Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljar stöd för klimatarbetet i landskapen ‒ understöd kan nu sökas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2021 11.15
Pressmeddelande

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar utlyser understöd för landskapens klimatprojekt som stöder klimatarbetet i kommunerna den 16 augusti 2021. Enligt planerna kan det beviljas sammanlagt omkring 1,5 miljoner euro i understöd. Nu lönar det sig att göra slag i saken och börja ansöka med friska tag!

Målet är att erbjuda regionalt expertstöd till små kommuner som håller på att inleda sitt klimatarbete.

”Vår avsikt är att hjälpa kommunernas representanter att förstå vilka klimatåtgärder som är mest verkningsfulla och ekonomiskt lönsamma just i deras kommun och hjälpa dem att ansöka om finansiering för dessa åtgärder. Förhoppningsvis får vi in bra ansökningar från varje landskap: i det regionala klimatarbetet är det möjligt att beakta lokala särdrag och på så sätt få med nya kommuner i ett lönsamt klimatarbete”, säger Miia Berger, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Ansökningarna ska ha kommit in till miljöministeriets registratorskontor senast den 1 oktober 2021 före klockan 16.15. Projektet kan inledas tidigast den 1 januari 2022 och bör avslutas senast den 31 maj 2023, men i övrigt kan sökanden bestämma under vilken tid projektet ska genomföras. Projekten ska vara i minst 12 månader. Miljöministeriets understöd kan uppgå till högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock högst 84 000 euro per projekt.

Sökanden kan vara ett landskapsförbund, en annan samkommun, en kommun, ett utvecklingsbolag där en kommun eller samkommun är majoritetsägare eller ett konsortium som dessa bildar. Understödet beviljas till varje landskap från vilket det inkommit en godtagbar ansökan som överskrider minimikriterierna. Om flera godtagbara ansökningar kommer in från ett landskap, beviljas understödet till den sökande som fått flest poäng vid bedömningen.

Delområden för det projekt som understöds:

  • Direkt expertstöd till kommunerna när det gäller klimatarbete – minst 30 procent av projektets totala kostnader

Projektgenomföraren står i direkt kontakt med kommunerna i regionen, utreder läget och flaskhalsarna när det gäller klimatarbetet och erbjuder experthjälp för att genomföra lönsamma klimatåtgärder. Dessutom ordnar projektgenomföraren evenemang som är gemensamma för alla kommuner i landskapet i fråga och där man genom olika teman lyfter fram möjligheterna och nyttan med klimatarbetet, i synnerhet med tanke på kommunernas livskraft. Verksamheten erbjuds också till kommunernas ledningsgrupper. Projektgenomföraren uppmuntrar kommunerna att bilda nätverk sinsemellan och lyfter fram befintliga klimatnätverk i kommunerna och fördelarna med dessa, såsom olika verktyg och verksamhetsmodeller. Samarbete med andra aktörer som främjar och påskyndar det regionala klimatarbetet rekommenderas.

  • Expertstöd till kommunerna när det gäller ansökan om klimatfinansiering – minst 30 procent av projektets totala kostnader

De knappa resurserna för klimatarbetet i kommunerna bromsar upp arbetet i nästan alla kommuner. Projektgenomföraren hjälper kommunerna att ansöka om tilläggsfinansiering för klimatarbetet. Konkret stöd riktas i synnerhet till sådana kommuner som är intresserade av klimatarbete men som tidigare inte har ansökt om finansiering för det. Projektgenomföraren hjälper till med att bygga upp behövliga projektsamarbeten när det gäller att ansöka om finansiering. Projektgenomföraren samlar på förhand in de mest verkningsfulla projektidéerna för lokalt och regionalt klimatarbete, så att kommunerna har den beredskap som behövs för att snabbt kunna förbereda sina projekt och ansöka när lämplig finansiering utlyses.

  • Konkret klimatarbete – 0–40 procent av projektets totala kostnader

Inom detta delområde kan man i samarbete med kommunerna genomföra ett verkningsfullt klimatprojekt i praktiken. Inom det första delområdet erbjuds kommunerna framför allt information och verksamhetsmodeller. Detta delområde utgör dock inte en obligatorisk del av projektet, i synnerhet om kommunerna i regionen har ett större behov av de två ovan nämnda delområdena. Delprojektet för konkret klimatarbete kan gälla till exempel energirådgivning eller främjande av möjligheterna till distansarbete. Projektandelen ska tillföra ett klart mervärde till befintliga tjänster och utnyttja dem till lämpliga delar.

Mer information

Miia Berger
specialsakkunnig
miljöministeriet
029 525 0265
[email protected]