Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet godkände förslaget till ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 13.48
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag vid sitt sammanträde överlämnat en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde. Naturskyddsområdets areal utökas med cirka 112 hektar upp till närmare 791 hektar. Lagen är planerad att träda i kraft den 1 januari 2022.

Enligt förslaget ska ett område på 3,2 hektar som tidigare hört till hotell Finlandia samt parkeringsområdet för Kruunupuisto Oy:s personal separeras från naturskyddsområdet. Till naturskyddsområdet ska anslutas ett 115 hektar stort vattenområde i Puruvesi som också innefattar ön Unnikki samt ett 1 100 m2 stort område med åsbarrskog. 

”Jag är glad över att vi fått en möjlighet att utvidga Punkaharju naturskyddsområde som är ett av våra nationallandskap med över hundra hektar. På detta sätt kan vi främja såväl hållbar turism som naturskyddet. De grunda stränderna som är värdefulla för vattennaturens biologiska mångfald anknyter harmoniskt till Kokonharju urskogsområde. I området uppstår det snödrivor på vintern, vilket skapar förutsättningar för saimenvikaren att bygga bo. Varje hektar som vi lyckas skydda är ett viktigt steg mot att stoppa förlusten av biologisk mångfald”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ändringen ökar skyddsområdets representativitet och bidrar till att utveckla turismen

Ön Unnikki med omgivande vattenområden gränsar till Punkaharju naturskyddsområde på Puruvesis sida och anknyter landskapsmässigt till Kokonharju urskogsområde. Området består av grunda stränder med klart vatten som är värdefulla med tanke på vattennaturens biologiska mångfald. I området uppstår det snödrivor på vintern, vilket skapar förutsättningar för saimenvikaren att bygga bo. Genom att ansluta vattenområdet och ön Unnikki till naturskyddsområdet ser man till att det strandlandskap som syns från Puruvesi och från en landsväg som på sommaren är i aktivt turistbruk bevaras inom ett bredare område än i dag.

I Punkaharju naturskyddsområde finns det tidigare Finlandia-hotellet med ekonomibyggnader som byggdes 1914. Huvudbyggnaden för hotell Finlandia är ett av de centrala monumenten i Punkaharjus nationallandskap och dess turisthistoria. Byggnaden har skyddats genom beslut av statsrådet. Att separera hotellets område från skyddsområdet gör det möjligt att använda byggnaderna flexibelt och utveckla verksamheten. Avsikten är att renovera och utvidga byggnaderna, vilket gör det möjligt att åter börja använda den skyddade huvudbyggnaden för turiständamål. Det skapar också förutsättningar för att använda byggnaderna på ett nytt sätt.  

Remissvaren ger stöd för gränsändringen 

Utkastet till regeringsproposition om ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde var på remiss 2.7 – 17.8.2021. Om utkastet lämnades in tio remissvar. Enligt remissvaren är gränsändringen bra och motiverad både med tanke på utvecklingen av turismen i området och med tanke på naturskyddet. 

Enligt fiskeaktörernas remissvar är det viktigt att trygga så omfattande och mångsidiga fiskemöjligheter som möjligt för kommersiella fiskare, husbehovsfiskare och fritidsfiskare inom det 115 hektar stora vattenområdet som ska anslutas till naturskyddsområdet. Att ansluta vattenområdet till naturskyddsområdet medför inga ändringar i fisket i området. Forststyrelsen ska även i fortsättningen svara för organiseringen av fisket och fisketillstånden inom detta vattenområde. 

Punkaharju är ett av Finlands nationallandskap

Punkaharju naturskyddsområde inrättades år 1991 för att skydda den representativa rullstensåsen med långsträckt ryggform och nationallandskapet. Punkaharju består av en smal, cirka sju kilometer lång ås som når en höjd av cirka 25 meter och öppnar vyer till det kringliggande insjölandskapet. Punkaharju naturskyddsområde är i sin helhet ett Natura 2000-område. Största delen av skyddsområdet består av ett oligotroft sjöområde med klart vatten. På landområdena finns värdefulla barråsskogar och solexponerade sluttningar, och på stränderna och i dödisgroparna finns frodiga lundar. 

Punkaharjuområdet har länge varit en av Finlands mest kända natursevärdheter. Naturskyddsområdet och forskningsskogarna har årligen cirka 150 000 besökare. Punkaharju kan nås via järnväg, vilket skapar utmärkta förutsättningar för att utveckla en hållbar, koldioxidsnål turism.

Mer information:

Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
tfn. 0295 250 231
[email protected] 

Jukka-Pekka Flander
Miljöråd
tfn. 0295 250 064
[email protected]

Leila Suvantola
Lagstiftningsråd 
tfn. 0295 250 433
[email protected]