Green deal-avtal

Green deal är ett frivilligt, tidsbestämt avtal. Avsikten är att med hjälp av avtalet att finna lösningar på klimatutmaningarna, på förlusten av biologisk mångfald, på överkonsumtionen av naturresurser och på främjandet av cirkulär ekonomi i Finland. Avtalet ingås mellan staten och näringslivet. Dessutom kan avtal även ingås med offentliga sektorn, såsom kommuner och ämbetsverk. Green deal-avtalen för samman aktörer som har en central roll när det gäller att uppnå en önskvärd förändring. 

Verkställandet av den gällande lagstiftningen kan göras effektivare eller kompletteras med hjälp av Green deal-avtal. I avtalen kan det även ställas upp mål som är striktare än vad lagstiftningen anger, och på så sätt kan man nå vissa mål utan att utfärda ytterligare bestämmelser. Avtalen ger en verksamhetsmodell som är flexiblare än lagstiftningen för att leta efter lösningar som är effektivare, fungerar bättre och är bättre uppdaterade för att uppnå gemensamma mål. 

Avtalsparterna förbinder sig till ambitiösa mål. Syftet är att dessa ska ha betydande inverkan på miljön och samhället. Strävan är att genom Green deal-avtalen uppnå förhållandevis snabba resultat. Avsikten med avtalen är att tillföra mervärde i den aktuella situationen genom att avtalsparterna gemensamt söker efter nya lösningar och verksamhetsmodeller för att tackla specifika utmaningar. Parternas åtgärder för att uppnå målen och det sätt som uppnåendet av målen följs upp på ska skrivas in i avtalet. 

Green deal-avtalen och tillhörande åtaganden utgör en del av det övergripande samhälleliga åtagande som Finlands kommission för hållbar utveckling har utformat. Företag och offentliga aktörer förbinder sig att främja målen och åtgärderna i enlighet med avtalen genom att på webbplatsen Sitoumus 2050 ingå ett åtagande som godkänts av ministerierna.

Miljöministeriets handbok om Green deal-avtal för intressentgrupper är avsedd för alla som är intresserade av avtalsverksamheten och för dem som redan är parter i eller har anslutit sig till avtal. Syftet med handboken är att förtydliga Green deal-avtalens livscykel, roller och fördelar för företag, kommuner, branschförbund, branschföreningar och den övriga offentliga sektorn. Handboken presenterar de fem olika faserna i de frivilliga avtalen. Handboken går igenom alla faser i livscykeln och lyfter fram de roller och uppgifter som behövs.  Som bilaga till handboken finns ett diagram över verksamhetsmodellens livscykel (bilaga 2), en mall för avtalet (bilaga 3) och en bedömningsanvisning (bilaga 4).

Möten för intressentgrupper

Green deal-avtal som miljöministeriet har ingått

Mer information

Salla Koivusalo, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250289   E-postadress: