Revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda

Europeiska kommissionen lade i december 2021 fram ett förslag till översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Till förslaget fogades i maj 2022 en tilläggsartikel om solenergi (REPowerEU). Förslaget inbegriper både effektivisering av de nuvarande energieffektivitetsåtgärderna och nya initiativ.

Det primära syftet med direktivförslaget är att minska byggnadernas växthusgasutsläpp och den slutliga energiförbrukningen fram till 2030 samt att fastställa en långsiktig vision för byggnader för att uppnå klimatneutralitet inom EU senast 2050.

Direktivändringen är den del av EU:s 55 %-paket, vars mål är att minska utsläppen inom EU med minst 55 procent före 2030.

Direktivet behöver nu slutligt antas av rådet och parlamentet

​​​​​Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen nådde en överenskommelse om översynen av direktivet om byggnaders energiprestanda i en trepartsförhandling i december 2023.

Direktivförslaget gick vidare till parlamentets och rådets formella beslutsprocess. Parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) röstade för förslaget i januari 2024.

Direktivet behöver nu slutligt antas av Europaparlamentet och rådet. Parlamentet och rådet kommer att rösta om det reviderade direktivet i sina plenarsammanträden, sannolikt under våren 2024. Direktivet träder i kraft 20 dagar efter antagandet.

Under förhandlingarna har det gjorts många för Finland positiva ändringar i direktivets innehåll.

Det nationella genomförandet inleds efter ikraftträdandet

Miljöministeriet har börjat förbereda genomförandet. Ändringarna börjar införlivas i den nationella lagstiftningen efter att direktivet har trätt i kraft. Miljöministeriet vill inkludera intressentgrupperna i arbetet.

Tidsfristen för införlivande av direktivet i den nationella lagstiftningen är två år. De nya nationella författningarna beräknas träda i kraft våren 2026.

När det gäller Finlands lagstiftning väntas det ske ändringar till exempel i bygglagen, lagen om energicertifikat för byggnader, lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat, lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning samt i flera byggbestämmelser som gäller nybyggnad och ombyggnad samt energieffektivitet.

Mer information

Sari Rapinoja, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande Telefon:0295250320   E-postadress: