumisen ja maksatushakemuksen hyväksymisen jälkeen. Valmistunut ilmastosuunnitelma tulee toimittaa ympäristöministeriöön viimeistään hankkeen viimeisenä päivänä. Avustuksen saaja sitoutuu toimittamaan ympäristöministeriölle laaditun ilmastosuunnitelman, ja antamaan pyydettäessä selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä (erillinen kirjanpito). Mikäli avustusta käytetään avustuksen saajan organisaation omiin palkkakustannuksiin, tulee avustuksen saajan pystyä osoittamaan esimerkiksi tuntikirjanpidon kautta, että työtunnit on käytetty ilmastosuunnitelman valmisteluun. 

Avustuskelpoisia kustannuksia voi kertyä vielä kaksi kuukautta sen jälkeen, kun suunnitelma on hyväksytty kunnan/kuntien valtuustossa, esimerkiksi julkaisusta tai viestinnästä. Maksatushakemus tarpeellisine liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriöön viimeistään 1,5 kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen. 

Jos suunnitelma ei valmistu valtuustokaudella 2021-2025, maksetaan avustus vasta sen jälkeen, kun suunnitelma on valmistunut, ja avustuksen katsotaan kohdistuneen valtuustokaudelle 2025-2029. Kunta ei voi tällöin hakea uutta avustusta kyseiselle valtuustokaudelle.
Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Mikäli toteutuneet kustannukset ylittävät myönnetyn avustussumman, vastaa kunta näistä kustannuksista itse.

Avustuskelpoiset kustannukset

Seuraavasta ilmastosuunnitelmaan liittyvästä valmistelusta syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia, sekä omana työnä tehtynä että ulkopuolisina palveluina hankittuna: 

 • Kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden ja –toimien suunnittelu, koordinointi ja niitä koskeva kirjoitustyö
 • Tietojen kerääminen ja selvitykset kunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehittymisestä ja suunnitelmaan tulevien toimenpiteiden vaikutuksista 
 • Kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden ja –toimien seurannan suunnittelu, ja mahdollisen edellisen ilmastosuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja arviointi uuden/päivitettävän ilmastosuunnitelman valmistelun yhteydessä
 • Sidosryhmien osallistaminen ilmastosuunnitelman valmisteluun
 • Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävien tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelu (ilmastolain mukaan niiden sisällyttäminen ilmastosuunnitelmaan on vapaaehtoista)
 • Hiilinielujen vahvistamiseen tähtäävien tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelu (ilmastolain mukaan niiden sisällyttäminen ilmastosuunnitelmaan on vapaaehtoista)
 • Ilmastosuunnitelman taitto, käännös ja julkaisu
 • Ilmastosuunnitelmaan liittyvä viestintä
 • Useamman kunnan kanssa yhteistyönä valmisteltavan ilmastosuunnitelman alueellinen koordinointi
 • Hankkeen talousraportointi ympäristöministeriölle

Hankkeen muun sisällön avustuskelpoisuus kannattaa varmistaa ympäristöministeriöstä ennen hakemuksen lähettämistä, tai todeta hakemuksessa selvästi, jos näihin osuuksiin ei haeta avustusta.
Seuraavista toimista koostuvat kustannukset eivät ole avustuskelpoisia:

 • Suunnitelmien toimenpiteiden toimeenpano
 • Mahdollisten muiden kuin ilmastoteemojen valmisteluun liittyvät kustannukset. Tällaisia teemoja voivat olla esimerkiksi sosiaaliseen kestävyyteen ja muihin ympäristökysymyksiin liittyvät asiat, jos kunta itse päättää tehdä suunnitelmasta kattavamman.
 • Ilmastosuunnitelman huomioiminen kuntastrategiassa ja toimintakertomuksessa, sillä niiden valmistelu kuuluu kunnan jo olemassa oleviin tehtäviin.
 • Ilmastoasioiden yleinen/jatkuva seuranta. Avustuskelpoista on kuitenkin seurannan suunnittelu ilmastosuunnitelman laatimisen yhteydessä, ja mahdollisen edellisen ilmastosuunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi uuden/päivitettävän ilmastosuunnitelman valmistelun yhteydessä. 

