Regeringens klimatpolitik: vägen till ett klimatneutralt Finland 2035

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Det förutsätter att utsläppen minskas snabbare inom alla sektorer och att kolsänkorna stärks.

Eftersom klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtionen representerar olika sidor av samma hållbarhetskris, vill regeringen ta itu med de bakomliggande orsakerna på ett övergripande sätt. Bland metoderna finns nya klimatpolitiska beslut, en så gott som utsläppsfri el- och värmeproduktion före utgången av 2030-talet samt ett minskat ekologiskt fotavtryck inom byggsektorn, främjande av cirkulär ekonomi och en klimatvänlig livsmedelspolitik. Inom beskattningen flyttas tyngdpunkten till beskattning av miljöolägenheter. Förlusten av biologisk mångfald stoppas genom att naturvårdslagstiftningen revideras, finansieringen av skyddet för den biologiska mångfalden stärks och hållbart nyttjande av naturresurser främjas.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik, där miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är ordförande, styr det arbete som utförs med sikte på målet. Regeringen har slagit fast att klimatpolitiken ska beredas öppet och i samråd med allmänheten. Utsläppsminskningarna ska genomföras på ett socialt och regionalt rättvist sätt.

Centrala projekt

Ministerarbetsgruppens sammansättning

Ordförande

Krista Mikkonen
Miljö- och klimatminister

Medlemmar

Timo Harakka
Kommunikationsminister

Ville Skinnari
Utvecklings- och utrikeshandelsminister

Mika Lintilä
Näringsminister

Jari Leppä
Jord- och skogsbruksminister

Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister

Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Generalsekreterare

Jarmo Muurman
miljörådet, miljöministeriet

Mer information

Jarmo Muurman, miljöråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Klimat 0295250185  


Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare 
miljöministeriet, Miljö- och klimatministerns kabinett 0295250091  


Riikka Lamminmäki, kommunikationschef 
miljöministeriet, Information och kommunikation Miljörådet  0295250343