Metsäisten elinympäristöjen hoito

Metsäisten elinympäristöjen hoidolla parannetaan metsänkäsittelyn tai umpeenkasvun heikentämiä elinympäristöjä. Näitä ovat esimerkiksi kuusettuvat lehdot, hajojuen valorinteiden paahdeympäristöt, valkoselkätikkametsät ja muut hoitoa vaativat uhanalaisten metsälajien elinympäristöt.

Helmi-ohjelman tavoitteena on hoitaa 600 kohdetta vuoteen 2023 mennessä. Alkuvaiheessa toimissa tullaan keskittymään kohteille, joilla on jokin alueen suojelua turvaava sopimus, päätös tai kaavamerkintä. Helmi-ohjelmassa on tarkoitus löytää myös uusia keinoja erilaisten kohteiden luonnonarvojen turvaamiseksi yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Käytännön toimia metsäisten elinympäristöjen hoidossa voivat olla esimerkiksi kuusten poistaminen lehdoista tai jalopuumetsiköistä sekä eri lajien elinympäristön parantaminen luonnonsuojelualueilla.

Lisätietoja

Hanna-Leena Keskinen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus 0295250096