Palkka ja henkilöstösivukulut

Hankkeen välittömänä palkkakustannuksena hyväksytään avustuksen saajan organisaatiossa työskentelevän henkilön hankkeelle tekemää tehollista työaikaa vastaava osuus henkilön ennakkopidätyksen alaisesta palkasta. Avustuksen saajan tulee pystyä osoittamaan esimerkiksi projektille eriytetyn kirjanpidon tai excel-tuntikirjanpidon kautta, että työtunnit on käytetty ilmastosuunnitelman valmisteluun. Henkilösivukustannukset muodostuvat välillisistä työvoimakustannuksista (sotu-, eläke- ja tapaturmamaksut sekä lomarahat, vuosilomakorvaukset ja poissaolojen palkat). Henkilösivukulut ilmoitetaan organisaatiossa käytössä olevan periaatteen mukaisesti. Syntyneet lomakustannukset tulee pystyä osoittamaan hankkeelle. Muissa organisaatiossa (esim. yhteistyöhankkeeseen osallistuvien kuntien ja ulkopuolisia palveluita toteuttavien tahojen osalta) syntyneet kustannukset merkitään muihin kustannuksiin.

Muut kustannukset

Avustuksen saaja voi halutessaan hankkia ilmastosuunnitelman valmisteluun liittyviä palveluita ulkopuolelta. Tällaisia palvelujen ostoja voivat olla mm. ulkopuoliselta hankintana ostettava hankkeeseen liittyvä suunnittelu, selvitykset, koulutusten osallistumismaksut jne. Hankkeeseen liittyvissä hankinnoissa tulee soveltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016) mikäli hankinnan kustannuksista yli 50 % katetaan myönnettävällä avustuksella tai muulla hankintalain 5 §:n 1 momentin 1−4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön rahoituksella.  Hankinnasta on pyydettäessä toimitettava hankintasopimuksen sisältävä selvitys ympäristöministeriölle.

Yleiskustannuksia ovat avustuksen saajan yleishallinnosta aiheutuneet kulut, jotka eivät välittömästi kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen. Jos yleiskustannukset aiheutuvat toimijalle hankkeesta huolimatta, ei yleiskustannuksia voi kohdentaa hankkeen kirjanpitoon. Yleiskustannusten määrä voi olla enintään 15 % avustetun hankkeen kokonaiskustannuksista. Yleiskustannuksia voidaan kohdentaa vain toteutuneiden henkilöstökulujen perusteella.

Matkakustannukset hyväksytään valtion matkustussäännön mukaisina. Materiaalit ja tarvikkeet ovat hyväksyttäviä kustannuksia, jos ne ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi ja niiden hankinnassa on tarvittaessa noudatettu hankintalakia (1397/2016). Tilintarkastuksen kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Muut mahdolliset kustannukset hyväksytään vain erityisen perustelluista syistä.

Avustuksia koskeviin laskuihin ei voi kokonaissumman päälle lisätä arvonlisäveroa, sillä valtion myöntämä tuki ei ole vastikkeellisesta myyntiä. Vastikkeeton raha ei ole arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettua myyntiä. Hankkeen toteuttajalle aiheutuvien kustannusten (esim. ostopalveluiden) osalta taas arvonlisävero on pääsääntöisesti avustuskelpoinen kustannus, jos avustuksen saajalla ei ole arvonlisäverotuksessa vähennysoikeutta ja arvonlisäverokulut jäävät tuen saajan lopulliseksi kustannukseksi. 

Sovellettava lainsäädäntö ja erityisavustuksen ehdot

Tarkemmat ehdot kuvataan avustuspäätöksessä ja Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset –liitteessä. Hakumenettelyssä sovelletaan ensisijaisesti hakuilmoituksessa ilmoitettuja edellytyksiä ja toissijaisesti Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset -liitettä.

Pakotteiden vaikutus valtionavustuksiin

Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (Asetus Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä) nojalla hakijan tulee vakuuttaa, etteivät Venäjän vastaiset pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita.

Muuta

Ympäristöministeriöllä on oikeus tarvittaessa muuttaa hakuilmoitusta ja muita haun asiakirjoja. Uusi haku on tarkoitus avata ennen seuraavaa valtuustokautta (2025-2029), jolloin avustusta voivat hakea kaikki kunnat.

Lisätietoja

Miia Berger
Erityisasiantuntija
[email protected]