Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi:

  • Suojelemme ja ennallistamme soita.
  • Kunnostamme lintuvesiä- ja kosteikoita ranta-alueineen.
  • Hoidamme perinnebiotooppeja.
  • Hoidamme metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita.
  • Hoidamme ja kunnostamme pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja.

Helmi-ohjelma on keskeinen keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja kunkin teeman toimista löydät teemasivuilta:

Helmi-ohjelman työt ovat käynnistyneet suojelualueilla

Vuonna 2020 tehtiin toimenpidesuunnitelmia, selvityksiä ja inventointeja sekä ryhdyttiin suojelu-, kunnostus- ja ennallistamistoimiin. Hoito- ja kunnostustoimenpiteet aloitetaan suojelualueilta Metsähallituksen luontopalveluiden ja ELY-keskusten toimesta.

Ohjelman käynnistämisvuonna aloitettiin työt lisähenkilöstön rekrytoinnilla, luontoinventoinneilla ja toimenpidesuunnittelulla.

Soiden ennallistamisen kokonaismäärä suojelualueilla ylsi ennätykseen. Lähes 3 300 hehtaarin kokonaisuudesta Helmi-ohjelman rahoituksella ennallistettiin 1 620 hehtaaria soita. Myös soiden vapaaehtoinen suojelu sai vauhtia: luonnonsuojelun lisärahoituksella palkattiin väkeä ELY-keskuksiin ja kohdennettiin maanomistajille maksettavia korvauksia myös soidensuojeluun. Kunnianhimoinen 5000 hehtaarin suojelutavoite Helmi-ohjelman ensimmäiselle vuodelle ylitettiin. Kokonaisuudessaan Helmi-ohjelmalla suojeltiin soita 5 578 hehtaaria vuonna 2020.

Lintuvesien kunnostustoimia tehtiin noin 20 kohteella, jonka lisäksi n. 90 kohteella tehtiin linnustoselvityksiä. Metsäisissä elinympäristöissä kunnostettiin muun muassa valkoselkätikkametsiä, lehtoja ja paahderinteitä. Yhteensä toimia tehtiin noin 80 luontokohteella.

Perinnebiotooppien valtakunnallinen inventointi jatkui, ja kunnostustöitä tehtiin Helmi-ohjelmassa noin 420 hehtaarilla.  Pienvesien ja rantojen osalta toiminta kohdentui vielä töiden suunnitteluun ja inventointeihin, mutta puroja kunnostettiin etenkin Kainuussa ja lähteitä Pohjois-Savossa.

Vuonna 2020 järjestettiin ensimmäinen Kunta-Helmi erityisavustushaku, jonka kautta kuntien monimuotoisuutta edistäviä töitä Helmi-ohjelman elinympäristöissä on avustettu noin kolmella miljoonalla eurolla.

Maa- ja metsätalousministeriön Sotka-hanke on osa Helmi-ohjelmaa. Hankkeessa tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa, kunnostetaan soita ja valuma-alueita sekä pyydetään pienpetoja.

Helmi-ohjelma laajenee vuoteen 2030 saakka

Vuodesta 2021 Helmi-ohjelman toimijajoukko ja toiminta-alueet laajenevat myös suojelualueiden ulkopuolelle. Vuoteen 2030 saakka ulottuvien tavoitteiden ja sisällön valmisteluun on asetettu laajapohjainen sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä ja hallinnon toimijoista koostuva työryhmä.

Helmi-ohjelmaa on valmistellut työryhmä, joka on kuullut työssään Suomen kärkiasiantuntijoita sekä pyytänyt kommentteja kaksi kertaa työn valmistelun edetessä kirjallisesti asiantuntijaryhmiltä. Työtä on ohjannut laajapohjainen sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä. Lisäksi ohjelmaan on pyydetty jo luonnosvaiheessa avoimesti kommentteja, joiden pohjalta ohjelmatekstiä on kehitetty. Vuoden vaihteessa ohjelmaluonnos oli kommentoitavana Ota kantaa -palvelussa, jonka lisäksi valmistelun tueksi on pidetty sidosryhmätilaisuuksia.

Helmi-ohjelman työryhmän ja ohjausryhmän työ valmistui 31.3.2021. Ympäristöministeriö valmistelee yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa periaatepäätöksen valtioneuvostoon esitettäväksi toukokuussa 2021. Helmi-ohjelma on lausunnoilla 12.5. saakka.

Lisätietoja Helmi-ohjelmasta

Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöneuvos, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto 0295250240  


Hanna-Leena Keskinen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus 0295250096