Oljeskyddsfonden

Oljeskyddsfonden är underställd miljöministeriet och ersätter kostnaderna för oljeskador på land och till sjöss och bekämpningen av dem då förorenaren är okänd eller oförmögen att ersätta kostnaderna.

Oljeskyddsfonden är således sekundär som ersättare av kostnader för oljeskador och bekämpningen av dem. De ersättningar som fonden betalar ut inkrävs av den som förorsakat skadan eller av annan primärt ansvarig part.

Iståndsättning av mark och grundvatten som förorenats av olja

Medel ur oljeskyddsfonden kan enligt prövning beviljas för att ersätta kostnader för sanering av mark och grundvattenområden som förorenats av olja, förutsatt att det inte kan utredas vem som orsakat föroreningen eller om denna inte kan nås eller inte förmår svara för de kostnader som föroreningen orsakat. Ett villkor är att dessutom att det förorenade områdets innehavare inte på skäliga grunder kan åläggas att sanera området.

Tidigare har markområden vanligen förorenats i samband med bränsledistribution, reparationsverksamhet eller annan hantering och lagring av olja. Miljöförvaltningen uppskattar att det i Finland fortfarande finns omkring 800 riskområden som eventuellt förorenats av olja. Dessa områden finns registrerade i datasystemet för markens tillstånd.

Oljeskyddsfonden beviljar inte längre ersättning för nya projekt för sanering av oljeförorenad mark

Medel ur oljeskyddsfonden kan enligt prövning beviljas för att ersätta kostnaderna för sanering av oljeförorenad mark eller oljeförorenat grundvatten, utredning av saneringsbehovet och planering av saneringsåtgärder (15 § i lagen om oljeskyddsfonden 1406/2004). Till ersättningarna har använts de influtna oljeavfallsavgifter som överförts från statsbudgeten till oljeskyddsfonden. När uppbörden av oljeavfallsavgiften upphörde vid utgången av 2019 har också anslagsöverföringarna till oljeskyddsfonden upphört. I praktiken innebär detta att när de medel som ännu inte använts från de anslag som redan överförts upphör, kommer oljeskyddsfonden inte längre att bevilja ersättning för saneringsprojekt. Kostnaderna för akuta oljeskador ersätts, liksom hittills, ur fonden, eftersom finansieringen av dem kommer via oljeskyddsavgiften. 

På grund av den ovan beskrivna ekonomiska situationen har oljeskyddsfondens styrelse vid sitt möte den 24 maj 2021 beslutat om en ny riktlinje som träder i kraft omedelbart. Redan påbörjade forsknings- och iståndsättningsprojekt slutförs. Efter den 24 maj 2021 beviljas däremot inte längre finansiering för nya forsknings- och saneringsprojekt som gäller oljeförorenad mark eller oljeförorenat grundvatten. Ersättning beviljas inte heller för kostnaderna för sådana forsknings- och saneringsprojekt som sökanden redan har genomfört. 

För forsknings- och saneringsprojekt som gäller mark eller grundvatten är det möjligt att ansöka om understöd via projektet Maaperä kuntoon vid NTM-centralen i Birkaland.

JASKA-projektet

Nya ansökningar tas inte längre emot för det forsknings- och saneringsprojekt som oljeskyddsfonden inledde 2012 och som är inriktat på gamla riskklassificerade områden som förorenats av olja. Saneringen av de områden som godkänts kommer att slutföras inom ramen för projektet.

Från och med ingången av 2019 är projektorganisationen NTM-centralen i Birkaland.

Oljeskyddsfondens styrelse har låtit göra en utredning om Jaska-projektet.

Ersättningar ur oljeskyddsfonden till räddningsväsendet, kommunerna och staten

Lokala räddningsväsenden har rätt till ersättning från oljeskyddsfonden för anskaffningskostnaderna för oljebekämpningsmateriel samt kostnaderna för upprätthållande av och utbildning i oljebekämpningsberedskap. Anskaffningskostnaderna för oljebekämpningsbåtar ersätts i regel med 50–90 procent ur oljeskyddsfonden. De lokala räddningsväsendena och kommunerna kan dessutom beviljas behovsprövad ersättning till exempel för anskaffningskostnaderna för lagerutrymmen avsedda för oljebekämpningsmateriel. Staten kan beviljas behovsprövad ersättning från oljeskadefonden för anskaffningskostnaderna för materiel som används för att bekämpa fartygsoljeskador och kostnaderna för upprätthållande av bekämpningsberedskapen. Landskapet Åland kan få ersättning för anskaffningskostnaderna för materiel för bekämpning av fartygsoljeskador.

Beslut om ersättning fattas av oljeskyddsfondens styrelse

Oljeskyddsfondens styrelse fattar beslut om ersättningar som utbetalas. Statsrådet tillsätter styrelsen för treårsperioder. I styrelsen sitter representanter från inrikesministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, natur- och miljöskyddsorganisationer, oljebranschen och Finlands Kommunförbund. Styrelseordföranden är opartisk och företräder inte någon intressentgrupp i oljeskadeärenden.

Syftet med behandlingen av personuppgifter i oljeskyddsfonden

De ansökningshandlingar som riktas till oljeskyddsfonden innehåller personuppgifter. När oljeskyddsfonden behandlar dessa handlingar är den personuppgiftsansvarig i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och följer de principer och krav som gäller behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvariga. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter i oljeskyddsfonden finns på följande handling.

Oljeskyddsfondens inkomster och utgifter

Oljeskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten. Fonden får medel till sin verksamhet från oljeskyddsavgifter och överföringar från statsbudgeten.

Oljeskyddsavgifter tas ut för olja som importeras till Finland eller som transporteras genom landet. Om oljan har transporterats i ett fartyg som inte är utrustat med dubbelt skrov för hela lastens längd, uppbärs dubbel avgift.

En del av oljeavfallsintäkterna kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden för att användas till kostnader för sanering av gamla förorenade markområden. I genomsnitt har man varje år fört över 2–3 miljoner euro i oljeavfallsmedel till fonden.

Hur oljeskyddsfondens medel används

Från oljeskyddsfonden utbetalas årligen i genomsnitt 10 miljoner euro, vilket ungefär motsvarar de årliga intäkterna från oljeskyddsavgifter och det belopp för oljeavfallsavgifter som överförs från statsbudgeten. På grund av den tidsbegränsade höjning av oljeskyddsavgiften som gällde 2010-2015 har fondens inkomster ökat, likaså beloppet av de ersättningar som fonden betalar ut.

Internationella oljeskadefonden

Oljeskador som orsakas av oljetankrar på Finlands område ersätts av den internationella oljeskadefonden (International Oil Pollution Compensation Fund 1992) och den kompletterande tilläggsfonden (Supplementary Fund) om det inte går att utkräva ersättning av förorenaren, eller om skadan överskrider fartygsägarens ansvarsgräns.

Mer information

Minna Valtavaara, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Utsläpp och miljörisker 0295250170  


Kati Leskinen, sakkunnig 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Utsläpp och miljörisker 0295250090