Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd

Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd fortsätter under denna regeringsperiod med delvis nya teman som fastställs i början av 2023.

Hittills har vi gjort effektiva insatser för våra vattendrag åren 2019–2023:

 • vi har minskat de näringsämnen från jordbruket som hamnar i vattendragen
 • vi har utvecklat hanteringen av vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket
 • vi har finansierat restaurering av vattendrag och stött restaureringsnätverk
 • vi har utvecklat hanteringen av vattnet i städerna
 • vi har sanerat miljöfarliga vrak
 • vi har finansierat forskning och utveckling.
   
 • Broschyr: Programmet för effektiverat vattenskydd

Jordbruket

Programmet för effektiverat vattenskydd har minskat de näringsutsläpp i vattendragen som härstammar från jordbruket i jordbruksdominerade avrinningsområden och områden intill vattendrag. Åtgärderna har varit avrinningsområdesinriktade och har genomförts i samarbete med olika aktörer.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har genomfört gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde, och med stöd från Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens har gipsbehandlingen utvidgats till hela kustområdet.

Miljöministeriet genomförde forsknings- och utvecklingsprojekt om användning av strukturkalk och fiberslam i avrinningsområdena. Den inverkan som de jordförbättringsmedel som testades i projekten har på jordbrukets belastning följs upp.

Gips

Strukturkalk

Arbetet fortsätter åren 2023–24 i projektet AIN3, där den parallella användningen av tre olika jordförbättringsmedel inom samma avrinningsområde undersöks. Pilotområdet är avrinningsområdet för Savijoki å i Egentliga Finland.

Det har utarbetats en guide och övrigt rådgivningsmaterial om att använda och rikta jordförbättringsmedel till rätt ändamål. Materialet är avsett för jordbrukare, sakkunniga inom lantbruket, rådgivare och andra som är intresserade av vattenvård:

Restaurering av vattendrag och regionala expertnätverk

Programmet för effektiviserat vattenskydd har ökat antalet lokala och regionala restaureringar av sjöar, småvatten och strömmande vatten i alla delar av landet. Vi har dessutom bidragit till verksamheten i de regionala nätverken för restaurering av vattendrag och till uppkomsten av nya nätverk.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna delar årligen ut statsunderstöd för projekt för restaurering av vattendrag. Dessutom har närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljats anslag för stödjande av regionala expertnätverk.

Vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket

Överflödiga näringsämnen som rinner ut i vattendrag från skogar och åkrar orsakar övergödning i vattendragen. Med vattenhantering avses metoder för att kontrollera vattnets mängd, kvalitet och flöde i avrinningsområdena. Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten avrinner till ett visst vattendrag.

Klimatförändringarna innebär bland annat ökad nederbörd och mildare vintrar, vilket också ökar näringsbelastningen på vattendragen. Med hjälp av bättre vattenhantering inom jord- och skogsbruket kan vattenskyddet effektiviseras och anpassningen till klimatförändringarna förbättras. Åtgärderna för naturenlig vattenbyggnad främjar också den biologiska mångfalden.
Forskning om tvåstegsdiken

Med ett projekt vid Finlands miljöcentral utreds hur belastningen från jord- och skogsbruket kan minskas med hjälp av tvåstegsdiken. Projektet är ett delprojekt i det övergripande projektet Metoder för hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket (Valumavesi). Programmet för effektiverat vattenskydd finansierar forskningen inom projektet Valumavesi.

Understöd för projekt och finansiering till regionala pilotprojekt för vattenhantering

Med understöden för hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket har man påskyndat lokala försök och regionala samarbetsprojekt som stöder en hållbar vattenhushållning i skogar och på åkrar, främjar en god vattenhantering på avrinningsområdesnivå och minskar belastningen på vattendragen.

Åren 2023–2024 finansierar programmet också fyra regionala pilotprojekt för vattenhantering inom jord- och skogsbruket som är viktiga med tanke på vattenskyddet.

Pilotprojekt:

 • Hantering av riskerna för torka med vattenhantering på avrinningsområdesnivå. Målområde är Patis å i Aura ås vattendrag. Projektsida
 • Vattenhanteringsplan för Långträsks avrinningsområde i Esbo och utvecklandet av ett samarbete kring jord- och skogsbrukets och städernas hantering av avrinningsvatten. Projektsida
 • Fastighetsskötare för Kyyvesi avrinningsområde. Projektsida
 • Torvmarksareal i Kovesjoki avrinningsområde. I projektet utvecklas metoder för att från planeringsarbetet komma till konkreta åtgärder inom vattenhanteringen i samarbete med markägarna. Projektet genomförs av KVVY Tutkimus Oy i samarbete med NTM-centralen i Birkaland.

Vattnet i städer och skadliga ämnen

Målet med programmet för effektiviserat vattenskydd är

 • att effektivare minska belastningen på vattendragen genom att hantera och behandla dagvattnet i städer
 • att minska utsläppen av skadliga ämnen genom att effektivisera behandlingen av avloppsvatten och använda naturenliga metoder för att hålla kvar och absorbera dagvatten, till exempel med hjälp av våtmarker och rekreationsområden
 • att sprida information om förekomsten av skadliga ämnen, också plaster, och deras inverkan på vattenmiljön.

Programmet har beviljat understöd för projekt som syftar till att förbättra behandlingen av avloppsvatten från tätbebyggelse, utreda förekomsten av skadliga ämnen, minska förekomsten av skadliga ämnen i dagvatten, minska avloppsbräddningar och konsekvenserna av dem samt minska utsläppen av skadliga ämnen genom samarbete mellan områdesanvändningen, planläggningen, vattentjänsterna och andra sektorer inom kommunen som påverkar vattenskyddet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax (NTM-centralen) ansvarar för det tema som handlar om vattnet i städerna och skadliga ämnen.

Utredningar och forskning om Östersjöns och inlandsvattnens tillstånd

Ett projekt som avslutades 2022 tog fram ny information som gör det möjligt att bättre bedöma effekterna av vatten- och havsvårdsåtgärderna i Skärgårdshavet. Projektet tog fram information om kvaliteten på, spridningen av och lagringen av fosforbelastningen från land och utredde belastningens effekter på ekosystemen i olika delar av Skärgårdshavet.

Sanering av vrak

Finlands miljöcentral bedömer att det i finskt territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon finns över tusen gamla vrak som har använt olja som bränsle eller som transporterat olja eller andra farliga ämnen som last. Av dessa uppskattas ett tjugotal vara högriskobjekt, vilket innebär att de håller på att rosta sönder eller ligger i närheten av viktiga eller känsliga naturobjekt.

Åren 2019–2022 har fyra riskvrak sanerats och saneringen av ett femte vrak bereds.

Finlands miljöcentral ansvarar för projektet, och Marinen och Gränsbevakningsväsendet deltar i genomförandet.

Mer information

Maria Laamanen, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd Telefon:0295250359   E-postadress:


Jenni Jäänheimo, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd Telefon:0295250349   E-postadress:


Sini Olin, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd Telefon:0295250248   E-postadress: