Oljeskydds­fonden

Oljeskyddsfonden är underställd miljöministeriet och ersätter kostnaderna för oljeskador på land och till sjöss och bekämpningen av dem då förorenaren är okänd eller oförmögen att ersätta kostnaderna.

Oljeskyddsfonden är således sekundär som ersättare av kostnader för oljeskador och bekämpningen av dem. De ersättningar som fonden betalar ut inkrävs av den som förorsakat skadan eller av annan primärt ansvarig part.

Oljeskyddsfondens verksamhet upphör vid utgången av 2024. Den nya miljöskadefonden inleder sin verksamhet den 1 januari 2025.

Iståndsättning av mark och grundvatten som förorenats av olja

Medel ur oljeskyddsfonden har tidigare enligt prövning kunnat beviljas för att ersätta kostnader för sanering av mark och grundvattenområden som förorenats av olja, om det inte gått att utreda vem som orsakat föroreningen eller om denne inte kunnat nås eller inte förmått svara för de kostnader som föroreningen orsakat.

Oljeskyddsfondens styrelse har beslutat att den efter den 24 maj 2021 inte längre beviljar finansiering för forsknings- och saneringsprojekt som gäller oljeförorenad mark eller oljeförorenat grundvatten. Ersättning beviljas inte heller för kostnaderna för sådana forsknings- och saneringsprojekt som sökanden redan har genomfört. 

För forsknings- och saneringsprojekt som gäller mark eller grundvatten är det möjligt att ansöka om understöd via projektet Maaperä kuntoon vid NTM-centralen i Birkaland.

JASKA-projektet

Inom oljeskyddsfondens JASKA-projekt har man undersökt och restaurerat gamla oljeförorenade fastigheter i riskområden. Mottagandet av nya ansökningar för JASKA-projektet har upphört.

Ersättningar ur oljeskyddsfonden

Den som blivit lidande till följd av en oljeskada samt de myndigheter som bekämpar oljeskador och övriga aktörer som deltagit i bekämpningen av oljeskador och återställandet av miljön ersätts för kostnaderna för bekämpningen och återställandet av den oljeförorenade miljön. En förutsättning för betalning av ersättning är att ersättningen inte till fullo har kunnat tas ut av den ersättningsskyldige eller dennes ansvarsförsäkring, eller att det inte har gått att utreda vem som är ersättningsskyldig.

Beslut om ersättning fattas av oljeskyddsfondens styrelse

Oljeskyddsfondens styrelse fattar beslut om ersättningar från oljeskyddsfonden. Statsrådet tillsätter styrelsen för tre år åt gången.  I styrelsen sitter representanter från inrikesministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, natur- och miljöskyddsorganisationer, oljebranschen och Finlands Kommunförbund. Styrelseordföranden är opartisk och företräder inte någon intressentgrupp i oljeskadeärenden.

Syftet med behandlingen av personuppgifter i oljeskyddsfonden

De ansökningshandlingar som riktas till oljeskyddsfonden innehåller personuppgifter.  När oljeskyddsfonden behandlar handlingarna är den personuppgiftsansvarig i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och följer de principer och förpliktelser som gäller behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvariga. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter i oljeskyddsfonden finns i följande handling.

Oljeskyddsfondens inkomster och utgifter

Oljeskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten. Fonden får medel till sin verksamhet från oljeskyddsavgifter och överföringar från statsbudgeten.

Oljeskyddsavgifter tas ut för olja som importeras till Finland eller som transporteras genom landet.  Om oljan har transporterats i ett fartyg som inte är utrustat med dubbelt skrov för hela lastens längd uppbärs dubbel avgift.

Inga oljeskyddsavgifter har tagits ut sedan den 1 mars 2020, då oljeskyddsfondens medel översteg den högre kapitalgränsen på 10 miljoner euro. Bestämmelserna om uppbörden av en oljeskyddsavgift upphävdes och avgiften slopades helt den 1 januari 2023 i och med att en lag om en miljöskadefond utanför statsbudgeten (1262/2022) stadfästes.

Hur oljeskyddsfondens medel används

Från oljeskyddsfonden utbetalas årligen i genomsnitt 10 miljoner euro, vilket ungefär motsvarar de årliga intäkterna från oljeskyddsavgifter och det belopp för oljeavfallsavgifter som överförs från statsbudgeten. På grund av den tidsbegränsade höjning av oljeskyddsavgiften som gällde 2010-2015 har fondens inkomster ökat, likaså beloppet av de ersättningar som fonden betalar ut.

Internationella oljeskadefonden

Oljeskador som orsakas av oljetankrar på Finlands område ersätts av den internationella oljeskadefonden (International Oil Pollution Compensation Fund 1992) och den kompletterande tilläggsfonden (Supplementary Fund) om det inte går att utkräva ersättning av förorenaren, eller om skadan överskrider fartygsägarens ansvarsgräns.

Mer information

Kati Leskinen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Utsläpp och miljörisker Telefon:0295250090   E-postadress: