Revidering av direktivet om byggnaders energi­prestanda

Europeiska kommissionen lade i december 2021 fram ett förslag till översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Till förslaget fogades i maj 2022 en tilläggsartikel om solenergi (REPowerEU). Förslaget inbegriper både effektivisering av de nuvarande energieffektivitetsåtgärderna och nya initiativ.

Det primära syftet med direktivförslaget är att minska byggnadernas växthusgasutsläpp och den slutliga energiförbrukningen fram till 2030 samt att fastställa en långsiktig vision för byggnader för att uppnå klimatneutralitet inom EU senast 2050.

Direktivändringen är den del av EU:s 55 %-paket, vars mål är att minska utsläppen inom EU med minst 55 procent före 2030.

Det reviderade direktivet har godkänts

Europaparlamentet dogkände det reviderade direktivet 12. mars 2024 och Europeiska unionens råd 12 april 2024. Direktivet träder i kraft tjugo dagar efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Direktivet ska genomföras inom två år, vilket innebär att ändringarna i Finlands lagstiftning måste göras före sommaren 2026.

Det nationella genomförandet inleds under våren 2024

Miljöministeriet börjar under våren införliva det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda i den nationella lagstiftningen. Ministeriet bjuder in de centrala intressentgrupperna till en uppföljningsgrupp där man berättar om och diskuterar genomförandet av direktivet.

I enlighet med regeringsprogrammet ska det nationella genomförandet av direktivet ske med så små ändringar som möjligt i gällande författningar. Innehållet i direktivet är dock omfattande och ändringar kommer att göras i lagstiftningen om såväl nybyggande som renovering.

Avsikten är att den helhet som gäller byggnaders energiprestanda ska göras tydligare genom en ny lag. Ändringar är också att vänta i lagen om automation och laddningspunkter, i lagarna om energicertifikat för byggnader och sannolikt också i bygglagen. Ändringar görs också i de byggbestämmelser som gäller nybyggande och renovering samt energiprestanda. De nya nationella författningarna ska iakttas först efter att de har trätt i kraft.

I de nationella författningarna beaktas skillnaderna mellan nya och befintliga byggnader samt skillnaderna mellan de tekniska lösningar som används i byggnaderna och deras godtagbarhet. Författningarna styr till att förbättra byggnaders energiprestanda på ett kostnadseffektivt sätt, och så att det inte uppstår oskäliga skyldigheter för ägarna.

Mer information

Sari Rapinoja, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande Telefon:0295250320   E-postadress: