Kontrollintyg

Den tidigare certifierade bruksbeskrivningen förnyas från och med den 1 juli 2013 då lagen om produktgodkännande för vissa byggprodukter (954/2012) trädde i kraft. Den ersattes av kontrollintyget.

Kontrollintyget är ett i Finland befintligt frivilligt godkännandeförfarande för byggprodukter.
Om byggproduktens duglighet för byggande inte kan påvisas med CE-märkning som bygger på den europeiska harmoniserade produktstandarden eller om produkten inte har beviljats europeisk teknisk bedömning (ETA), kan dess tillverkare påvisa dugligheten genom att använda det nationella godkännandeförfarandet, till exempel kontrollintyget.

Med kontrollintyget kan tillverkaren påvisa att produkten kan användas för byggande då den uppfyller de krav som föreskrivs i  lagstiftningen. Med kontrollintyget kan byggnadsentreprenören verifiera produktens duglighet i samband med bygglovsansökan eller byggnadstillsynen. Kontrollintyget är ett administrativt sätt lättare godkännandeförfarande för byggprodukter än typgodkännande.

Att utverka kontrollintyg

Det är frivilligt att för tillverkaren att utverka kontrollintyg. Kontrollintyget utfärdas av ett organ som har godkänts av miljöministeriet. De uppgifter som anges i kontrollintyget varierar enligt produkt eller produktgrupp. Organet uftärdar ett intyg antingen på grundval av en fortlöpande certifiering av tillverkningen eller kontroll av prover från varje enskilt leveransparti. Kontrollintyget kräver att tillverkaren utför intern tillverkningskontroll under produktionen och att tillverkningskontrollen certifieras av ett organ för certifiering.

Vilka produkter ska ha kontrollintyg?

Kontrollintyget kan användas för att godkänna byggprodukter när det är frågan om byggprodukter som inverkar betydligt på hurvida de väsentliga tekniska kraven som ställs på byggnadsverk kan uppfyllas. De byggprodukter som med tanke på kravens uppfyllande är mera krävande godkänns med typgodkännande medan kontrollintyg används för att godkänna mindre krävande produkter. Med kontrollintyg kan man dock godkänna även sådana byggprodukter som kan ha avsevärd inverkan på byggnadsverkets väsentliga tekniska egenskaper. Detta används när prokukterna på grund av sina egenskaper lämpar sig bättre för godkännande med kontrollintyg.

Miljöministeriet godkänner enhetliga kriterier för produktgrupperna.

Kontrollintygsmärke

Det godkända organet ska i kontrollintyget använda ett märke som det ska föreskrivas om i miljöministeriets förordning om produktgodkännande för vissa byggprodukter.

Kriterier

Kriterier för kontrollintyg för olika produktgrupper hittar du i listan nedan. Listan fylls på vartefter arbetet framskrider.