Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli luontokadon pysäyttämiseen tähtäävistä toimista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2021 16.16
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä sai keskiviikkona tilannekatsauksen Helmi-elinympäristöohjelmaa 2021-2030 koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelusta. Helmi-ohjelmalla tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi lähetetään lausuntokierrokselle huhtikuun aikana.

”Vastuumme on pysäyttää luontokato. Helmi-ohjelma on historiallinen ohjelma, joka tähtää Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Perustamme ensimmäistä kertaa Suomessa toimintaohjelman, jolla hoidetaan, ennallistetaan ja suojellaan useita heikentyneitä elinympäristöjä. Turvaamalla luonnon monimuotoisuutta voidaan hillitä myös ilmastonmuutosta. Olen ylpeä siitä, että ohjelmaan on jo nyt sitoutunut niin laaja toimijajoukko koko maasta”, ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Monet luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet kasvattavat ja ylläpitävät luonnon omia hiilinieluja ja -varastoja. Kattavalla ja kytkeytyneellä suojelualueverkostolla yhdistettynä talousmetsien ilmastokestävään hoitoon ja käyttöön on tärkeä rooli sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä että siihen sopeutumisessa. Esimerkiksi metsien ja soiden suojelu suojelee myös niiden merkittäviä hiilivarastoja.

Helmi-ohjelma sisältää määrälliset ja laadulliset tavoitteet eri elinympäristöjen tilan parantamiseksi vuoteen 2030 saakka. Tavoitteet on asetettu soille, lintuvesille ja kosteikoille, perinnebiotoopeille, metsille sekä pienvesille ja rantaluonnolle, ja toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalat, kunnat ja järjestöt, ja sen toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Ministerityöryhmä sai katsaukset luonnonsuojelulain uudistuksesta ja EU:n biodiversiteettistrategian kansallisesta toimeenpanosta

Ministerityöryhmä keskusteli luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksesta. Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta. Yli 20 vuotta vanhaa lakia päivitetään, jotta se turvaisi entistä paremmin lajeja ja luontotyyppejä sekä luonnon tarjoamia palveluja. Lain uudistuksen etenemistä ohjaa laajapohjainen ohjaus- ja projektiryhmä. Lain valmistelun tieteellistä pohjaa on vahvistanut tieteellinen tukiryhmä, joka on arvioinut lakiuudistuksen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, talouteen, yhteiskuntaan ja ilmastoon. Hallituksen esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi on määrä lähteä lausuntokierrokselle loppukeväästä.

EU:n biodiversiteettistrategia 2030 tukee Suomelle tärkeää työtä luontokadon pysäyttämiseksi ja elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Strategiassa on mm. 14 eri ennallistamistavoitetta, tavoite turvata kaikki vanhat luonnontilaiset metsät sekä suojelutavoite, jonka mukaan sekä EU:n maa- ja merialasta suojeltaisiin 30 prosenttia. Lisäksi tiukan suojelun pitäisi kattaa molemmista vähintään kymmenen prosenttia. Suojelutavoitteet ovat EU:n laajuisia yhteisiä tavoitteita.

Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus selvittävät parhaillaan, minkälainen lähtötilanne Suomella on toteuttaa strategiaa ja millaisia vaikutuksia strategian toimeenpanolla olisi yhteiskunnan eri osa-alueilla. Selvitys valmistuu huhtikuussa. Kansallisessa toteutuksessa hyödynnetään olemassa olevia toimintatapoja, kuten Helmi- ja METSO-ohjelmia. Ohjelmat ovat ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisiä ja perustuvat maanomistajien vapaaehtoiseen osallistumiseen. Jatkossakin luonnon monimuotoisuutta edistetään vapaaehtoisilla toimilla yhteistyössä maanomistajien kanssa.  

Lisätietoja

Antti Heikkinen
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
050 348 1406
[email protected]

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
050 414 1682
[email protected]

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.