Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastslog sin ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag att ta in främjande av solenergi i det nya direktivet om byggnaders energiprestanda

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 13.45
Pressmeddelande

Statsrådet välkomnar kommissionens förslag och anser att det är viktigt att främja solenergi inom EU.

"Solenergins betydelse inom EU-området, även i Finland, ökar betydligt under de närmaste åren. Solenergi är ett bra sätt att öka produktionen av förnybar energi och öka självförsörjningsgraden i fråga om energi. Det är viktigt att kommissionen främjar solenergi", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Statsrådet kan godkänna de av kommissionen föreslagna skyldigheterna att införa solenergisystem i nya offentliga och kommersiella byggnader. Statsrådet anser dock att den tidsplan som kommissionen föreslår är alltför snäv.

Statsrådet anser inte att en skyldighet att installera solenergisystem i befintliga offentliga och kommersiella byggnader är gångbar, särskilt om installeringen måste följa den tidsplan som kommissionen har fastställt. Däremot anser statsrådet att det är motiverat att installera solenergisystem i samband med omfattande reparationer, om det finns tekniska och ekonomiska förutsättningar för det.

Enligt kommissionens förslag bör medlemsstaterna se till att lämpliga solenergisystem införs i nya offentliga och kommersiella byggnader före utgången av 2026 och i befintliga offentliga och kommersiella byggnader före utgången av 2027. Ovan nämnda skyldigheter gäller byggnader på mer än 250 kvadratmeter.

Enligt statsrådet ska nationella omständigheter, klimatförhållanden och energisystem beaktas i bestämmelserna om bostadshus

Statsrådet anser att kommissionens mål om att installera solenergisystem i nya bostadshus är motiverat, men ser också problem i förslaget. Enligt kommissionens förslag bör införandet av solenergisystem i nya bostäder säkerställas före utgången av 2029. Kommissionen föreslår inte åtgärder för befintliga bostäder.

Statsrådet betonar att bestämmelserna om nya bostäder måste ta hänsyn till medlemsstaternas nationella omständigheter och klimatförhållanden samt lämpligheten för ländernas nationella energisystem. Statsrådet anser att det är viktigt att det inte föreskrivs i detalj om solenergisystemen, till exempel om huruvida ett solelssystem eller ett solvärmesystem ska installeras i en byggnad.

Statsrådet anser att det är viktigt att alla nya byggnader i enlighet med kommissionens förslag planeras så att det är möjligt att optimera produktionen av solenergi enligt solstrålningen på den plats där byggnaden är belägen. Detta gör det möjligt att kostnadseffektivt installera solenergiteknik i byggnaden även på en senare tidpunkt. Statsrådet betonar att också andra villkor, såsom byggnadens väsentliga tekniska krav eller de behov som föranledas av planläggningen, ska beaktas.

Statsrådet ställer sig positivt till de möjligheter till flexibilitet som kommissionen föreslår

Statsrådet betonar att det ska vara möjligt att lämna vissa byggnader utanför skyldigheterna. Sådana byggnader är enligt statsrådet till exempel byggnader som på grund av sina egenskaper inte lämpar sig för installation av solenergisystem eller där solenergisystemet inte har någon teknisk eller ekonomisk potential. Medlemsstaterna kan till exempel på grund av sitt geografiska läge ha olika behov för flexibilitet.

Enligt statsrådet ska kraven endast tillämpas på nya byggnader som redan omfattas av kraven på energiprestanda i det gällande direktivet. Kraven ska enligt statsrådet till exempel inte tillämpas på sommarstugor, försvarsbyggnader eller byggnader som används för andakt och religiös verksamhet.

Kommissionens förslag till ökning av solenergi ingår i REPowerEU-planen

Den 18 maj 2022 lade Europeiska kommissionen fram REPowerEU-planen, vars mål är att EU så snart som möjligt ska frigöra sig från beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland och att påskynda omställningen till ren energi.

Som ett led i REPowerEU-planen föreslår kommissionen att främjandet av användningen av solenergi tas in i direktivet om byggnaders energiprestanda, som ska revideras. Kommissionen publicerade sitt förslag till omfattande revidering av direktivet den 15 december 2021.
Statsrådets ståndpunkt i fråga om direktivförslaget, som kommissionen lade fram i december 2021, har överlåtits i en U-skrivelse till riksdagen den 31 mars 2022. Statsrådet kompletterade nu sin tidigare uttalade ståndpunkt med ståndpunkter som hänför sig till kommissionens REPower-förslag.

En kompletterande U-skrivelse om införande av solenergisystem lämnades till riksdagen den 8 juli 2022 efter att EU-ministerutskottets skriftliga behandling avslutades

Mer information

Sameli Sivonen
Minister Ohisalos specialmedarbetare
tfn 050 4066 855
[email protected]

Maarit Haakana (anträffbar fredagen 8.7.2022)
Miljöråd
tfn 0295 250 069
[email protected]

Sari Rapinoja (anträffbar till och med 13.7.2022)
Lagstiftningsråd
tfn 0295 250 320
[email protected]