Hoppa till innehåll
Media

Nästan en miljon euro till projekt för att förebygga avloppsöverflöd och minska miljöskador från programmet för effektiverat vattenskydd

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2022 8.00
Pressmeddelande

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax beviljar understöd med finansiering från miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd till tolv projekt. Med projekten förebygger och minskar man avloppsöverflöd och att skadliga ämnen transporteras till vattendragen.

Obehandlat avloppsvatten från nät- och pumpstationsöverflöd utgör en hygienrisk. Dessutom orsakar de utsläpp av näringsämnen och skadliga ämnen i vattendragen och konsumerar syre i dem. Överflöd och bypass orsakas ofta av avloppssystemets dåliga skick, vilket gör att dagvatten transporteras in i avloppet via trasiga avloppsrör eller brunnslock, särskilt på grund av kraftiga regn och smältvatten. Även trasig avloppssystemutrustning och trasiga strukturer orsakar överflöd.

Projekten kommer att utveckla samarbete mellan olika aktörer. Samtidigt inför man ny teknik och nya modelleringar för att upptäcka överflöd. Syftet är att öka förståelsen för vad som händer i nätverket och orsakerna till händelserna, att påskynda reaktionerna på överflöd och att förhindra dem så effektivt som möjligt. 

Projekten testar nya metoder och utrustning för övervakning av avloppsnätet. Resultaten av projekten kan reproduceras för bredare användning och partnerskap.

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen är ett av temana inom programmet för effektiverat vattenskydd. Den nationella ansökan om understöd för temat förvaltas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Prövningsbaserat understöd söktes för 27 projekt.

”Avloppsöverflöd och de risker de medför ökar i och med den ökade nederbörd som orsakas av klimatförändringen. Vi måste förbereda oss för detta genom att förbättra informationshanteringen, genom att sanera avloppssystem och genom att förbättra dagvattenhanteringen”, säger konsultativ tjänsteman Ari Kangas vid miljöministeriet.

Beskrivningarna av projekten, det beviljade understödet och kontaktuppgifterna till projektens genomförare finns i bilagan.

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Ari Kangas, miljöministeriet, tfn 0295 250 340, [email protected]

Finansieringssakkunnig Esa Pekonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 159, [email protected]

Projektledare Anitta Sihvonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 064, [email protected]

Vattentjänstinspektör Markus Tirkkonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 029 502 4066, [email protected]

Syftet med programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023) är att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbruket, restaurera vattendrag och stärka nätverken av experter och aktörer, minska utsläppen av skadliga ämnen i vattnet i städerna, sanera vrak som utgör en miljörisk i Östersjön samt finansiera forskning och utvecklingsarbete.