Ansökan om understöd – Regioner som stöd för kommunernas klimatarbete

Verksamhet som kan få understöd

Miljöministeriet beviljar understöd till regionala klimatprojekt som stöder kommunernas klimatarbete i landskapen. Syftet är att hjälpa kommunerna att förstå vilka klimatåtgärder som är mest ändamålsenliga, mest effektfulla och ekonomiskt mest lönsamma för dem. Understöd beviljas till alla de landskap i Fastlandsfinland som har lämnat in en godkänd ansökan. Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte. Understödet betalas under moment 35.10.22, Vissa utgifter för miljövård. 

Miljöministeriets understöd kan uppgå till högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock till högst 84 000 euro per projekt. Enligt planen uppgår det sammanlagda understödsbelopp som ska delas ut till cirka 1,5 miljoner euro. Understödet får uttryckligen endast användas för sådan projektverksamhet som är föremål för stödet, inte för annan eventuell verksamhet som stödmottagaren bedriver.

Projekt som beviljas understöd ska enbart bestå av följande delområden:

 • Direkt expertstöd för kommunernas klimatarbete – minst 30 procent av de totala kostnaderna för projektet
  • Den som genomför projektet ska kontakta kommunerna i regionen, utreda läget och flaskhalsarna för kommunernas klimatarbete och tillhandahålla experthjälp för att genomföra lönsamma klimatåtgärder med låg tröskel. Dessutom ska genomföraren ordna gemensamma evenemang för alla kommuner i landskapet i fråga. På evenemangen behandlas möjligheterna och fördelarna med klimatarbetet under olika teman, särskilt med tanke på kommunernas livskraft. Verksamhet ska även erbjuds till kommunernas ledningsgrupper. Genomföraren uppmuntrar kommunerna att nätverka med varandra och lyfter fram befintliga kommunala klimatnätverk (till exempel Hinku-kommunerna) och fördelar med nätverken, bland annat olika verktyg och verksamhetsmodeller. Samarbete ska om möjligt föras med andra aktörer som främjar och påskyndar det regionala klimatarbetet (bland annat NTM-centraler, regionala energirådgivare). 
  • Allmänt om kommunernas klimatarbete och lösningar (hilineutraalisuomi.fi)
  • Se som exempel Keski-Suomen liittos projekt (keskisuomi.fi)
 • Expertstödet till kommuner vid ansökan om klimatfinansiering – minst 30 procent av de totala kostnaderna för projektet
  • De knappa resurserna för kommunernas klimatarbete är en stor utmaning i nästan alla kommuner. Den som genomför projektet hjälper kommunerna att hitta och ansöka om lämplig finansiering för kommunernas klimatarbete. Konkret understöd riktas särskilt till kommuner som är intresserade av klimatarbete, men som ännu inte har ansökt om finansiering för arbetet. Genomföraren hjälper till att skapa de förfaranden för projektsamarbete som behövs för ansökan om finansiering. Genomföraren samlar i förväg in mest effektfulla projektidéer för lokalt och regionalt klimatarbete för att kommunerna, när en lämplig finansiering tillhandahålls, ska ha tillräckliga färdigheter att snabbt bereda och söka projekt.
 • Konkret klimatarbete – 0–40 procent av de totala kostnaderna för projektet
  • I detta delområde är det möjligt att i praktiken genomföra ett effektfullt klimatprojekt i samarbete med kommuner (se några exempel nedan), medan det första delområdet (direkt expertstöd för kommunernas klimatarbete) framför allt erbjuder kommunerna information och verksamhetsmodeller. Detta delområde är dock inte obligatoriskt för projektet, särskilt om kommunerna i regionen har ett större behov av de två föregående delområdena. Ett delprojekt för ett konkret klimatarbete kan ha samband med till exempel energirådgivning eller främjande av möjligheter till distansarbete. Projektdelen ska vara ett tydligt tillskott till befintliga tjänster (såsom regional energirådgivning) och utnyttja dessa i lämpliga delar. Kostnaderna för delområdet kan bestå av bland annat planerings-, samordnings- och främjandeuppgifter, medan kostnaderna för anskaffning av, investeringar i och hyrning av byggnader, infrastruktur, fordon eller anordningar inte är stödberättigande kostnader. 
  • Se som exempel Päijät-Hämeen liittos projekt för oljeeldning (paijat-hame.fi)
  • Se som exempel Kalajokis projekt för energirådgivning (kalajoki.fi) 
  • Se som exempel Joensuus projekt för distansarbete (climatejoensuu.fi)

