Programmet Kommunernas klimatlösningar (2018–2023)

Kommunerna har en nyckelroll i Finlands strävan efter att bli ett klimatneutralt samhälle före 2035. Kommunerna utgör en plattform för det lokala och regionala klimatarbetet och ska möjliggöra, sporra och påskynda arbetet. Kommunerna ansvarar inom sina egna områden för bland annat planläggning, markanvändning, trafikplanering, offentlig upphandling, ägarstyrning av energibolag och valen av sätt att värma upp byggnader.   

Enligt en grov tumregel står kommunkoncernen för cirka 10 procent av växthusgasutsläppen inom sitt område. De resterande 90% av utsläppen orsakas av andra aktörer, särskilt företagarna och invånarna inom området. Därför är det viktigt för kommunerna att både minska sina egna utsläpp och påskynda övriga aktörers utsläppsminskningar inom kommunen. Kommunerna kan göra detta med hjälp av olika styrmedel, såsom skyldigheter, ekonomiska styrmedel, kommunikation och tjänstedesign.

Programmet Kommunernas klimatlösningar påskyndar kommunernas och regionernas klimatarbete 

Drygt 60 procent av finländarna bor i kommuner som strävar efter klimatneutralitet före 2030, fem år före Finlands nationella mål om klimatneutralitet 2035. Trots att flera av Finlands kommuner är föregångare inom klimatarbete har många kommuner ännu inte inlett sitt eget klimatarbete.

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar påskyndar det lokala och regionala klimatarbetet i Finland. Målet är att kommunernas och landskapens växthusgasutsläpp ska minska åtminstone i enlighet med det nationella målet om ett koldioxidneutralt Finland 2035, på ett så kostnadseffektivt och godtagbart sätt som möjligt. 

Programmet syftar till att sänka tröskeln så att så många nya kommuner som möjligt ska gå med i det målinriktade och systematiska klimatarbetet. Även i föregångarkommunerna krävs det stöd och påskyndande för att de ambitiösa målen för utsläppsminskning ska omvandlas till praktiska åtgärder. Programmet hjälper kommunerna att hitta lämpliga nationella och internationella finansieringskällor för att påskynda klimatarbetet. 

Programmets viktigaste uppgifter är 

  • att främja och påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna 

  • att förbättra och stärka partnerskapet, samarbetet och informationsförmedlingen mellan staten och kommunerna när det gäller klimatarbete

  • att finansiera lokala och regionala klimatlösningar

  • att se till att goda verktyg och koncept för klimatarbete får spridning och finansiering

Bästa praxis införs och nya metoder prövas med hjälp av finansiering 

Programmet Kommunernas klimatlösningar stöder och finansierar kommunernas och regionernas klimatarbete genom upphandling och statsunderstöd. Största delen av finansieringen för programmet anvisas direkt som stöd för kommunernas och regionernas egna klimatprojekt. Utgångspunkten för projekten är att ta bästa klimatpraxis i bruk och pröva nya metoder. På kommunnivå uppmuntras kommuner som ligger nära varandra att bedriva klimatsamarbete med varandra. På regional nivå påskyndas klimatarbetet i synnerhet genom landskapsförbunden och NTM-centralerna.

En del av programfinansieringen används för upphandling på nationell nivå, vilket möjliggör klimatarbete i alla kommuner och regioner. Genom finansieringen utvecklas verktyg, verksamhetsmodeller, kommunikationsmaterial, kunskapsunderlag och utbildningar för gemensamt bruk.

Information om kommande utlysningar om finansiering inom programmet Kommunernas klimatlösningar publiceras på denna webbplats. Information om övriga ansökningar om understöd för kommunernas klimatarbete publiceras på Motivas webbplats som uppdateras en gång i månaden (på finska).

Vilka projekt har programmet finansierat?

Programmet Kommunernas klimatlösningar har finansierat sammanlagt 134 projekt 2018–2021. De viktigaste temana i de finansierade projekten har varit kommunernas klimat- och ekonomiledning, klimatsamarbete mellan kommuner och företag, klimatsamarbete mellan kommuner och kommuninvånare, koldioxidsnål trafik, energieffektivitet och regionalt klimatsamarbete.

Bekanta dig närmare med de projekt som vi har finansierat i statsrådets projektportal (på finska). Kanske hittar du tips för klimatarbetet i din egen kommun eller region!

Exempel på upphandling på nationell nivå

Mer information

Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250316   E-postadress:


Miia Berger, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250265   E-postadress: