Hoppa till innehåll
Media

Minister Ohisalo: Skyddet av Östersjön är en uthållighetsgren

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2022 10.57
Pressmeddelande

"Skyddet av Östersjön har tagit steg i rätt riktning under denna regeringsperiod", sade miljö- och klimatminister Maria Ohisalo vid sitt informationsmöte om Östersjön i dag. Skärgårdshavsprogrammet och programmet för effektiviserat vattenskydd sporrar genomförandet av vatten- och havförvaltningsplanerna med syfte att uppnå en god status i vattendrag och hav före 2027. "Vi alla kan skydda våra närliggande vattendrag. Samtidigt skyddar vi också Östersjön, där belastningen från inlandsvattnen till slut hamnar", sade ministern.

Det finns flera belastande faktorer som försämrar statusen i Östersjöns kustvatten och det öppna havet. Av dessa är den stora näringsbelastningen och övergödningen de största orsakerna. Punktbelastningen har minskat avsevärt under de senaste årtiondena men den spridda belastningen har inte ändrats märkbart. De maximala belastningsmängder som fastställts för de olika havsområdena i Finland överskrids inom alla havsområden. Situationen i Skärgårdshavet och Finska viken är sämst i fråga om målen för belastningsnivåerna. 
 
"Vägkartan ger oss en omfattande verktygslåda och en gemensam vision med hjälp av vilken vi kan göra jordbruket mer hållbart för att minska näringsbelastningen permanent utan att matproduktionen och försörjningsberedskapen lider", sade minister Ohisalo om vägkartans önskade effekt.
 
Regnen och översvämningarna, som har ökat till följd av klimatförändringarna, sköljer ner allt mer näringsämnen och marksubstanser i Östersjön, som redan lider av övergödning. 
 
"För Östersjön är det absolut nödvändigt att vi håller fast vid det ambitiösa klimatarbetet", sade ministern.
  
Skärgårdshavsprogrammet, som inleddes av regeringen, har producerat en vägkarta genom vilken jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde kan strykas från listan över Östersjöns värsta belastningskällor före 2027. Objektet är Finlands sista på listan. Vägkartan visar att det effektivaste sättet att minska näringsbelastningen från jordbruket är att förbättra markens växtförhållanden, öka användningen av jordförbättringsmedel (gips, strukturkalk, träfibrer) och främja transporten av gödsel bort från området.

"Vägkartan ger oss en omfattande verktygslåda och en gemensam vision som gör att vi kan göra jordbruket mer hållbart för att minska näringsbelastningen permanent", sade minister Ohisalo om vägkartans önskade effekt. 
 
Programmet för effektiviserat vattenskydd har inledd omfattande gipsspridning på åkrarna i Skärgårdshavets avrinningsområde i samarbete med jordbrukare och andra aktörer i området. Sedan juni har man kunnat ansöka om gipsbehandling för andra åkrar som lämpar sig för behandlingen vid hela Finlands kust. Syftet är att sprida gips på mer än 100 000 hektar åker med hjälp av finansieringen från programmet för effektiviserat vattenskydd och EU:s återhämtningsinstrument. Gipset fungerar bara som första hjälp för Östersjön, eftersom dess effekt vara i cirka fem år.   
 
Skadliga och farliga ämnen hamnar också fortfarande i Östersjön. I Finlands havsområden finns till exempel 20–30 högriskvrak, vilket innebär att de håller på att rosta sönder eller ligger i närheten av viktiga eller känsliga naturobjekt. Hittills har fyra vrak sanerats genom finansieringen från programmet för effektiviserat vattenskydd. Programmet har också finansierat projekt som utvecklar metoder för att begränsa eller förebygga utsläpp i den byggda miljön.
 

Ytterligare information


Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
tfn 029 525 0231
[email protected]

Intervjuförfrågningar
Sameli Sivonen

specialmedarbetare
tfn 050 406 6855
[email protected]