Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd

Med hjälp av programmet kan vi göra stor inverkan: Miljöministeriet har inlett programmet för effektiverat vattenskydd för att göra Finland till det land i världen som skyddar vattnen effektivast. Programmet samlar aktörer, säkerställer att åtgärderna får finansiering och skapar kontinuitet i vattenskyddet.

 1. vi ser till att näringsämnen från jordbruket inte hamnar i vattnet,
 2. vu utvecklar hantering av vattenhushållningen inom jord- och skogsbruk,
 3. vi restaurerar vattendrag,
 4. vi utvecklar hanteringen av vattnet i städerna,
 5. vi sanerar miljöfarliga vrak och,
 6. vi finansierar forskning och utveckling.

Regeringen beslutade (2018) att det ska beviljas 69 miljoner euro i finansiering för ändamålet 2019–2023.

Så här fortskrider programmet

2019

 • Nya understöd för restaureringen av vattendrag och stöd för att stärka de regionala expertnätverken
 • Det första vraket saneras
 • Forskningsprojekt kring nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket och kring Skärgårdshavet inleds
 • Lagstiftningsgrunden ses över för att möjliggöra nya utlysningar om finansiering

2020–2021

 • Gipsbehandlingen av åkrar inleds i Skärgårdshavets avrinningsområde
 • Understöden för restaureringen av vattendrag och stödet för att stärka de regionala expertnätverken fortsätter
 • Utbildning för aktörer inom vattendragsrestaurering som en del av projektet för att utveckla kompetensen inom vattensektorn
 • Arbetsprogrammet för vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket färdigställs och ansökningsomgångar för understöd för vattenhantering inom jord- och skogsbruket inleds
 • Understödsprojekt för hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen inleds i fråga om avloppsvatten och dagvatten
 • Tre vrak saneras
 • Forskningsprojekten ger information om vattenskyddsmetoderna inom jordbruket och om belastningen på Skärgårdshavet
 • En halvtidsutvärdering av programmet färdigställs

2022–2023

 • Gipsbehandlingen av åkrar utvidgas till alla kustområden
 • Understöden för restaureringen av vattendrag och stödet till de regionala expertnätverken fortsätter
 • Ansökningsomgångar för understöd för vattenhantering inom jord- och skogsbruket fortsätter och regionala pilotprojekt för vattenhantering inleds
 • Understödsprojekt för hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen inleds i fråga om överflöden i avlopp
 • Uppgifterna om nya vrak som ska saneras preciseras och samarbetet med den privata sektorn inleds
 • Forskningsprojektet kring Skärgårdshavet färdigställs hösten 2022

Jordbruket

Programmet för effektiviserat vattenskydd vill med nya innovativa metoder minska de näringsutsläpp i vattendragen som härstammar från jordbruket. Åtgärderna ska genomföras i jordbruksdominerade avrinningsområden och områden intill vattendrag.

Vattenskyddet är effektivt när åtgärderna genomförs i specifika avrinningsområden och i samarbete med olika aktörer. Målet är att skapa en verksamhetsmodell där aktörerna i området – bl.a. jordbrukare, skogsägare, rådgivare, myndigheter och vattenskyddsföreningar – tillsammans ställer upp mål för vattenskyddet samt planerar och genomför åtgärderna.

Inom programmet genomför närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland omfattande gipsspridning i Skärgårdshavets avrinningsområde 2020–2022. Miljöministeriet har genomfört forsknings- och utvecklingsprojekt för användning av strukturkalk och fiberslam i avrinningsområden. De medel som testades i projekten och deras inverkan på jordbrukets belastning ska följas upp i fortsättningen. Det har utarbetats en guide och övrigt rådgivningsmaterial om att använda och rikta jordförbättringsmedel till rätt ändamål. Materialet är avsett för jordbrukare, sakkunniga inom lantbruket, rådgivare och andra som är intresserade av vattenvård.

Gips

Strukturkalk

Fiber

Restaurering av vattendrag och regionala expertnätverk

Med hjälp av den finansiering som beviljats för programmet för effektiviserat vattenskydd kan vi öka antalet lokala och regionala restaureringar av sjöar, småvatten och strömmande vatten i alla delar av landet. Dessutom bidrar vi till verksamheten i de regionala nätverken för restaurering av vattendrag och till uppkomsten av nya nätverk.

NTM-centralerna delar årligen ut statsunderstöd för projekt för restaurering av vattendrag. Dessutom har närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljats anslag för stödjande av regionala expertnätverk. Finansiering har redan beviljats för 480 projekt. Finlands miljöcentral (SYKE) stöder närings-, trafik- och miljöcentralernas arbete genom att sammanställa och analysera uppföljningsinformation. Det riksomfattande nätverket för restaurering av vattendrag delar också med sig av aktuell information om vattendragsrestaurering och ordnar regionala och riksomfattande evenemang.

Vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket

Klimatförändringen medför ökad nederbörd och mildare vintrar, vilket också ökar näringsbelastningen i vattendragen. Målet är att med hjälp av bättre vattenhantering inom jord- och skogsbruket effektivera vattenskyddet och stödja anpassningen till klimatförändringen. Åtgärderna för naturenlig vattenbyggnad främjar också den biologiska mångfalden.

Temat har inletts med ett projekt inom Finlands miljöcentral. Projektet syftar till att utreda hur belastningen från jord- och skogsbruket kan minskas med hjälp av fåror i två nivåer. Projektet är en del av projekthelheten Metoder för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket (Valumavesi).

Programmet för effektiverat vattenskydd finansierar den forskning inom projektet Valumavesi som behandlar naturenlig vattenhushållning inom jordbruket och de fysikalisk-kemiska effekterna av fåror i två nivåer samt fåror i två nivåer som vattenskyddsmetod inom skogsbruket/torvområdena.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten beviljar årligen understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Med understöden vill man påskynda lokala försök och regionala samarbetsprojekt som stöder en hållbar vattenhushållning i skogar och på åkrar, främjar vattenhushållning på avrinningsområdesnivå och minskar belastningen på vattendragen.

Den första ansökningsomgången för understöd ordnades 2020 i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet. Miljöministeriet beviljade understöd till sex projekt som utvecklar metoder för vattenhantering i avrinningsområden samt nya verktyg och praktiska åtgärder för vattenhantering inom jord- och skogsbruket.

Vattnet i städer och skadliga ämnen

Målet med programmet för effektiverat vattenskydd är

 • att effektivare minska belastningen på vattendragen genom att hantera och behandla dagvattnet i städer,
 • att minska utsläppen av skadliga ämnen genom att effektivisera behandlingen av avloppsvatten och använda naturenliga metoder för att hålla kvar och absorbera dagvatten, t.ex. med hjälp av våtmarker och rekreationsområden, och
 • att sprida information om förekomsten av skadliga ämnen, också plaster, och deras inverkan på vattenmiljön.

I tre ansökningsomgångar har 18 projekt beviljats understöd. Genom projekten har man strävat efter att förbättra behandlingen av avloppsvatten från tätbebyggelse, utreda förekomsten av skadliga ämnen och minska mängden skadliga ämnen i dagvattnet. Projektunderstöd för att minska överströmning i avloppsnätet och dess konsekvenser beviljas 2022.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax (NTM-centralen) ansvarar för det tema som handlar om vattnet i städerna och skadliga ämnen. NTM-centralerna i Tavastland, Birkaland, Sydöstra Finland, Lappland, Norra Österbotten och Nyland tillhandahåller expertis på området och utvärderar även de olika projekten.

Utredningar och forskning om Östersjöns och inlandsvattnens tillstånd

Forskningsprojektet MAAMERI strävar efter att mer noggrant undersöka effekterna i havsmiljön av minskad fosforbelastning från land och förstå hur miljöns återhämtning kan effektiveras. Forskningen fokuserar särskilt på att mäta processerna som påverkar det partikulära materialet i vattenmassan och bottensedimentet, samt på samspelet mellan fosforbelastning och havets organismer, vilket visar sig som till exempel algblomningar. Dessutom utvecklas nya verktyg som grundas på satellitmätningar och ekosystemmodellering.

Projektet leds av Finlands miljöcentral och deltagande instanser är Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Åbo Akademi, Åbo universitet, Helsingfors universitet samt Närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Forskningsprojektet genomförs under 2020–2022.

Sanering av vrak

Inom ramen för programmet för effektiverat vattenskydd utreds vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Målet är att hitta objekt som lämpar sig för oljesanering.

I projektet har man 2020–2021 sanerat mudderverket Veli, som ligger utanför Hangö, och torrlastfartygen Hanna-Marjut och Fortuna, som ligger i Skiftet. Dessutom har det som ett led i projektet ordnats utbildningar i sanering samt gjorts resor för att kartlägga och undersöka vrak som utgör riskobjekt. I oktober 2021 sanerades vraket Beatris i Gustavs, och avsikten är att uppdraget ska slutföras i år.

Finlands miljöcentral bedömer att det i finskt territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon finns över tusen gamla vrak som har använt olja som bränsle eller som transporterat olja eller andra farliga ämnen som last. Av dessa uppskattas ett tjugotal vara högriskobjekt, vilket innebär att de håller på att rosta sönder eller ligger i närheten av viktiga eller känsliga naturobjekt.

Finlands miljöcentral ansvarar för projektet och Marinen och Gränsbevakningsväsendet deltar i genomförandet.

Mer information

Antton Keto, programchef 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen 0295250148  


Jenni Jäänheimo, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd 0295250349  


Sini Olin, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd 0295250248