Hoppa till innehåll
Media

Staten samt Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsregioner har ingått MBT-avtal
Mot kolneutrala städer

kommunikationsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 13.51 | Publicerad på svenska 9.10.2020 kl. 10.39
Pressmeddelande

Statsrådet fattade ett principbeslut om avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) den 8 oktober 2020. Staten och stadsregionerna undertecknade avtal som syftar till en hållbar samhällsstruktur och koldioxidsnål rörlighet. Genomförandet av de överenskomna åtgärderna i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsregioner har delvis redan inletts utifrån det förhandlingsresultat som nåddes i juni.

Miljöministeriet, kommunikationsministeriet samt Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs stadsregioner informerar

Genom de nu beseglade avtalen eftersträvas koldioxidneutrala stadsregioner, ökas bostadsproduktionen och höjs andelen hållbara mobilitetsformer, såsom användningsfrekvensen i fråga om kollektivtrafik. Avtalen har nu utarbetats för första gången för 12 år, dvs. åren 2020–2031.

Befolkningsmängden i stadsregionerna förväntas också i fortsättningen öka kraftigt, och det innebär att ett av de centrala målen i avtalen är att påskynda bostadsproduktionen. Särskilda incitament för byggande med trä ingår.

”MBT-avtalen har etablerats som en del av den stadspolitiska verktygslådan och för på lång sikt Finland mot ett koldioxidneutralt samhälle. Avtalen där blicken riktas mot 2030-talet styr markanvändningen så att den utsläppsfria trafik- och transporten ökar och boendet koncentreras till områden med goda trafikförbindelser”, beskriver miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. ”En utveckling av en helhet av detta slag är möjlig endast med hjälp av partnerskap mellan staten och stadsregionerna. Städerna driver på hela Finlands klimatarbete med hjälp av sina ambitiösa mål", berömmer Mikkonen.

Staten har förbundit sig till projekt för hållbar rörlighet med finansiering på över 750 miljoner euro och tillsammans med kommunernas förbindelser inleds genom avtalen åtgärder på minst 1,4 miljarder euro. Största delen av finansieringen riktas till spårtrafik och spårvägstrafik. Det utlovas också betydande förbättringar i förhållandena för cyklister och fotgängare och i kollektivtrafiktjänsterna. Dessutom görs trafiksystemet smidigare och trafiksäkerheten förbättras.

”De nya MBT-avtalen i Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors och Åbo innehåller historiskt stora satsningar på hållbar rörlighet. Tidpunkten kunde inte vara mycket lägligare, just nu finns det ett skriande behov av klimatstimulans. Satsningar på en hållbar stadstrafik och samhällsstruktur stöder den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen på bästa möjliga sätt. Utsläppsfria städer bygger på ett omfattande samarbete som just MBT-avtalen är. Sällan kan vi lika intensivt främja hållbar tillväxt, allmän välfärd och klimatmål samtidigt”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Bostads- och trafikprojekt startar på olika håll i Finland

Ministrarna Mikkonen och Harakka samt representanter för stadsregionerna undertecknade avtalen i Helsingfors den 8 oktober.

”Helsingforsregionen har en lång tradition av att ingå MBT-avtal och målet har varit att hålla hela Helsingforsregionens tillväxt ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar och konkurrens-kraftig. Det faktum att man också denna gång nådde ett förhandlingsresultat kan betraktas som en framgång”, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä. ”Helsingforsregionens befolkningstillväxt här-stammar i stor utsträckning från migration och invandring. Det är viktigt att MBT-avtalet hålls eko-nomiskt hållbart också ur städernas synvinkel. För närvarande ökar flyttningsrörelsen inte just alls skatteinkomsterna, men däremot ökar den driftsutgifterna och investeringsbehoven i fråga om ord-nandet av tjänster. Man måste sörja för tillväxtstädernas investeringsförmåga", fortsätter Mäkelä.

”I Tammerforsregionen påskyndar MBT-avtalet omvälvningen av rörligheten. Vi är också i fortsätt-ningen en stadsregion som kan nås med alla trafikformer, där mobiliteten koncentreras till hållbara trafikformer, såsom kollektivtrafik och spårtrafik, gång och cykling. Stadsregionen har förbundit sig till hållbar utveckling och klimatmål. Dessutom förbereder vi oss på tillväxt, också genom att bygga fler bostäder till rimligt pris. Vi hoppas att MBT-förfarandet får en fortsättning och utvecklas till ett ännu mer långsiktigt partnerskapsförhållande", säger Tammerfors borgmästare Lauri Lyly.

”MBT-avtalen är som konkreta verktyg ägnade att öka samarbetet både mellan kommunerna i stadsregionerna och mellan regionerna och staten. Ett betydelsefullt projekt nationellt är MBT-avtalet för Åboregionen där man kom överens om genomförandet av entimmeståget på Åbo bangårdar och om främjandet av spårvägsprojektet i Åbo. Båda dessa har en stor livskrafts-, närings- och klimatpolitisk betydelse”, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

"För Uleåborgsregionen och Norra Finland är det ytterst viktigt att bedömningen av trafikkapaciteten på avsnittet Tammerfors–Uleåborg, som skrivits in i MBT-avtalet, görs snabbt. Vi hoppas att bedömningen påskyndar utvecklandet av hela huvudbanan och därmed också framskridandet av de dubbla spåren på avsnittet Limingo-Uleåborg, som är viktigt för oss. På spåravsnittet reser cirka 1,2 miljoner personer per år och transportvolymen inom godstrafiken som uppgår till cirka 7 miljoner ton är näst störst i hela Finland", konstaterar Uleåborgs stadsdirektör Päivi Laajala.

Vad händer härnäst?

Åtgärderna gäller i synnerhet åren 2020-2023 och avtalen uppdateras 2023. Förfarandet med MBT-avtal har utvidgats och som bäst förhandlar man med tre nya regioner, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio.

För statens del är avtalsparterna följande: miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Ytterligare information

Antti Heikkinen, miljö- och klimatminister Krista Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]

Matti Sadeniemi, kommunikationsminister Timo Harakkas specialmedarbetare, tfn 040 586 7234, [email protected]

Tommi Laanti, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 146, [email protected]

Timo Kievari, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 059 3706, [email protected]

Jukka Mäkelä, stadsdirektör i Esbo, tfn 046 877 3953, [email protected]

Lauri Lyly, borgmästare i Tammerfors, [email protected], tfn Ritva Vakkuri, sekreterare, tfn 0400 780 866, och Päivi Nurminen, regiondirektör, [email protected], tfn 040 754 3692

Åbo, Jyrki Lappi, markanvändningsdirektör, tfn 040 657 7412, [email protected]

Päivi Laajala, stadsdirektör i Uleåborg, Katja Seppälä, stadsdirektörens sekreterare, tfn 044 703 1164, [email protected]

#MALsopimukset

Krista Mikkonen Timo Harakka