Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2021 16.16
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik fick på onsdagen en lägesrapport om beredningen av statsrådets principbeslut om livsmiljöprogrammet Helmi 2021–2030. Helmi-programmet tar tag i den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Utkastet till statsrådets principbeslut skickas på remiss i april.

”Det är vårt ansvar att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Helmi-programmet är ett historiskt program som syftar till att bevara den biologiska mångfalden i Finland. Vi skapar för första gången i Finland ett handlingsprogram för att vårda, återställa och skydda flera försämrade livsmiljöer. Genom att trygga den biologiska mångfalden kan man också begränsa klimatförändringen. Jag är stolt över att ett så stort antal aktörer från hela landet redan nu har förbundit sig till programmet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, ordförande för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.

Många åtgärder som stärker den biologiska mångfalden ökar och upprätthåller naturens egna kolsänkor och kollager. Ett heltäckande och sammanlänkat nätverk av skyddsområden i kombination med en klimatsäker skötsel och användning av ekonomiskogar har en viktig roll både när det gäller att begränsa klimatförändringen och att anpassa sig till den. Till exempel när man skyddar skogar och myrar skyddar man också de betydande kollager som finns där.

Helmi-programmet innehåller kvantitativa och kvalitativa mål för att förbättra de olika livsmiljöernas tillstånd fram till 2030. Målen gäller myrar, fågelvatten och våtmarker, vårdbiotoper, skogar samt småvatten och strandmiljöer, och olika åtgärder vidtas både inom och utanför skyddsområdena. Programmet genomförs i samarbete mellan miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden, kommuner och organisationer. Åtgärderna inom programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Ministerarbetsgruppen fick översikter över revideringen av naturvårdslagen och det nationella genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald

Ministerarbetsgruppen diskuterade revideringen av naturvårdslagstiftningen. Naturvårdslagen är ett av de viktigaste redskapen när det gäller att trygga den biologiska mångfalden i Finland. Den över 20 år gamla lagen uppdateras för att den bättre ska kunna trygga såväl arterna och naturtyperna som de tjänster som naturen tillhandahåller. Revideringen av lagen styrs av en brett sammansatt styr- och projektgrupp. Det vetenskapliga underlag som ligger till grund för lagberedningen har stärkts av en vetenskaplig stödgrupp som har bedömt lagreformens konsekvenser för den biologiska mångfalden, ekonomin, samhället och klimatet. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till ny naturvårdslag ska skickas på remiss i slutet av våren.

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 stöder det för Finland viktiga arbetet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och förbättra livsmiljöernas tillstånd. I strategin ingår bland annat 14 olika mål för återställande, ett mål att skydda alla urskogar och naturskogar och ett skyddsmål enligt vilket 30 procent av både landytan och havsområdet ska skyddas i EU. Dessutom bör minst tio procent av både landytan och havsområdet omfattas av ett strikt skydd. Skyddsmålen är hela EU:s gemensamma mål.

Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral utreder för närvarande Finlands utgångsläge när det gäller genomförandet av strategin och hur det kan påverka samhällets olika delområden. Utredningen blir klar i april. I det nationella genomförandet utnyttjas befintliga medel, såsom livsmiljöprogrammet Helmi och METSO-handlingsplanen. Båda programmen är gemensamma för miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet och baserar sig på markägarnas frivilliga deltagande. Den biologiska mångfalden främjas även i fortsättningen genom frivilliga åtgärder i samarbete med markägarna.

Mer information:

Antti Heikkinen
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
050 348 1406
[email protected]

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
050 414 1682
[email protected]

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.