Hoppa till innehåll
Media

Utlysning 2013: Statsunderstöd för självfinansieringsandelen i LIFE-projekt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2023 12.12 | Publicerad på svenska 24.5.2023 kl. 9.18

Miljöministeriet utlyser understöd enligt prövning för självfinansieringsandelen i LIFE-projekt som godkänts av kommissionen.

EU:s LIFE-program finansierar miljö-, naturskydds- och klimatprojekt.  LIFE-programmet har beviljat finansiering för över 5 500 projekt i Europa under 30 år. LIFE har under åren blivit ett mer omfattande och mångsidigt finansieringsprogram. LIFE har nu fyra mycket olika delprogram:

  1. natur och biologisk mångfald,
  2. cirkulär ekonomi och livskvalitet,
  3. anpassning till klimatförändringar och lindring av dess effekter och
  4. övergången till grön energi.

Projekten omfattar samarbete mellan många olika aktörer. Projekten har ofta omfattat samarbete mellan forskningsinstitut, privata företag, kommuner och städer, närings-, trafik- och miljöcentraler och organisationsfältet. Också internationella partnerskap är en styrka i LIFE-projekten.

Verksamhet som kan få understöd

Understöd beviljas för att stödja självfinansieringsandelen i de LIFE-projekt som godkänts av kommissionen. Understödet beviljas alla traditionella LIFE-projekt som fått kommissionens finansieringsbeslut, dvs. s.k. SAP-projekt (standard action project). I utlysningen 2023 delas det ut sammanlagt högst 200 000 euro. Det projektspecifika understödsbeloppet för ett sedvanligt LIFE-projekt är högst 50 000 euro och för ett strategiskt LIFE-projekt högst 100 000 euro.

Denna utlysning gäller inte LIFE:s delprogram som gäller övergång till grön energi.

Understödet beviljas som ett specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte. 

Understöd kan sökas av en sådan finländsk aktör med FO-nummer vars ansökan i egenskap av huvudsaklig förmånstagare har ansökt om godkänts i EU-kommissionens LIFE 2021-utlysning. Statens bokföringsenhet kan dock inte vara statsunderstödstagare. Statens bokföringsenhet kan dock få ett internt finansieringsbeslut.

Ytterligare information och ansökningsanvisningar för statens bokföringsenheter: Pekka Harju-Autti, [email protected].

Ansökan om understöd

Ansökningstiden är fortlöpande. Understödsbeslut fattas högst fem gånger per år. De sista besluten fattas i mitten av december för att understöden ska kunna betalas ut i tid. Handläggningstiden är ca 1 månad. 

Understödet beviljas endast projekt som uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd enligt 7 § i statsunderstödslagen. 

Miljöministeriet beviljar understöd för icke-ekonomisk verksamhet.

Grunder för beviljande

Projektet godkänns i EU-kommissionens LIFE 2021/2022-utlysning.

Urval och beslut

Miljöministeriet fattar för godkända ansökningar ett positivt eller negativt beslut om specialunderstöd. Besluten skickas till de e-postadresser som sökandena uppgett i ansökan. Ministeriet kan även bevilja en mindre summa än vad som ansökts.

Genomförande av projektet och utbetalning av stöd

En förutsättning för utbetalning av understödet är Grant Agreement som undertecknats av båda parterna (sökanden och kommissionen). Understödstagaren fakturerar miljöministeriet för understödet i enlighet med anvisningarna i beslutet. 

Understödet ska användas före utgången av den månad under vilken 18 månader har förflutit från delfåendet av understödsbeslutet. Statsunderstödet kan täcka högst 85 procent av understödstagarens självfinansieringsandel i projektet.

Understödstagaren ska rapportera till miljöministeriet för användningen av understödet i enlighet med anvisningarna i beslutet.

Villkor för understödet och tillämplig lagstiftning

 

Sanktioners inverkan på statsunderstöd

Sökanden ska i enlighet med rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ge sin försäkran om att sanktionerna mot Ryssland inte gäller sökanden, dennas förmånstagare eller underleverantörer.

Understödsansökningar

Ansök om understöd i första hand den elektroniska tjänsten: 

Uppgifter som begärs:

  • projektets namn
  • sökande organisation (namn, adress, FO-nummer, telefonnummer, e-post samt den ansvarige ledarens namn, telefonnummer och e-post) 
  • beloppet av det understöd som söks (i allmänhet 50 000 euro, i strategiska projekt 100 000 euro)
  • sammanfattning av projektet på finska (högst 1 sida) 
  • uppgifter om projektets totala kostnader, sökandens finansieringsandel i projektet samt sökandens självfinansieringsandel under understödets användningstid
  • underskrift av en person med namnteckningsrätt

Obligatoriska bilagor:

Mer information:

Pekka Harju-Autti, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295 250 339