Programmet Kommunernas klimatlösningar (2018–2023)

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar påskyndar det klimatarbete som utförs lokalt och regionalt i Finland. Målet är att kommunernas och landskapens växthusgasutsläpp ska minska så mycket, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt, och på ett godtagbart sätt.
 

Miljöministeriet beviljar stöd för klimatarbetet i landskapen ‒ understöd kan nu sökas

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar utlyser understöd för landskapens klimatprojekt som stöder klimatarbetet i kommunerna den 16 augusti 2021. Enligt planerna kan det beviljas sammanlagt omkring 1,5 miljoner euro i understöd. Nu lönar det sig att göra slag i saken och börja ansöka med friska tag!

Kommunerna spelar en viktig roll i klimatarbetet

Finland kan bli klimatneutralt 2035 endast om också kommuner och regioner utför aktivt och verkningsfullt klimatarbete. Kommunerna ansvarar inom respektive område för bland annat planläggning, markanvändning, trafikplanering, ägarstyrning av energibolag och val mellan olika sätt att värma upp byggnader. Utöver sina egna klimatinsatser kan kommunerna på många sätt främja klimatarbete bland invånare, näringslivet, lantbruksföretagare och andra intressegrupper. Kommunerna utgör en plattform för det lokala och regionala klimatarbetet och ska möjliggöra, sporra och påskynda arbetet.

Nästan hälften av finländarna bor i kommuner som har som mål att vara klimatneutrala före 2030. Enligt Finlands miljöcentrals nya system för utsläppsberäkning har kommunernas utsläpp dock minskat med endast 12 procent inom ansvarsfördelningssektorn 2005–2017. Att utsläppen minskat så lite i förhållande till målet om klimatneutralitet visar att det finns ett klart behov av att påskynda klimatarbetet i kommunerna.

De viktigaste delmålen

  • Att främja och påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna
  • Att förbättra informationsgången och samarbetet mellan staten och kommunerna när det gäller klimatarbete
  • Att finansiera lokala och regionala klimatlösningar
  • Att se till att goda verktyg och koncept för klimatarbete får spridning och att finansiera detta

Finansiering för klimatarbete i kommuner och regioner

Programmet Kommunernas klimatlösningar stöder och finansierar kommunernas och regionernas klimatarbete genom upphandling och statsunderstöd. Största delen av finansieringen av programmet riktas direkt som understöd till kommunernas och regionernas egna klimatprojekt. Dessa projekt ska ha som utgångspunkt att ta i bruk bästa klimatpraxis och testa nya metoder. Dessutom används en del av programfinansieringen för upphandling på nationell nivå. På detta sätt möjliggörs klimatarbete i alla kommuner och regioner, bland annat genom att man utvecklar gemensamma verksamhetsmodeller och tillhandahåller kommunikationsmaterial, kunskapsunderlag och utbildningar.

Exempel på klimatprojekt som vi finansierar i kommuner och regioner

Exempel på upphandling på nationell nivå

Mer information

Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Klimat 0295250316  


Miia Berger, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Klimat 0295250265