Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd

Med hjälp av programmet kan vi göra stor inverkan: Miljöministeriet har inlett programmet för effektiverat vattenskydd för att göra Finland till det land i världen som skyddar vattnen effektivast. Programmet samlar aktörer, säkerställer att åtgärderna får finansiering och skapar kontinuitet i vattenskyddet.

 1. vi ser till att näringsämnen från jordbruket inte hamnar i vattnet,
 2. vu utvecklar hantering av vattenhushållningen inom jord- och skogsbruk,
 3. vi restaurerar vattendrag,
 4. vi utvecklar hanteringen av vattnet i städerna,
 5. vi sanerar miljöfarliga vrak och,
 6. vi finansierar forskning och utveckling.

Riksdagen har beviljat 15 miljoner euro för en effektivisering av vattenskyddet 2019. Regeringen har beslutat (2018) att det ska beviljas 69 miljoner euro i finansiering för ändamålet 2019–2023.

Jordbruket

Programmet för effektiviserat vattenskydd vill med nya innovativa metoder minska de näringsutsläpp i vattendragen som härstammar från jordbruket. Åtgärderna ska genomföras i jordbruksdominerade avrinningsområden och områden intill vattendrag.

Vattenskyddet är effektivt när åtgärderna genomförs i specifika avrinningsområden och i samarbete med olika aktörer. Målet är att skapa en verksamhetsmodell där aktörerna i området – bl.a. jordbrukare, skogsägare, rådgivare, myndigheter och vattenskyddsföreningar – tillsammans ställer upp mål för vattenskyddet samt planerar och genomför åtgärderna.

Inom ramen för programmet kommer de vattenskyddsmetoder som tidigare genomförts inom spetsprojektet för återvinning av näringsämnen och spetsprojektet för vatten- och havsvård att testas noggrannare och i bredare skala. Miljöministeriet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt om användning av strukturkalk och fiberslam. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland genomför omfattande gipsspridning i Skärgårdshavets avrinningsområde.

Finansiering av programmet: 25 miljoner euro åren 2019–2023.

Gips

Strukturkalk

Fiber

Restaurering av vattendrag och regionala expertnätverk

Med hjälp av den finansiering som beviljats för programmet för effektiverat vattenskydd kan vi öka antalet lokala och regionala restaureringar av sjöar, småvatten och strömmande vatten i alla delar av landet. Dessutom bidrar vi till verksamheten i de regionala nätverken för restaurering av vattendrag och till uppkomsten av nya nätverk. På detta sätt kan vi

 • förbättra vattenstatusen och vattenmiljön
 • öka den biologiska mångfalden
 • stärka samarbetet mellan aktörerna i branschen och engagerar nya aktörer i vattenvården
 • utveckla området för vattendragsrestaurering genom
  • att sprida aktuell information om restaureringsmetoder till dem som utför restaureringar
  • ge dem möjlighet att pröva nya metoder

Finansiering av programmet: 20 miljoner euro åren 2019–2023.

Vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket

Klimatförändringen medför ökad nederbörd och mildare vintrar, vilket också ökar näringsbelastningen på vattendragen. Målet är att med hjälp av bättre hantering av vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket effektivera vattenskyddet och stödja anpassningen till klimatförändringen. Åtgärderna för naturenlig vattenbyggnad främjar också den biologiska mångfalden.

Temat har inletts med ett projekt inom Finlands miljöcentral. Projektet syftar till att utreda hur belastningen från jord- och skogsbruket kan minskas med hjälp av fåror i två nivåer. Projektet är en del av projekthelheten Metoder för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket (Valumavesi).