Om det under projektens gång framkommer behov av att ta fram sådant material till stöd för kommunernas klimatarbete som alla landskap kan dra nytta av, kan detta beslutas genom samarbete mellan projekten och eventuellt också finansieras med anslag från miljöministeriet. Syftet är att undvika att likadant material tas fram i varje projekt. I projektet ska befintligt material användas till behövliga delar, till exempel

Understöd beviljas endast sådana projekt som uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd enligt 7 § i statsunderstödslagen och dessutom samtliga följande villkor:

 • Sökanden ska vara ett landskapsförbund eller en annan samkommun, en kommun, ett utvecklingsbolag där en kommun eller en samkommun har majoritet eller ett konsortium som dessa bildar.  
 • Projektet ska stödja klimatarbetet i alla kommuner i landskapet i fråga. Huvudfokus ligger särskilt på aktiveringen av klimatarbetet i små kommuner och i kommuner som först håller på att inleda klimatarbete.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara behövligt. Miljöministeriet gör en behovsprövning bland annat genom att beakta i vilken grad projektet får annat offentligt stöd och om understödet påverkar arten eller omfattningen hos ett projekt som redan håller på att genomföras. 
 • Projektet ger ett klart mervärde jämfört med aktörens sedvanliga och lagstadgade uppgifter. 
 • Om det inom landskapet även finns flera svenskspråkiga eller samiskspråkiga kommuner, ska de också tillhandahållas de viktigaste tjänsterna och det projektspecifika materialet på dessa språk.

Stödberättigande kostnader är inte

 • projektdelar som gäller kolsänkor
 • projektdelar som har samband med anskaffning av utsläppsenheter i syfte att kompensera för utsläpp
 • anskaffning av, investeringar i och hyrning av byggnader, infrastruktur, fordon eller anordningar. Däremot kan kostnaderna budgeteras som allmänna omkostnader, om de hänför sig till anordningar som är nödvändiga för de anställdas arbete i projektet, till exempel leasing av bärbara dator under projektets gång.
 • uppgifter som aktören redan nu utför i samma omfattning eller aktörens lagstadgade uppgifter
 • uppgifter som har samband med beredningen av understödstagarens egen klimatstrategi eller klimatplan. Genomförandet av åtgärder som ingår i en befintlig klimatplan kan däremot vara en stödberättigande kostnad, likaså uppmuntran av små kommuner som är föremål för projektet och kommuner som håller på att inleda klimatarbete till ett planmässigt klimatarbete.

Understöd beviljas för icke-ekonomisk verksamhet. Sökanden förbinder sig åtminstone under projektets gång att avstå från att i en ekonomisk verksamhet använda de verksamhetsmodeller, det material och annat motsvarande som tas fram i projektet. Med ekonomisk verksamhet avses sådan verksamhet inom en organisation som innebär tillhandahållande av varor eller tjänster på en viss marknad. 

Ansökan om understöd

Ansökningstiden börjar 6 augusti 2021. Ansökan ska ha kommit in till miljöministeriets registratorskontor senast den 1 oktober 2021 före kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte. Understöd kan endast sökas med en elektronisk ansökningsblankett som styrs direkt till miljöministeriets registratorskontor. Understödet beviljas på basis av de uppgifter som angetts i ansökningsblanketten. Fyll i blanketten noggrant och tydligt.

