Hoppa till innehåll
Media

Den nya bostadsrättslagen förbättrar de boendes möjligheter att påverka, bostadsrättsavtalen förblir bestående

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2021 11.36 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 13.43
Pressmeddelande

Republikens president Sauli Niinistö har i dag den 7 maj 2021 stadfäst den nya lagen om bostadsrättsbostäder. Den reviderade lagen syftar till att befästa skäliga boendekostnader och transparens i bostadsrättssystemet, att öka de boendes möjligheter att påverka och att förenkla förfarandet vid valet av boende.

I Finland finns cirka 50 000 bostadsrättsbostäder, och i dessa bor cirka 100 000 personer. Bostadsrättssystemet, som har funnits redan i 30 år, har erbjudit ett viktigt och kostnadsmässigt skäligt alternativ till hyres- och ägarbostäder i synnerhet i stadscentrum, där systemet även balanserar boendestrukturen i bostadsområdena. Enligt en utredning som gjordes 2016 har systemet dock också varit förenat med vissa utmaningar som man tagit itu med i samband med lagreformen. I enlighet med regeringsprogrammet vill man genom reformen säkerställa att bostadsrättsbostäder är en fungerande och lockande boendeform även i framtiden.

”Bostadsrättsbostäder har byggts sedan 1990-talet och de är en viktig del av det finländska bostadsrättssystemet. Genom den nya lagen stärker vi de boendes möjligheter att påverka, förtydligar kösystemet och främjar skäliga boendekostnader. På detta sätt säkerställer vi att bostadsrättsboende även i fortsättningen är en lockande boendeform”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I och med den nya lagen har de boendes möjligheter att påverka bostadsrättsbolagens angelägenheter utökats; andelen boenderepresentanter i bostadsrättsbolagens styrelser har ökats till minst 40 procent, och de boende kan i fortsättningen välja en övervakare för att granska bolagets verksamhet, såsom fastställandet av hyrorna och konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Den husspecifika boendeförvaltningen kvarstår även i fortsättningen, men därtill ska ärenden på bolagsnivå, såsom reparations- och finansieringsplaner, underhållssystemet, konkurrensutsättningar och principerna för utjämning av bruksvederlagen, i fortsättningen också behandlas av samarbetsorganet mellan de boende och ägaren. För att utveckla bostadsrättsärenden tillsätts dessutom en riksomfattande delegation där såväl ägarna som de boende är likvärdigt representerade.

Nya ordningsnummer för valet av boende tas i bruk från och med 2023

Vid valet av boende till bostadsrättsbostäder ska man övergå till tidsbundna ordningsnummer och ett riksomfattande kösystem. I fortsättningen väljs bostadsrättshavarna utifrån det ordningsnummer som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar. Det nya förfarandet för val av boende tillämpas från och med den 1 september 2023, då det också är möjligt att ansöka om ett nytt ordningsnummer. De nuvarande ordningsnumren för valet av boende är i kraft till och med den 31 december 2023.

I och med reformen stärks ARA:s ställning som övervakare av bostadsrättssystemet – genom ändringen vill man skapa ett förfarande för val av boende som baserar sig på bostadsbehov och behandlar olika åldersgrupper jämlikt. Med hjälp av det riksomfattande kösystemet kan man också påskynda och förbättra servicen för de boende.

Bostadsrättsavtalen ska förbli bestående

I lagreformen utreddes också möjligheterna för bostadsrättsbostädernas ägare att sälja ekonomiskt olönsamma hus med hög vakansgrad, som medför höjda kostnader för de boende, och omvandla husens återstående bostadsrättsavtal till hyresavtal. Möjligheten att göra undantag från bostadsrättsavtalens bestående karaktär, vilket väckte motstånd bland de boende, ströks dock från lagförslaget vid riksdagsbehandlingen. Enligt den lag som stadfästes i dag ska bostadsrättsavtalen också i fortsättningen i samtliga fall vara bestående och de ska inte kunna sägas upp.

Mer information

Anu Karjalainen
lagstiftningsråd
029 525 0067
[email protected]

Timo Juurikkala
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
040 555 4013
[email protected]