Programmet för effektiverat vattenskydd finansierar den forskning inom projektet Valumavesi som behandlar naturenlig vattenhushållning inom jordbruket och de fysikalisk-kemiska effekterna av fåror i två nivåer samt fåror i två nivåer som vattenskyddsmetod inom skogsbruket/torvområdena.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten beviljar årligen understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Med understöden vill man påskynda lokala försök och regionala samarbetsprojekt som stöder en hållbar vattenhushållning i skogar och på åkrar, främjar vattenhushållning på avrinningsområdesnivå och minskar belastningen på vattendragen.

Finansiering av programmet: 9 miljoner euro åren 2019–2023.

Vattnet i städer och skadliga ämnen

Hanteringen av vattnet i städer inbegriper avloppsvatten som på behörigt sätt leds in i ledningsnät samt insamling, behandling och ledning av smältvatten och regnvatten. I hanteringen beaktas nedskräpningen, belastningen i form av fast substans och skyddet mot översvämningar. Ämnen som i synnerhet är skadliga för vattenmiljön har utöver i avloppsvatten också påträffats i dagvattnet i städerna. Målet med programmet för effektiverat vattenskydd är

 • att effektivare minska belastningen på vattendragen genom att hantera och behandla dagvattnet i städer,
 • att minska utsläppen av skadliga ämnen genom att effektivisera behandlingen av avloppsvatten och använda naturenliga metoder för att hålla kvar och absorbera dagvatten, t.ex. med hjälp av våtmarker och rekreationsområden, och
 • att sprida information om förekomsten av skadliga ämnen, också plaster, och deras inverkan på vattenmiljön.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax (NTM-centralen) ansvarar för det tema som handlar om vattnet i städerna och skadliga ämnen. NTM-centralerna i Tavastland, Birkaland, Sydöstra Finland, Lappland, Norra Österbotten och Nyland tillhandahåller expertis på området och utvärderar även de olika projekten.

Finansiering av programmet: 9 miljoner euro åren 2019–2023.

Utredningar och forskning om Östersjöns och inlandsvattnens tillstånd

Forskningsprojektet MAAMERI strävar efter att mer noggrant undersöka effekterna i havsmiljön av minskad fosforbelastning från land och förstå hur miljöns återhämtning kan effektiveras. Forskningen fokuserar särskilt på att mäta processerna som påverkar det partikulära materialet i vattenmassan och bottensedimentet, samt på samspelet mellan fosforbelastning och havets organismer, vilket visar sig som till exempel algblomningar. Dessutom utvecklas nya verktyg som grundas på satellitmätningar och ekosystemmodellering.

Projektet leds av Finlands miljöcentral och deltagande instanser är Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Åbo Akademi, Åbo universitet, Helsingfors universitet samt Närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Forskningsprojektet genomförs under 2020–2022.

Finansiering av programmet: 1,87 miljoner euro åren 2020–2022.

Mer information: Petri Liljaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 378, [email protected]

Sanering av vrak

Inom ramen för programmet för effektiverat vattenskydd utreds vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Målet är att hitta objekt som lämpar sig för oljesanering.

Finlands miljöcentral bedömer att det i finskt territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon finns över tusen gamla vrak som har använt olja som bränsle eller som transporterat olja eller andra farliga ämnen som last. Av dessa uppskattas ett tjugotal vara högriskobjekt, vilket innebär att de håller på att rosta sönder eller ligger i närheten av viktiga eller känsliga naturobjekt.

Med hjälp av förfrågningar om vraken strävar man efter att slå fast ett objekt som ska oljesaneras 2020. Om resurserna tillåter kan ytterligare ett objekt tömmas på olja. Efter dessa saneringar kommer det att läggas fram förslag på en ny verksamhetsmodell för hantering av miljöfarliga vrak där man också beaktar eventuellt samarbete mellan privata sektorn och myndigheterna.

Finlands miljöcentral ansvarar för projektet och Gränsbevakningsväsendet deltar i genomförandet.

Finansiering av programmet: 4 miljoner euro åren 2019–2021.

Mer information

Antton Keto, programchef 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen 0295250148  


Jenni Jäänheimo, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd 0295250349