Green deal -avtal

Green deal är ett frivilligt, tidsbestämt avtal. Avsikten är att med hjälp av avtalet att finna lösningar på klimatutmaningarna, på förlusten av biologisk mångfald, på överkonsumtionen av naturresurser och på främjandet av cirkulär ekonomi i Finland. Avtalet ingås mellan staten och näringslivet. Dessutom kan avtal även ingås med offentliga sektorn, såsom kommuner och ämbetsverk. Green deal -avtalen för samman aktörer som har en central roll när det gäller att uppnå en önskvärd förändring. 

Verkställandet av den gällande lagstiftningen kan göras effektivare eller kompletteras med hjälp av Green deal -avtal. I avtalen kan det även ställas upp mål som är striktare än vad lagstiftningen anger, och på så sätt kan man nå vissa mål utan att utfärda ytterligare bestämmelser. Avtalen ger en verksamhetsmodell som är flexiblare än lagstiftningen för att leta efter lösningar som är effektivare, fungerar bättre och är bättre uppdaterade för att uppnå gemensamma mål. 

Avtalsparterna förbinder sig till ambitiösa mål. Syftet är att dessa ska ha betydande inverkan på miljön och samhället. Strävan är att genom Green deal -avtalen uppnå förhållandevis snabba resultat. Avsikten med avtalen är att tillföra mervärde i den aktuella situationen genom att avtalsparterna gemensamt söker efter nya lösningar och verksamhetsmodeller för att tackla specifika utmaningar. Parternas åtgärder för att uppnå målen och det sätt som uppnåendet av målen följs upp på ska skrivas in i avtalet. 

Green deal -avtalen och tillhörande åtaganden utgör en del av det övergripande samhälleliga åtagande som Finlands kommission för hållbar utveckling har utformat. Företag och offentliga aktörer förbinder sig att främja målen och åtgärderna i enlighet med avtalen genom att på webbplatsen Sitoumus 2050 ingå ett åtagande som godkänts av ministerierna.

Green deal -avtal som miljöministeriet har ingått

Avtal om plastkassar

 • Avtalsparter: miljöministeriet och Finsk handel rf 
 • Avtalets giltighetstid: 2016–2025

Syftet med avtalet är att säkerställa att de mål om minskad användning av plastkassar som ställts upp i EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall ska nås i Finland. Målet är att förbrukningen ska motsvara högst 40 kassar per person och år före utgången av 2025.

Avtalet har gett resultat. Användningen av plastkassar har börjat minska. Användningen av kassar som omfattas av minskningsmålet i avtalet om plastkassar var 63 kassar per person år 2019. Det är 5 procentenheter mindre än år 2018. Finland har alltså redan uppnått målet för 2019 i EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall. Målet var högst 90 kassar per person per år. Trots det ökade antalet kundbesök bröts kopplingen mellan antalet kundbesök och antalet förbrukade plastkassar ungefär ett år efter undertecknandet av avtalet om plastkassar. Användningen av kassar har minskat i långsammare takt under de senaste åren. År 2021 var förbrukningen 62 kassar per person. Åtgärderna behöver bli effektivare för att användningen ska minska ytterligare och för att målet för 2025 ska kunna nås.

Green deal -klimatavtal mellan bilbranschen och staten

 • Avtalsparter: kommunikationsministeriet samt miljöministeriet och Bilimportörerna och -industrin rf samt Autoalan Keskusliitto ry. 
 • Avtalets giltighetstid: 2018–2025 

Syftet med avtalet är att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Målet är att minska de genomsnittliga koldioxidutsläppen från person- och paketbilar som har förstagångsregistrerats med minst fyra procent per år och att öka andelen bilar anpassade till höga biobränslehalter särskilt bland tunga fordon. Avsikten med avtalet är att främja att andra bilar som utnyttjar alternativa bränslen blir vanligare. Målet är att deras andel av de första registreringarna sammanlagt ska öka till minst 25 procent före utgången av 2025. Därtill vill man sänka genomsnittsåldern för bilbeståndet och för skrotade personbilar med 1,5 procent per år. 

