Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd

Med hjälp av programmet kan vi göra stor inverkan: Miljöministeriet har inlett programmet för effektiverat vattenskydd för att göra Finland till det land i världen som skyddar vattnen effektivast. Programmet samlar aktörer, säkerställer att åtgärderna får finansiering och skapar kontinuitet i vattenskyddet.

 1. vi ser till att näringsämnen från jordbruket inte hamnar i vattnet,
 2. vu utvecklar hantering av vattenhushållningen inom jord- och skogsbruk,
 3. vi restaurerar vattendrag,
 4. vi utvecklar hanteringen av vattnet i städerna,
 5. vi sanerar miljöfarliga vrak och,
 6. vi finansierar forskning och utveckling.

Regeringen beslutade (2018) att det ska beviljas 69 miljoner euro i finansiering för ändamålet 2019–2023.

Så här fortskrider programmet

2019

 • Nya understöd för restaureringen av vattendrag och stöd för att stärka de regionala expertnätverken
 • Det första vraket saneras
 • Forskningsprojekt kring nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket och kring Skärgårdshavet inleds
 • Lagstiftningsgrunden ses över för att möjliggöra nya utlysningar om finansiering

2020–2021

 • Gipsbehandlingen av åkrar inleds i Skärgårdshavets avrinningsområde
 • Understöden för restaureringen av vattendrag och stödet för att stärka de regionala expertnätverken fortsätter
 • Utbildning för aktörer inom vattendragsrestaurering som en del av projektet för att utveckla kompetensen inom vattensektorn
 • Arbetsprogrammet för vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket färdigställs och ansökningsomgångar för understöd för vattenhantering inom jord- och skogsbruket inleds
 • Understödsprojekt för hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen inleds i fråga om avloppsvatten och dagvatten
 • Tre vrak saneras
 • Forskningsprojekten ger information om vattenskyddsmetoderna inom jordbruket och om belastningen på Skärgårdshavet
 • En halvtidsutvärdering av programmet färdigställs

2022–2023

 • Gipsbehandlingen av åkrar utvidgas till alla kustområden
 • Understöden för restaureringen av vattendrag och stödet till de regionala expertnätverken fortsätter
 • Ansökningsomgångar för understöd för vattenhantering inom jord- och skogsbruket fortsätter och regionala pilotprojekt för vattenhantering inleds
 • Understödsprojekt för hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen inleds i fråga om överflöden i avlopp
 • Uppgifterna om nya vrak som ska saneras preciseras och samarbetet med den privata sektorn inleds
 • Forskningsprojektet kring Skärgårdshavet färdigställs hösten 2022

Jordbruket

Programmet för effektiviserat vattenskydd vill med nya innovativa metoder minska de näringsutsläpp i vattendragen som härstammar från jordbruket. Åtgärderna ska genomföras i jordbruksdominerade avrinningsområden och områden intill vattendrag.

Vattenskyddet är effektivt när åtgärderna genomförs i specifika avrinningsområden och i samarbete med olika aktörer. Målet är att skapa en verksamhetsmodell där aktörerna i området – bl.a. jordbrukare, skogsägare, rådgivare, myndigheter och vattenskyddsföreningar – tillsammans ställer upp mål för vattenskyddet samt planerar och genomför åtgärderna.

Inom programmet genomför närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland omfattande gipsspridning i Skärgårdshavets avrinningsområde 2020–2022. Miljöministeriet har genomfört forsknings- och utvecklingsprojekt för användning av strukturkalk och fiberslam i avrinningsområden. De medel som testades i projekten och deras inverkan på jordbrukets belastning ska följas upp i fortsättningen. Det har utarbetats en guide och övrigt rådgivningsmaterial om att använda och rikta jordförbättringsmedel till rätt ändamål. Materialet är avsett för jordbrukare, sakkunniga inom lantbruket, rådgivare och andra som är intresserade av vattenvård.

