Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2022 alusta voimaan tulevat säädökset

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 12.42
Tiedote

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2022 voimaan seuraavia säädöksiä.

Uudistetulla asumisoikeuslailla vahvistetaan asumisoikeusjärjestelmän kohtuuhintaisuutta ja läpinäkyvyyttä, lisätään asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja yksinkertaistetaan asukasvalintaa. Uudistus tuo muutoksia sekä asumisoikeusasuntojen hakijoille, nykyisille asukkaille että asumisoikeusasuntojen omistajayhteisöille. Asumisoikeusasumiseen liittyviä tehtäviä myös siirretään kunnilta ja aluehallintovirastolta asumisoikeusyhteisöille ja ARAlle.

Uuden lain myötä asukasjäsenten määrää asumisoikeusyhtiöiden hallituksissa on kasvatettu vähintään 40 prosenttiin, ja asukkaat voivat jatkossa valita valvojan tarkastamaan yhtiön toimia. Asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa siirrytään määräaikaisiin järjestysnumeroihin ja valtakunnalliseen jonotusjärjestelmään. Uutta asukasvalintamenettelyä sovelletaan 1.9.2023 lähtien, jolloin on myös mahdollista hakea uutta järjestysnumeroa. Nykyiset asukasvalinnan järjestysnumerot ovat voimassa 31.12.2023 asti. Voimaan astuvan lain mukaan asumisoikeussopimukset ovat jatkossakin kaikissa tapauksissa pysyviä, eikä niitä voida irtisanoa.

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettuun lakiin tehdyt muutokset parantavat energiatodistustietojen saatavuutta ja energiatodistusten laatijoiden henkilötietojen suojaa. Energiatodistusten laatijoista voi jatkossa tallentaa myös laskutuksessa tarvittavat tiedot, energiatodistuksista esimerkiksi tiedot laatimisvaiheesta, havainnointikäynnin päivämäärästä sekä uuden rakennuksen E-luvun vaatimustasosta.

Laki Sallan kansallispuistosta tulee voimaan 1.1.2022. Kansallispuisto perustetaan Itä-Lapin vaaramaiseman, metsien, soiden, harjujen ja niillä esiintyvien lajien suojelemiseksi sekä virkistyskäyttöä, tutkimusta ja opetusta varten. Kansallispuistoon kuuluu noin 9 983 hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Alue on ollut suojeltu vuodesta 2017 lähtien Sallatunturin luonnonsuojelualueena.

Punkaharjun luonnonsuojelualueen pinta-ala kasvaa noin 112 hehtaarilla luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta annetulla lailla. Luonnonsuojelualueeseen liitetään 115 hehtaarin laajuinen vesialue sekä noin 1100 m2 palsta harjumetsää. Vastaavasti luonnonsuojelualueesta erotetaan 3,2 hehtaaria entisen Finlandia-hotellin aluetta sekä Kruunupuisto Oy:n henkilöstön pysäköintialue. Muutoksella mahdollistetaan hotellin palauttaminen matkailutarkoituksiin sekä suojellaan arvokasta rantamatalikkoa ja saimaannorpan pesimiselle soveltuvaa aluetta Puruvedellä.

Ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain muutoksilla täsmennetään EU:n markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien eräiden tuotteiden markkinavalvontaa koskevia toimivaltuuksia sekä säädetään tuoteryhmiä valvovista markkinavalvontaviranomaisista. Markkinavalvonnassa sovelletaan markkinavalvontalakia ja EU:n markkinavalvonta-asetusta. Muutosehdotukset johtuvat Euroopan unionin markkinavalvonta-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta. 

Kolmelle tuoteryhmälle (liikennepolttoaineet, ajoneuvot sekä niiden materiaalit ja osat, EU-ympäristömerkityt tuotteet) säädetään uusi markkinavalvontaviranomainen. Liikennepolttoaineiden ja EU-ympäristömerkittyjen tuotteiden osalta valvontaviranomainen on Suomen ympäristökeskus ja ajoneuvojen ja niiden osien osalta Turvallisuus-ja kemikaalivirasto TUKES. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (277/2017) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen sisältöä koskeva 4 § muuttuu. Muutokset ovat YVA-menettelyn käytäntöjen kannalta vähämerkityksisiä tarkennuksia, joilla yhtenäistetään säännöksen sanamuotoja YVA-direktiivin kanssa sekä selkeytetään sen rakennetta ja kieliasua. Muutettua asetusta sovelletaan hankkeisiin ja hankkeiden muutoksiin, joiden ympäristövaikutusten arviointiohjelma annetaan tiedoksi 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Lisätietoja

Johanna Korpi
lainsäädäntöjohtaja
0295 250 278
[email protected]