Green deal -avtalet om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen

 • Avtalsparter: miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf 
 • Avtalets giltighetstid: 2019–2024 

Målet är att effektivisera insamlingen av oljeavfall i hela Finland och att öka återvinningen av avfallet. Åren 2010–2016 hanterades i genomsnitt cirka 36 000 ton smörjoljeavfall per år. Andelen återvunnen smörjolja av det smörjoljeavfall som bearbetats har i genomsnitt varit 74 procent. Avtalet syftar till att den genomsnittliga mängden hanterat oljeavfall håller sig minst på samma nivå och att återvinningens andel är minst 80 procent från och med 2020. 

Arbetsmaskinbranschens green deal -avtal

 • Avtalsparter: miljöministeriet och Tekniska Handelsförbundet rf 
 • Avtalets giltighetstid: 2019–2025

Avsikten med avtalet är att minska koldioxidutsläpp orsakade av arbetsmaskiner. Detta genomförs genom ett ökat utbud av helt eldrivna och andra utsläppssnåla arbetsmaskiner och genom att uppmuntra till att dessa används i större omfattning. Dessutom stöds genom nya lösningar eller på annat sätt olika åtgärder för att minska koldioxidutsläpp som orsakas av arbetsmaskiner. 

Avsikten med avtalet är att minska koldioxidutsläpp orsakade av arbetsmaskiner. Detta genomförs genom ett ökat utbud av helt eldrivna och andra utsläppssnåla arbetsmaskiner och genom att uppmuntra till att dessa används i större omfattning. Dessutom stöds genom nya lösningar eller på annat sätt olika åtgärder för att minska koldioxidutsläpp som orsakas av arbetsmaskiner. Som en del av verkställandet av avtalet har webbutbildningshelheten Vähäpäästöiset työkoneet (Utsläppssnåla arbetsmaskiner) utarbetats. Helheten är öppen för alla. Där finns information om olika sätt att minska utsläppen från arbetsmaskiner, både med tanke på användaren, entreprenören och beställaren.

Green deal -avtalet om hållbar rivning

 • Avtalsparter: miljöministeriet och Rakli ry 
 • Avtalets giltighetstid: 2020–2025 

Det huvudsakliga målet med avtalet är att öka återanvändningen och återvinningen av rivningsmaterial genom att främja marknaden för sådant rivningsmaterial som uppkommer vid renoverings- och rivningsprojekt. Målet är att vid utgången av år 2025 ska en rivningsinventering ha genomförts i 75 procent av RAKLI rf:s fastighetsägarmedlemmars renoverings- och rivningsprojekt innan tillstånd till rivning söks. Avsikten med avtalet är dessutom att stärka kunskapsunderlaget för rivningsmaterial och utnyttjandet av det. Målet är också att utveckla verktyg, anvisningar och dataöverföring för att öka återanvändningen och materialåtervinningen av rivningsmaterial. 

Green deal -avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser för hållbar upphandling

 • Ursprungliga avtalsparter: miljöministeriet och Senatfastigheter samt Esbo, Helsingfors, Åbo och Vanda stad. Senare har samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Kaupunkiliikenne Oy och delvis Trafikledsverket anslutit sig till avtalet.
 • Avtalets giltighetstid: 2020–2030

Avsikten med avtalet är att med hjälp av offentliga upphandlingar långsiktigt minska de upphandlande enheternas utsläpp som uppstår på arbetsplatserna. Med upphandlande enheter avses till exempel städer, kommuner, ämbetsverk och övriga upphandlande organisationer i offentliga sektorn. Målet är också att påskynda införandet av ny utsläppssnål teknologi. Vid utgången av 2025 är målet att den upphandlande enhetens nya arbetsplatser är fossilfria. De maskiner som används på den upphandlande enhetens arbetsplatser, liksom de fordon som används i arbetsplatsernas interna transporter, ska till 100 procent drivas med fossilfria drivmedel. Dessutom ska åtminstone 20 procent av dem drivas med el, biogas eller väte. Målet är att vid utgången av 2030 ska de arbetsmaskiner som används på den upphandlande enhetens arbetsplatser samt de fordon som används för arbetsplatsernas interna transporter och för transporter till och från arbetsplatserna till 100 procent drivas med fossilfria drivmedel. Dessutom ska åtminstone 50 procent av dem drivas med el, biogas eller väte.  

Minskande av skadliga ämnen i småbarnspedagogikens upphandlingar – Green deal -avtal för hållbara upphandlingar

 • Avtalsparter: social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, Helsingfors, Tammerfors och Vanda stad samt upphandlingsorganisationerna Tuomi Logistiikka Oy och Moneta Oulu Oy. 
 • Avtalets giltighetstid: 2020–2025 

Målet med avtalet är att genom offentliga upphandlingar minska barns exponering för skadliga ämnen i småbarnspedagogiken. Dessutom är avsikten med avtalet att öka upphandlingen av produkter och tjänster som har fått ett nordiskt miljömärke. I avtalet bestäms gemensamma upphandlingskriterier som avtalsparterna använder i kommande upphandlingar. 

Green deal -avtal om plast inom byggsektorn

 • Avtalsparter: miljöministeriet och Byggnadsindustrin RT rf, Plastindustrin rf, Finlands Kommunförbund rf, förbundet för byggvaruaffärer och inredningsbutiker RASI rf, Elektrotekniska Handelsförbundet i Finland rf (TKL), Tekniska Handelsförbundet rf, Kemiindustrin KI rf samt Miljöindustrin och -tjänster YTP rf 
 • Avtalets giltighetstid: 2020–2027 

Målet med ett avtal som siktar på att effektivisera den cirkulära ekonomin för plast inom byggsektorn är att öka separat insamling av emballageplast som används i byggleveranskedjan och inom byggande. Målet är att förbättra förberedelserna för återvinningen av dem: effektivisera återanvändningen samt återvinningen av emballageplast och öka användningen av plast som producerats av återvunnet material i byggleveranskedjan och inom byggande. Avsikten är dessutom att optimera användningen av emballageplast och att den minskas på ett sätt som är hållbart för miljön. Det är också meningen att återvunnen emballageplast ska användas mer i produktionen av emballageplast. Målet är att 40 procent av de råvaror som används i produktionen ska utgöras av återvunnen emballageplast vid utgången av 2027. 

Green deal -avtal om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

 • Avtalsparter: miljöministeriet och Finlands Vattenverksförening rf samt Finlands Kommunförbund rf 
 • Avtalets giltighetstid: 2021–2027

Målet med avtalet är att minska den belastning som näringsämnen och skadliga ämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse orsakar på miljön Dessa miljöbelastningar avlägsnas vid avloppsreningsverken i enlighet med villkoren i reningsverkens miljötillstånd. När ett avloppsreningsverk fungerar i enlighet med sitt miljötillstånd, utvecklas samtidigt kompetens och nya verksamhetssätt i verksamheten, vilket ger reningsverket förutsättningar att frivilligt fungera ännu bättre än villkoren för tillståndet förutsätter. Avtalets mål gäller alla reningsverk som omfattas av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och som bearbetar avloppsvatten från över 2 000 invånare. Också mindre miljötillståndspliktiga avloppsreningsverk uppmuntras att delta i arbetet för att minska näringsbelastningen från avloppsvattnet.

Vid utgången av 2027 är målet att ska 90 procent av resultaten vid reningsverk som bearbetar avfallsvatten från över 10 000 invånare vara bättre än de gränsvärden som fastställts i miljötillstånden. Motsvarande mål för reningsverk som bearbetar avfallsvatten från färre än 10 000 invånare är 80 procent. På nationell nivå är det kvantitativa målet att den sammanlagda faktiska biologiska syreförbrukningen vid reningsverk som omfattas av avtalet ska vara högst 2 600 ton, fosforbelastningen 100 ton, ammoniumkvävebelastningen 400 ton och kvävebelastningen 2 800 ton.

Green deal -avtal om plastförpackningar

 • Avtalsparter: Livsmedelsindustriförbundet rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och Finska Förpackningsföreningen rf.
 • Avtalets giltighetstid: 2022–2027

Syftet med avtalet är att kvantitativt minska användningen av vissa livsmedelsbehållare och muggar som är helt eller delvist tillverkade av plast. Målet är att minska mängden plastavfall i naturen, i synnerhet på havsstränderna, och att främja cirkulär ekonomi.