Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto linjasi kantansa komission ehdotukseen lisätä aurinkoenergian käytön edistäminen osaksi uudistettavaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2022 13.45
Tiedote

Valtioneuvosto pitää komission antamaa ehdotusta tervetulleena ja pitää tärkeänä, että aurinkoenergiaa edistetään EU-alueella.

”Aurinkoenergian merkitys EU-alueella kasvaa merkittävästi lähivuosina, myös Suomessa. Aurinkoenergia on hyvä tapa lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa energiaomavaraisuutta. On tärkeää, että komissio edistää aurinkoenergiaa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Valtioneuvosto voi hyväksyä komission ehdottamat velvoitteet ottaa uusissa julkisissa ja kaupallisissa rakennuksissa käyttöön niihin soveltuvat aurinkoenergiajärjestelmät. Valtioneuvosto kuitenkin pitää komission ehdottamaa aikataulua liian tiukkana.

Valtioneuvosto ei pidä hyvänä pakollista velvoitetta asentaa aurinkoenergiajärjestelmiä olemassa oleviin julkisiin ja kaupallisiin rakennuksiin, erityisesti sidottuna komission antamaan aikatauluun. Sen sijaan valtioneuvosto pitää perusteltuna aurinkoenergiajärjestelmän asentamisen laajamittaisten korjausten yhteydessä, jos tämä on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava sopivien aurinkojärjestelmien käyttöönotto vuoden 2026 loppuun mennessä uusille julkisille ja kaupallisille rakennuksille sekä vuoden 2027 vuoden loppuun mennessä olemassa oleville julkisille ja kaupallisille rakennuksille. Edellä mainitut velvoitteet koskisivat yli 250 neliömetrin laajuisia rakennuksia.

Valtioneuvoston mukaan asuinrakennusten sääntelyssä huomioitava kansalliset olosuhteet, ilmasto-olosuhteet ja energiajärjestelmä

Valtioneuvosto pitää perusteltuna komission tavoitteita uusien asuinrakennusten aurinkoenergiajärjestelmistä, mutta näkee ehdotuksessa myös ongelmia. Komission ehdotuksen mukaan uusissa asuinrakennuksissa aurinkoenergiajärjestelmien käyttöönotto olisi varmistettava vuoden 2029 loppuun mennessä. Komissio ei ehdota toimia olemassa oleville asuinrakennuksille.

Valtioneuvosto korostaa, että uusia asuinrakennuksia koskevan sääntelyn on huomioitava jäsenvaltioiden kansalliset olosuhteet, ilmasto-olosuhteet ja soveltuminen kansalliseen energiajärjestelmään. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että aurinkoenergiajärjestelmistä ei säädetä yksityiskohtaisesti, kuten esimerkiksi onko rakennukseen asennettava aurinkosähkö- vai aurinkolämpöjärjestelmä.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että komission ehdotuksen mukaisesti kaikki uudet rakennukset suunnitellaan siten, että aurinkoenergian tuotanto on mahdollista optimoida sijaintipaikan aurinkosäteilyn mukaan. Näin aurinkoteknologiaa on mahdollista asentaa kustannustehokkaasti myös myöhemmin. Valtioneuvosto korostaa, että myös muut reunaehdot, kuten rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset tai kaavoituksesta johtuvat tarpeet, on otettava huomioon.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti komission ehdottamiin joustomahdollisuuksiin

Valtioneuvosto korostaa, että velvoitteiden ulkopuolelle on voitava jättää rakennuksia, jotka eivät ominaisuuksiltaan sovellu aurinkoenergiajärjestelmien käyttöönottoon, tai joissa aurinkoenergiajärjestelmällä ei ole teknistä tai taloudellista potentiaalia. Jäsenvaltioilla voi olla esimerkiksi maantieteellisen sijainnin johdosta erilaisia joustotarpeita.

Valtioneuvoston mukaan vaatimuksia tulisi soveltaa vain niihin uusiin rakennuksiin, joita nykydirektiivin energiatehokkuusvaatimukset muutenkin jo koskevat. Soveltamisen ulkopuolelle tulisi jättää muun muassa kesämökit, maanpuolustusrakennukset sekä uskonnon ja hartauden harjoittamiseen tarkoitetut rakennukset.

Komissio ehdottama aurinkoenergialisäys on osa REPowerEU-suunnitelmaa

Euroopan komissio julkaisi 18.5.2022 REPowerEU-suunnitelman, jonka tavoitteena on katkaista riippuvuus Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista mahdollisimman pian sekä nopeuttaa siirtymää puhtaaseen energiaan.

Yhtenä osana REPower-suunnitelmaa komissio ehdottaa aurinkoenergian käytön edistämisen lisäämistä uudistettavaan rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin. Komissio julkaisi ehdotuksensa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin laajasta uudistamisesta 15.12.2021.
Valtioneuvoston kanta komission joulukuussa 2021 antamaan direktiiviehdotukseen on esitetty eduskunnalle 31.3.2022 toimitetussa U-kirjelmässä. Valtioneuvosto täydensi nyt aiemmin esittämäänsä kantaa komission REPower-ehdotukseen liittyvillä kannoilla.

Aurinkoenergiajärjestelmien käyttöön ottoa koskeva U-jatkokirje toimitettiin eduskunnalle 8.7.2022 päättyneen EU-ministerivaliokunnan kirjallisen käsittelyn jälkeen.

Lisätiedot:

Sameli Sivonen
Ministeri Ohisalon erityisavustaja
p. 050 4066 855
[email protected]

Maarit Haakana (tavoitettavissa perjantaina 8.7.2022)
Ympäristöneuvos
p. 0295 250 069
[email protected]

Sari Rapinoja (tavoitettavissa 13.7.2022 asti)
Lainsäädäntöneuvos
p. 0295 250 320
[email protected]