Hoppa till innehåll
Media

Författningar inom miljöministeriets förvaltningsområde som träder i kraft vid ingången av 2022

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 12.42
Pressmeddelande

Följande författningar träder i kraft inom miljöministeriets förvaltningsområde den 1 januari 2022.

Den reviderade lagen om bostadsrättsbostäder syftar till att befästa skäliga boendekostnader och transparens i bostadsrättssystemet, att öka de boendes möjligheter att påverka och att förenkla förfarandet vid valet av boende. Reformen medför ändringar för dem som söker bostadsrättsbostäder, de nuvarande invånarna och bostadsrättsbostädernas ägarsamfund. Uppgifter som hänför sig till bostadsrättsboende överförs också från kommunerna och regionförvaltningsverket till ägarsammanslutningar och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

I och med den nya lagen har andelen boenderepresentanter i bostadsrättsbolagens styrelser ökats till minst 40 procent, och de boende kan i fortsättningen välja en övervakare för att granska bolagets verksamhet. Vid valet av boende till bostadsrättsbostäder ska man övergå till tidsbundna ordningsnummer och ett riksomfattande kösystem. Det nya förfarandet för val av boende tillämpas från och med den 1 september 2023, då det också är möjligt att ansöka om ett nytt ordningsnummer. De nuvarande ordningsnumren för valet av boende är i kraft till och med den 31 december 2023. Enligt lagen som träder i kraft ska bostadsrättsavtalen också i fortsättningen i samtliga fall vara bestående och de ska inte kunna sägas upp.

De ändringar som gjorts i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat förbättrar tillgången till uppgifter om energicertifikaten och skyddet för personuppgifter för upprättarna av energicertifikaten. I fortsättningen kan man lagra de uppgifter om upprättarna av certifikaten som behövs vid fakturering samt uppgifter om tidpunkten för upprättandet av certifikatet, datum för iakttagelser på plats och kravnivån för E-talet för en ny byggnad.

Lagen om Salla nationalpark träder i kraft den 1 januari 2022. Nationalparken inrättas för att skydda landskapet av skogklädda höjder, skogarna, myrarna och åsarna i Östra Lappland samt de arter som förekommer där. Nationalparken inrättas också för rekreation, forskning och undervisning. Nationalparken omfattar cirka 9 983 hektar land- och vattenområden som ägs av staten. Området har varit skyddat som Sallatunturi naturskyddsområde sedan 2017.

Arealen för Punkaharju naturskyddsområde ökar med ca 112 hektar genom lagen om ändring av gränsen för naturskyddsområdet. Till naturskyddsområdet fogas ett 115 hektar stort vattenområde och ett cirka 1 100 m2 stort område med åsbarrskog. Ett område på 3,2 hektar som tidigare hört till hotell Finlandia samt parkeringsområdet för Kruunupuisto Oy:s personal separeras från naturskyddsområdet. Ändringen gör det möjligt att åter börja använda hotellet för turiständamål och skydda de värdefulla grunda stränderna och det område i Puruvesi som är lämpligt för saimenvikaren att bygga bo i.

Genom ändringarna av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke preciseras de befogenheter som gäller marknadskontrollen av vissa produkter och som faller inom tillämpningsområdet för EU:s marknadskontrollförordning. Det föreskrivs också om de marknadskontrollmyndigheter som övervakar produktgrupperna. Vid marknadskontrollen tillämpas marknadskontrollagen och EU:s marknadskontrollförordning. Ändringsförslagen föranleds av det nationella genomförandet av Europeiska unionens marknadskontrollförordning. 

En ny marknadskontrollmyndighet föreskrivs för tre produktgrupper (drivmedel, fordon samt deras material och komponenter, EU-miljömärkta produkter). Finlands miljöcentral är kontrollmyndighet när det gäller drivmedel och EU-miljömärkta produkter, och Säkerhets- oh kemikalieverket TUKES är kontrollmyndighet när det gäller fordon och deras komponenter. 

Det görs ändringar i 4 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (277/2017) som gäller innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Ändringarna är preciseringar av mindre betydelse med tanke på praxisen för MKB-förfarandet, och de förenhetligar bestämmelsens ordalydelse med MKB-direktivet samt förtydligar dess struktur och språkdräkt. Den ändrade förordningen tillämpas på projekt och ändringar av projekt vars program för miljökonsekvensbedömning delges den 1 januari 2022 eller senare.

Mer information

Johanna Korpi
Lagstiftningsdirektör
tfn 0295 250 278
[email protected]