Gips

Strukturkalk

Fiber

Restaurering av vattendrag och regionala expertnätverk

Med hjälp av den finansiering som beviljats för programmet för effektiviserat vattenskydd kan vi öka antalet lokala och regionala restaureringar av sjöar, småvatten och strömmande vatten i alla delar av landet. Dessutom bidrar vi till verksamheten i de regionala nätverken för restaurering av vattendrag och till uppkomsten av nya nätverk.

NTM-centralerna delar årligen ut statsunderstöd för projekt för restaurering av vattendrag. Dessutom har närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljats anslag för stödjande av regionala expertnätverk. Finansiering har redan beviljats för över 600 projekt under 2019-2022. Finlands miljöcentral (SYKE) stöder närings-, trafik- och miljöcentralernas arbete genom att sammanställa och analysera uppföljningsinformation. Det riksomfattande nätverket för restaurering av vattendrag delar också med sig av aktuell information om vattendragsrestaurering och ordnar regionala och riksomfattande evenemang.

Vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket

Överflödiga näringsämnen som rinner ut i vattendrag från skogar och åkrar orsakar övergödning i vattendragen. Med vattenhantering avses metoder för att kontrollera vattnets mängd, kvalitet och flöde i avrinningsområdena. Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten avrinner till ett visst vattendrag.

Klimatförändringarna innebär bland annat ökad nederbörd och mildare vintrar, vilket också ökar näringsbelastningen på vattendragen. Med hjälp av bättre vattenhantering inom jord- och skogsbruket kan vattenskyddet effektiviseras och anpassningen till klimatförändringarna förbättras. Åtgärderna för naturenlig vattenbyggnad främjar också den biologiska mångfalden.

Forskning om tvåstegsdiken

Med ett projekt vid Finlands miljöcentral utreds hur belastningen från jord- och skogsbruket kan minskas med hjälp av tvåstegsdiken. Projektet är ett delprojekt i det övergripande projektet Metoder för hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket (Valumavesi). Programmet för effektiverat vattenskydd finansierar den forskning inom projektet Valumavesi som behandlar naturenlig vattenhantering inom jordbruket och de fysikalisk-kemiska effekterna av tvåstegsdiken samt tvåstegsdiken som vattenskyddsmetod inom skogsbruket/torvområdena.

Understöd för projekt och finansiering till regionala pilotprojekt för vattenhantering

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten beviljar årligen understöd för hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket. Med understöden vill man påskynda lokala försök och regionala samarbetsprojekt som stöder en hållbar vattenhushållning i skogar och på åkrar, främjar en god vattenhantering på avrinningsområdesnivå och minskar belastningen på vattendragen. Understöd har delats ut till sammanlagt 32 projekt.

Åren 2023–2024 finansierar programmet också fyra regionala pilotprojekt för vattenhantering inom jord- och skogsbruket som är viktiga med tanke på vattenskyddet. Pilotprojekten samordnas av NTM-centralerna och har olika utvecklingsuppgifter. Projekten producerar information och erfarenheter samt genomför naturliga vattenhanteringsåtgärder. 

Pilotprojekt:

 • Hantering av riskerna för torka med vattenhantering på avrinningsområdesnivå. Målområde är Patis å i Aura ås vattendrag. I pilotförsöket produceras ett reproducerbart exempel på hur man genom att fokusera på vattenhanteringen  inom ett helt avrinningsområde och framför allt genom att hålla kvar avrinningsvatten kan hantera riskerna för torka. Projektet genomförs av Valonia/Egentliga Finlands förbund i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland. Projektsida
 • Vattenhanteringsplan för Långträsks avrinningsområde i Esbo och utvecklandet av ett samarbete kring jord- och skogsbrukets och städernas hantering av avrinningsvatten. I pilotprojektet tas det fram information och erfarenheter om samordning av markanvändningen i den byggda miljön och vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket på naturlig väg. Projektet genomförs av stadsmiljösektorn i Esbo och i Vanda samt av NTM-centralen i Nyland. Projektsida
 • Fastighetsskötare för Kyyvesi avrinningsområde. I pilotprojektet utvecklas och testas en verksamhetsmodell med en slags fastighetsskötare för ett avrinningsområde. Den så kallade fastighetsskötaren för avrinningsområdet har till uppgift att utveckla samordningen av vattenhanteringen inom hela avrinningsområdet. Projektet genomförs av ProAgria Södra Savolax i samarbete med NTM-centralen i Södra Savolax. Projektsida
 • Torvmarksareal i Kovesjoki avrinningsområde. I projektet utvecklas metoder för att från planeringsarbetet komma till konkreta åtgärder inom vattenhanteringen i samarbete med markägarna. Projektet genomförs av KVVY Tutkimus Oy i samarbete med NTM-centralen i Birkaland.

Vattnet i städer och skadliga ämnen

Målet med programmet för effektiverat vattenskydd är

 • att effektivare minska belastningen på vattendragen genom att hantera och behandla dagvattnet i städer,
 • att minska utsläppen av skadliga ämnen genom att effektivisera behandlingen av avloppsvatten och använda naturenliga metoder för att hålla kvar och absorbera dagvatten, t.ex. med hjälp av våtmarker och rekreationsområden, och
 • att sprida information om förekomsten av skadliga ämnen, också plaster, och deras inverkan på vattenmiljön.

I tre ansökningsomgångar har 18 projekt beviljats understöd. Genom projekten har man strävat efter att förbättra behandlingen av avloppsvatten från tätbebyggelse, utreda förekomsten av skadliga ämnen och minska mängden skadliga ämnen i dagvattnet. Projektunderstöd för att minska överströmning i avloppsnätet och dess konsekvenser beviljas 2022.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax (NTM-centralen) ansvarar för det tema som handlar om vattnet i städerna och skadliga ämnen. NTM-centralerna i Tavastland, Birkaland, Sydöstra Finland, Lappland, Norra Österbotten och Nyland tillhandahåller expertis på området och utvärderar även de olika projekten.

Utredningar och forskning om Östersjöns och inlandsvattnens tillstånd

Forskningsprojektet MAAMERI strävade efter att mer noggrant undersöka effekterna i havsmiljön av minskad fosforbelastning från land och förstå hur miljöns återhämtning kan effektiveras. Forskningen fokuserade särskilt på att mäta processerna som påverkar det partikulära materialet i vattenmassan och bottensedimentet, samt på samspelet mellan fosforbelastning och havets organismer, vilket visar sig som till exempel algblomningar. Dessutom utvecklades nya verktyg som grundas på satellitmätningar och ekosystemmodellering.

Sanering av vrak

Inom ramen för programmet för effektiverat vattenskydd utreds vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Målet är att hitta objekt som lämpar sig för oljesanering.

I projektet har man 2020–2021 sanerat mudderverket Veli, som ligger utanför Hangö, och torrlastfartygen Hanna-Marjut och Fortuna, som ligger i Skiftet. Dessutom har det som ett led i projektet ordnats utbildningar i sanering samt gjorts resor för att kartlägga och undersöka vrak som utgör riskobjekt. I oktober 2021 sanerades vraket Beatris i Gustavs, och avsikten är att uppdraget ska slutföras i år.

Finlands miljöcentral bedömer att det i finskt territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon finns över tusen gamla vrak som har använt olja som bränsle eller som transporterat olja eller andra farliga ämnen som last. Av dessa uppskattas ett tjugotal vara högriskobjekt, vilket innebär att de håller på att rosta sönder eller ligger i närheten av viktiga eller känsliga naturobjekt.

Finlands miljöcentral ansvarar för projektet och Marinen och Gränsbevakningsväsendet deltar i genomförandet.

Mer information

Antton Keto, programchef 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd 0295250148  


Jenni Jäänheimo, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd 0295250349  


Sini Olin, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd 0295250248