Sökanden kan vara ett landskapsförbund eller en annan samkommun, en kommun, ett utvecklingsbolag där en kommun eller en samkommun har majoritet eller ett konsortium som dessa bildar. Sökanden ska vara en juridisk person eller en sammanslutning av juridiska personer. Samarbete med andra aktörer och intressenter är tillåtet och önskvärt. I fråga om konsortium ska projektet ha en enda sökande som miljöministeriet riktar understödsbeslutet till. Understödstagaren ansvarar för det projekt som får understöd på konsortiets samtliga parters vägnar och ser till att konsortiet inom sig har kommit överens om att genomföra projektet på ett tillräckligt sätt. Understödstagaren kan också skaffa tjänster för projektet i form av externa tjänster.

Den egna finansieringsandelen kan genomföras i form av eget arbete, men då ska projektgenomföraren i sin rapportering tydligt kunna visa att de arbetstimmar som angetts i projektplanen har använts för projektet i fråga (till exempel genom att bokföra antalet arbetstimmar). En del av projektets återstående finansieringsbehov kan också bestå av annat offentligt stöd. Enligt 6 § i statsunderstödslagen (688/2001) får statsunderstödet dock inte tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av det projekt som utgör föremål för statsunderstödet.

Ett eventuellt ytterligare understöd för projekt meddelas genom en ny utlysning via ett särskilt ansökningsförfarande, om riksdagen beviljar tilläggsanslag för detta ändamål.

Beslut om understöd

Understöd beviljas till alla landskap som har lämnat in en godkänd ansökan som uppfyller minimikriterierna. Om det kommer in flera godkända ansökningar från landskap, kommer en expertpanel bestående av representanter för miljöministeriet och vid behov för andra experter att poängsätta ansökningarna enligt kriterierna nedan och att bevilja understöd till den sökande som har fått flest poäng och uppfyllt minimikriterierna. När ansökningstiden har gått ut skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till sökandena. Understöd kan också beviljas till ett mindre belopp än vad som anges i ansökan. Avsikten är att fatta besluten senast den 16 november 2021. 

Grunder för avslag

Ansökan om understöd avslås om

 • ansökan har lämnats in efter utsatt tid
 • projektet uppenbart inte går att genomföra
 • ansökan strider mot stödvillkoren, eller
 • ansökan har uppenbara brister.

Bedömningskriterier


Poängsättning som används vid anvisandet av anslag (sammanlagt högst 15 poäng):

 • Projektet stöder klimatarbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i alla kommuner inom landskapet, men särskilt i små kommuner och i kommuner som är nybörjare i klimatfrågor (max. 5 p)
 • Projektplanen är exakt och genomförbar och står i rätt proportion till budgeten (max. 5 p)
 • Projektgenomföraren har lång och praktisk erfarenhet på landskapsnivå av att stödja klimatarbetet i kommuner (max. 5 p)

Projektgenomförorande och utbetalnint av stöd

Projektet kan inledas tidigast den 1 januari 2022 och bör avslutas senast den 31 maj 2023, men i övrigt kan sökanden själv bestämma under vilken tid projektet ska genomföras. Projektet ska pågå i minst 12 månader. De projekt som valts kan beviljas fortsatt finansiering, och beslut om den fattas av miljöministeriet utifrån resultaten av projektet.

Projektet beviljas finansiering på basis av de faktiska utgifterna. Stödberättigande kostnader är de kostnader som uppges i ansökningsblanketten, till den del de motsvarar de begränsningar som anges i denna utlysning. Miljöministeriet kan häva ett stödbeslut om finansiering av ett projekt, om det visar sig att projektet trots allt inte uppfyller de krav som ställts på det. Sökande som har beviljats understöd förbinder sig att lämna en redovisning för hur statsunderstödet har använts (särskild bokföring), att rapportera hur projektet framskrider inför varje retroaktiv utbetalning av understöd och att offentliggöra resultaten av sitt projekt efter att projektet har avslutats. Villkoren beskrivs i närmare detalj i stödbeslutet.

Bilaga

Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd
 

Mer information

Miia Berger, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250265   E-postadress:


Jenni Hepo-oja, planerare 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Stöd för ledningen Telefon:0295250391   E-postadress: