Hoppa till innehåll
Media

Lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat uppdateras

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 13.20
Pressmeddelande

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att uppdatera lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat så att den är förenlig med annan lagstiftning. Samtidigt preciseras registrets datainnehåll. Genom ändringarna förbättras såväl tillgången till uppgifterna om energicertifikaten som skyddet för personuppgifter för upprättarna av certifikaten.

Genom propositionen kommer lagen terminologiskt att motsvara lagen om energicertifikat och miljöministeriets förordning om energicertifikat. Bestämmelserna om skydd för personuppgifter uppdateras också.

I fortsättningen ska det vara möjligt att också lagra uppgifter som behövs för faktureringen i registret över upprättare av energicertifikat. I lagändringen har den bestämmelse preciserats som gäller upprättarens samtycke till att denne antecknas i registret över upprättare och att uppgifter om upprättaren publiceras i den offentliga informationstjänsten.

I registret över energicertifikat ska det vara möjligt att som ny information föra in uppgifter om tidpunkten för när energicertifikatet upprättats, datum för iakttagelser på plats, kravnivån för E-talet för en ny byggnad och uppgifter om huruvida certifikatet har upprättats för en offentlig byggnad.

Paragrafen om offentlig informationstjänst ska kompletteras så att det av uppgifterna om dem som upprättar energicertifikatet framgår hur man kan söka uppgifterna i registret. Som ny information i den offentliga informationstjänsten kan man i fortsättningen tillhandahålla verksamhetens e-postadress för dem som upprättar energicertifikat. Däremot ska namnet på upprättaren i fortsättningen inte vara offentligt synligt i uppgifterna om energicertifikaten.

Till övriga delar ska registret över energicertifikat och själva energicertifikaten förbli oförändrade. De tekniska ändringar som nu föreslås i lagen har inga ekonomiska konsekvenser.

Informationssystemet förvaltas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och består av tre delar: registret över upprättare av energicertifikat, registret över energicertifikat och ARA:s register över tillsynsuppgifter. Energicertifikaten är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information:

Sari Rapinoja
lagstiftningsråd
tfn 0295 250 320
[email protected]