Regeringens klimatpolitik: vägen till ett klimatneutralt Finland 2035

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Det förutsätter att utsläppen minskas snabbare inom alla sektorer och att kolsänkorna stärks.

Eftersom klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtionen representerar olika sidor av samma hållbarhetskris, vill regeringen ta itu med de bakomliggande orsakerna på ett övergripande sätt. Metoderna inbegriper nya klimatpolitiska beslut, nästan utsläppsfri el- och värmeproduktion före utgången av 2030-talet samt en minskning av byggandets klimatpåverkan, främjande av cirkulär ekonomi och en klimatvänlig livsmedelspolitik. Inom beskattningen flyttas tyngdpunkten till beskattning av miljöolägenheter. Förlusten av biologisk mångfald stoppas genom att naturvårdslagstiftningen revideras, finansieringen av skyddet för den biologiska mångfalden stärks och hållbart nyttjande av naturresurser främjas.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik, där miljö- och klimatminister Emma Kari är ordförande, styr det arbete som utförs med sikte på målet. Regeringen har slagit fast att klimatpolitiken ska beredas öppet och i samråd med allmänheten. Utsläppsminskningarna ska genomföras på ett socialt och regionalt rättvist sätt.

Besluten vid budgetmanglingen hösten 2021 anger riktningen för de centrala klimatpolitiska planerna

Ministerarbetsgruppen utförde en analys av de klimatåtgärder som redan vidtagits och huruvida de är tillräckliga för att Finland ska bli klimatneutralt före 2035. Vid budgetmanglingen i september 2021 fastställdes riktlinjer för nödvändiga åtgärder inom utsläppshandeln och ansvarsfördelningssektorn. Vid budgetförhandlingarna fattades beslut om att klimatåtgärdernas tillräcklighet ska ses över igen senast våren 2022.

Centrala projekt

Ministerarbetsgruppens sammansättning

Ordförande

Emma Kari
Miljö- och klimatminister

Medlemmar

Timo Harakka
Kommunikationsminister

Ville Skinnari
Utvecklings- och utrikeshandelsminister

Mika Lintilä
Näringsminister

Jari Leppä
Jord- och skogsbruksminister

Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister

Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Generalsekreterare

Jarmo Muurman
miljörådet, miljöministeriet

Mer information

Jarmo Muurman, miljöråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Klimat 0295250185  


Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare 
miljöministeriet, Miljö- och klimatministerns kabinett 0295250091  


Riikka Lamminmäki, kommunikationschef 
miljöministeriet, Resultatområdet för kommunikation Miljörådet  0295250343